Στην Καρτέλα Πελάτη (2.1.1), Προμηθευτή (2.2.1) προστέθηκε επιλογή συγκέντρωσης
στοιχείων από προηγούμενες χρήσεις. Αν επιλέξετε Ν(αι) χρησιμοποιούνται οι συν-
δεδεμένες εταιρείες (5.3.θ) για προβολή των στοιχείων του Πελάτη ή Προμηθευτή.