(Π.Κ.Υ.Ε. 19 / 5-8-2010) 
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας – Π.Κ. 19/5-8-2010 Τετάρτη, Αυγούστου 04, 2010, 12:00 ΠΜ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Στην Αθήνα σήμερα 4 Αυγούστου 2010, οι υπογράφοντες αφενός Χαρίτων Κυριαζής, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου, Σωτ. Αλεβιζόπουλος, Πρόεδρος και Παν. Ψυλλάκης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1.  Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται οι εργαζόμενοι στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.
2. Τα βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εργατοτεχνιτών των Καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.4.2009 με την από 23.9.2008 ΣΣΕ Καπνοβιομηχανίας (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 120/25.9.2008) είναι τα εξής:
Α. χειριστές σιγαροποιητικών μηχανών, χειριστές φιλτροποιητικών μηχανών,     χειριστές πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών και χειριστές καπνοκοπτικών μηχανών και χειριστές αυτοματισμού παλετοποίησης (ρομπότ)  35,44
Β. Συντηρητές καπνού σε φύλλα (στιβαδόροι), φορτοεκφορτωτές     υλικών αποθηκών, μεταφορείς υλικών αποθηκών που χειρίζονται ηλεκτρονικά όργανα για την αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών, χειριστές συγκροτημάτων κυτιοποιητικών μηχανών, χειριστές μηχανημάτων: υγράνσεως,       επεξεργασίας (toasting,casing), αρωματισμού, αποθηκεύσεως (σιλό), τροφοδοσίας καπνού κομμένου ή σε φύλλα, ή κοτσανιού φύλλου  34,03.
Γ. χειριστές σκαρτομηχανών, μηχανών φιλτρομάτ, χαρτοκοπτικών μηχανών, εργάτες υλικών κυτιοποιίας, μεταφορείς καπνού σε φύλλα, εργάτες χαρμανίων, υγραντηρίων και  δεματοποιήσεως (ΤΟΓΚΑΣ) με ατμό και οι ελεγκτές ποιότητας των παραγομένων προϊόντων 33,81.
Δ. βοηθοί χειριστές των επί μέρους τμημάτων συγκροτημάτων των κυτιοποιητικών μηχανών καθώς και οι δόκιμοι χειριστές σιγαροποιητικών μηχανών, φιλτροποιητικών μηχανών, πακεταριστικών  και συσκευαστικών μηχανών και καπνοκοπτικών Μηχανών 33,66.
Δόκιμος θεωρείται αυτός που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε μία από τις ειδικότητες χειριστών σιγαροποιητικών μηχανών, φιλτροποιητικών μηχανών, πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών και καπνοκοπτικών μηχανών, μέχρι της συμπληρώσεως έξι μηνών υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη στην ίδια ειδικότητα.
Ε. τροφοδότες σιγαροποιητικών μηχανών μεταφορείς άλλοι πλην των κατά τα ανωτέρω μεταφορέων δεμάτων καπνού σε φύλλα, καθώς και όλοι οι άλλοι άνδρες και     γυναίκες που εργάζονται στη καπνοβιομηχανία και δεν αναφέρονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν μπορούν να υπαχθούν νομίμως σε άλλη ΣΣΕ.  33,53
Τα παραπάνω βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών των Καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
3. Τα παραπάνω καθοριζόμενα κατά ειδικότητα νέα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για τις 6 πρώτες τριετίες, 6% για την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 13η τριετία και 7% μόνο για την 12η τριετία (σύνολο 13 τριετίες). Το επίδομα τριετιών υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Σ’ αυτούς που εργάζονται εποχιακά κάθε χρόνο στην ίδια επιχείρηση και σε δραστηριότητα που από τη φύση της είναι εποχιακή οι τριετίες τους προσμετρώνται με τη συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης για τη κάθε τριετία.
4. Χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στους άγαμους πατέρες ή άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό θα υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται παραπάνω προσαυξημένα με το επίδομα τριετιών και δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν υπέρτερες των κατωτάτων ορίων πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές.
