Πώς εκτυπώνω κατάλογο αξιογράφων;
Από την επιλογή 1.Δ.2

– Ζητάτε μάσκα (π.χ. ΕΠ ***** Επιταγές Πληρωτέες)
Συνήθως θα δώσετε κάποιο περιορισμό, ώστε να υπάρξει λογικός κατάλογος.
Αν Θέλετε μόνο Εισπρακτέα ή μόνο Πληρωτέα Έντυπα (που δεν διακινήθηκαν) δώστε “0” στη τρίτη θέση της μάσκας.

Αν θέλετε συνολικά να δείτε απαιτήσεις και υποχρεώσεις μαζί, στη μάσκα δίνετε το δεύτερο χαρακτήρα Ο (πχ *Ο0****** θα σας δείξει όλες τις ταμειακές απαιτήσεις σε ημερολογιακό διάστημα).

Πελάτης………..Δηλώνετε κωδικό Πελάτη αν θέλετε να προσδιορίσετε τα έντυπα που έχουν σχέση μαζί του (αναζήτηση με F5 ή Shift + ?) ή δηλώνετε Μάσκα και Από-Έως Πελάτη.

Προμηθευτής…Δηλώνετε κωδικό Προμηθευτή αν θέλετε να προσδιορίσετε τα έντυπα που έχουν σχέση μαζί του (αναζήτηση με F5 ή Shift+?) ή δηλώνετε Μάσκα και Από-Έως Προμηθευτή.
Τράπεζα……….Δηλώνετε κωδικό Τράπεζας αν θέλετε να προσδιορίσετε τα έντυπα που έχουν σχέση μαζί της (αναζήτηση με F5 ή Shift + ?)

Απο Ημ/νία Εγγραφής….
Εως Ημ/νία Εγγραφής…. Προσδιορίζετε την χρονική περίοδο που θέλετε κατάλογο όσον αφορά την Ημερομηνία Εγγραφής του Αξιογράφου

Από Ημ/νια Λήξεως..
Εως Ημ/νια Λήξεως…… Προσδιορίζετε την χρονική περίοδο που θέλετε κατάλογο όσον αφορά την Ημερομηνία Λήξης του Αξιογράφου

Ταξινόμηση (0/1)………Με 0 κατά ημερομηνία, με 1 κατά αύξοντα αριθμό εντύπου.

Σύνολο (Ν/Ο/Η/Δ)……(Ν)αι για το σύνολο της αξίας των εντύπων, Ο(χι) για πλήρη κατάλογο, Η(μέρα) για μερικό σύνολο ανά ημέρα, Δ(ιαγραφή) για να διαγράψετε όλα τα αξιόγραφα του διαστήματος.
Προσοχή!!! μετά από διαγραφή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ανακατασκευή Index !!!

Κατάλογος Γραμμής (Ν/Ο)…Αν απαντήσετε (Ν)αι θα έχετε ένα κατάλογο που θα περιέχει σε 2 στήλες (εισπράξεις και πληρωμές) την αξία του εντύπου, την ημερομηνία λήξεώς του, τον α/α και τα στοιχεία του εντύπου σε 1 γραμμή.

Στο τέλος του καταλόγου παρουσιάζονται τα σύνολα εισπράξεων και πληρωμών καθώς και η διαφορά τους. Αν απαντήσετε (Ο)χι ο κατάλογος θα περιέχει τα στοιχεία του εντύπου, την αξία του, την ημερομηνία λήξης, όνομα διεύθυνση και τηλέφωνο του αποδέκτη καθώς και την επωνυμία του Πελάτη σε 3 γραμμές για κάθε έντυπο.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10.