(Π.Κ.Υ.Ε. 19 / 15-6-2004) 
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας. 
Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιουνίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου, Μ. Λουκάκης Πρόεδρος και Σ. Αλεβιζόπουλος, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.

2. Τα βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εργατοτεχνιτών των Καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Τα παραπάνω καθοριζόμενα κατά ειδικότητα νέα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για τις 6 πρώτες τριετίες, 6% για την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η 13η τριετία και 7% μόνο για την 12η τριετία (σύνολο 13 τριετίες). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

Σ’ αυτούς που εργάζονται εποχιακά κάθε χρόνο στην ίδια επιχείρηση και σε δραστηριότητα που από τη φύση της είναι εποχιακή οι τριετίες τους προσμετρώνται με τη συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης για τη κάθε τριετία.

4. Χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στους άγαμους πατέρες ή άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό θα υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται παραπάνω προσαυξημένα με το επίδομα τριετιών και δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν υπέρτερες των κατωτάτων ορίων πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές.

5. Στους καλυπτόμενους από αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 13% που προβλέπεται από την παρ. 6 της από 17-4-85 ΣΣΕ του κλάδου, υπολογιζόμενο επίσης στα βασικά ημερομίσθια αυτής της ΣΣΕ προσαυξημένα με το επίδομα τριετιών.

6. Σαν προϋπηρεσία για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων νοείται κάθε διανυθείσα σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα σε οποιοδήποτε εργοδότη.

7. Τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών διαμορφώνονται με βάση τα νέα βασικά ημερομίσθια, το επίδομα τριετιών, το επίδομα γάμου και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας της παραπάνω παρ. 5.

8. Στις συνολικές αποδοχές που διαμορφώνονται από αυτή τη ΣΣΕ συμψηφίζονται οποιεσδήποτε αυξήσεις που θα καθορίζονται από νομοθετική πράξη, υπουργική απόφαση ή ΕΓΣΣΕ και θα αφορούν τα έτη 2004-2005.

9. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 17 εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά το τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν από το χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας 17 εβδομάδων.

10. Στους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ χορηγούνται τα παρακάτω είδη:

α. δύο ενδυμασίες, μία θερινή και μία χειμερινή που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο.

β. ένα ζευγάρι δερμάτινα υποδήματα το χρόνο.

11. Στους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια 8 (οκτώ) εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές μη συμψηφιζόμενη με την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45.

12. Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται ένα κουτί γάλα 410 γραμμαρίων την ημέρα.

13. Συμφωνείται ότι οι ημέρες που ισχύουν εθιμικά στον κλάδο σαν αργίες ήτοι, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια, εφόσον συμπίπτουν με ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα αμείβονται στους ημερομισθίους με το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Επί πλέον συμφωνείται ως ημέρα αργίας στον κλάδο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή η ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου (2α Φεβρουαρίου) κατ’ επιλογή κάθε επιχείρησης, η οποία θα αμείβεται στους ημερομισθίους με το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής εφ’ όσον συμπίπτει με ημέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Η ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που μία εκ των δύο ανωτέρω ημερών έχει καθιερωθεί ήδη ως αργία.

14. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει είτε συνεχή υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη του κλάδου είτε υπηρεσία ή προϋπηρεσία 12 ετών, δικαιούνται άδεια 5 εργασίμων ημερών, επί πλέον της νομίμου, αν εργάζονται 5νθήμερο και 6 εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.

Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας.

Το επίδομα της ετήσιας άδειας που προβλέπεται από τον ν. 539/45 καθορίζεται σε 15 ημερομίσθια.

15. α) Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1483/84, χωρίς όμως ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

β) Για κάθε παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1483/84, χορηγείται ετήσιο επίδομα 150 ευρώ.

16. Για όσους σπουδαστές δικαιούνται εκ του νόμου άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις και επιδοτούνται για τις ημέρες αυτές της άδειας από τον ΟΑΕΔ, συμφωνείται ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν την διαφορά μεταξύ των καταβαλλομένων ημερομισθίων και του ποσού που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας παύει η ισχύς του από 26ης Ιουνίου 1990 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που είχε υπογραφεί από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος και τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες.

17. Οι αποδοχές των μισθωτών σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπολείπονται στο σύνολο από το ισχύον κάθε φορά γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου. Τυχόν καταβαλλόμενες με ελεύθερη συμφωνία αποδοχές ανώτερες από αυτές που χορηγούνται με την παρούσα ΣΣΕ δεν μπορούν να μειωθούν.

18. Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004.