5. Στους καλυπτόμενους από αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 13% που προβλέπεται από την παρ. 6 της από 17.4.85 ΣΣΕ του κλάδου, υπολογιζόμενο επίσης στα βασικά ημερομίσθια αυτής της ΣΣΕ προσαυξημένα με το επίδομα τριετιών.
6. Σαν προϋπηρεσία για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων νοείται κάθε διανυθείσα σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα σε οποιοδήποτε εργοδότη.
7. Τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών διαμορφώνονται με βάση τα νέα βασικά ημερομίσθια, το επίδομα τριετιών, το επίδομα γάμου και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας της παραπάνω παρ. 5.
8. Στις συνολικές αποδοχές που διαμορφώνονται από αυτή τη ΣΣΕ συμψηφίζονται οποιεσδήποτε αυξήσεις που θα καθορίζονται από νομοθετική πράξη, υπουργική απόφαση ή ΕΓΣΣΕ και θα αφορούν τα έτη 2010 – 2011.
9. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 17 εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από τη πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά το τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν από το χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας 17 εβδομάδων.
10. Στους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ χορηγούνται τα παρακάτω είδη:
α. δύο ενδυμασίες, μία θερινή και μία χειμερινή που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο.
β. ένα ζευγάρι δερμάτινα υποδήματα το χρόνο.
11. Στους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια 8 (οκτώ) εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές μη συμψηφιζόμενη με την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45.
12. Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη ΣΣΕ χορηγείται ένα κουτί γάλα 410 γραμμαρίων την ημέρα.
13. Συμφωνείται ότι οι ημέρες που ισχύουν εθιμικά στον κλάδο σαν αργίες ήτοι, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, εφόσον συμπίπτουν με ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα αμείβονται στους ημερομισθίους με το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
Επί πλέον συμφωνείται ως ημέρα αργίας στον κλάδο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή η ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου (2α Φεβρουαρίου) κατ’ επιλογή κάθε επιχείρησης, η οποία θα αμείβεται στους ημερομισθίους με το εκάστοτε ημερομίσθιο τους.
Η ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που μία εκ των δύο ανωτέρω ημερών έχει καθιερωθεί ήδη ως αργία.
Σε περίπτωση που η 2α Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, οι επιχειρήσεις που έχουν καθιερώσει την εν λόγω ημέρα ως αργία, μεταφέρουν αυτήν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
14. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει είτε συνεχή υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη του κλάδου είτε υπηρεσία ή προϋπηρεσία 12 ετών, δικαιούνται άδεια 5 εργασίμων ημερών, επί πλέον της νομίμου, αν εργάζονται 5νθήμερο και 6 εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.
Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας.
Το επίδομα της ετήσιας άδειας που προβλέπεται από τον ν. 539/45 καθορίζεται σε 15 ημερομίσθια.
15. Όλες οι διατάξεις των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
16. α) Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1483/84, χωρίς όμως ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
β) Για κάθε παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1483/84, χορηγείται ετήσιο επίδομα 150€.
17. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή – ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
18. Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά 2 ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει 3 παιδιά και πάνω.
19  Για όσους σπουδαστές δικαιούνται εκ του νόμου άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις και επιδοτούνται για τις ημέρες αυτές της άδειας από τον ΟΑΕΔ, συμφωνείται ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν την διαφορά μεταξύ των καταβαλλομένων ημερομισθίων και του ποσού που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας παύει η ισχύς του από 26ης Ιουνίου 1990 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που είχε υπογραφεί από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος και τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες.
20. Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010)
21. Οι αποδοχές των μισθωτών σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπολείπονται στο σύνολο από το ισχύον κάθε φορά γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου. Τυχόν καταβαλλόμενες με ελεύθερη συμφωνία αποδοχές ανώτερες από αυτές που χορηγούνται με την παρούσα ΣΣΕ δεν μπορούν να μειωθούν.
22. Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας αρχίζει την 1η  Ιανουαρίου 2010.