(Π.Κ.Υ.Ε. 120 / 25-9-2008) 
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΣΣΕ καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας  (Π.Κ.: 120/25.9.2008)
Στην Αθήνα σήμερα 23.9.2008, οι υπογράφοντες αφενός: Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και αφετέρου: Σωτ. Αλεβιζόπουλος, πρόεδρος και Π. Ψυλλάκης, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.
2. Τα βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εργατοτεχνιτών των καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας καθορίζονται ως εξής:
α) Χειριστές σιγαροποιητικών μηχανών, χειριστές φιλτροποιητικών μηχανών, χειριστές πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών και χειριστές καπνοκοπτικών μηχανών:
– 1.1.2008: 32,35 €
– 1.7.2008: 33,39 €
– 1.4.2009: 35,44 €
β) Συντηρητές καπνού σε φύλλα (στιβαδόροι), φορτοεκφορτωτές υλικών αποθηκών, χειριστές επικεφαλής συγκροτημάτων κυτιοποιητικών μηχανών, χειριστές μηχανημάτων: ύγρανσης, επεξεργασίας (toasting, casing), αρωματισμού, αποθήκευσης (σιλό), τροφοδοσίας καπνού κομμένου ή σε φύλλα:
– 1.1.2008: 31,07 €
– 1.7.2008: 32,06 €
– 1.4.2009: 34,03 €
γ) Χειριστές σκαρτομηχανών, μηχανών κατασκευής κόλλας, χαρτοκοπτικών μηχανών, εργάτες υλικών κυτιοποιίας, μεταφορείς καπνού σε φύλλα, εργάτες χαρμανίων, υγραντηρίων και δεματοποίησης (ΤΟΓΚΑΣ) με ατμό και οι ελεγκτές ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων:
– 1.1.2008: 30,86 €
– 1.7.2008: 31,85 €
– 1.4.2009: 33,81 €
δ) Βοηθοί χειριστές των επιμέρους τμημάτων συγκροτημάτων των κυτιοποιητικών μηχανών, καθώς και οι δόκιμοι χειριστές σιγαροποιητικών μηχανών, φιλτροποιητικών μηχανών, πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών και καπνοκοπτικών μηχανών:
– 1.1.2008: 30,73 €
– 1.7.2008: 31,71 €
– 1.4.2009: 33,66 €
Δόκιμος θεωρείται αυτός που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε μία από τις ειδικότητες χειριστών σιγαροποιητικών μηχανών, φιλτροποιητικών μηχανών, πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών και καπνοκοπτικών μηχανών, μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη στην ίδια ειδικότητα.
ε) Τροφοδότες σιγαροποιητικών μηχανών, πρεσαδόροι χειροκίνητων πρεσών, μεταφορείς άλλοι πλην των κατά τα ανωτέρω μεταφορέων δεμάτων καπνού σε φύλλα, καθώς και όλοι οι άλλοι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στην καπνοβιομηχανία και δεν αναφέρονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν μπορούν να υπαχθούν νόμιμα σε άλλη Σ.Σ.Ε.:
– 1.1.2008: 30,62 €
– 1.7.2008: 31,59 €
– 1.4.2009: 33,53 €
3. Τα παραπάνω καθοριζόμενα κατά ειδικότητα νέα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για τις έξι (6) πρώτες τριετίες, 6% για την 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 13η τριετία και 7% μόνο για τη 12η τριετία (σύνολο 13 τριετίες). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Σε αυτούς που εργάζονται εποχιακά κάθε χρόνο στην ίδια επιχείρηση και σε δραστηριότητα που από τη φύση της είναι εποχιακή, οι τριετίες τους προσμετρώνται με τη συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης για την κάθε τριετία.
4. Χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, επίδομα γάμου 10%. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στους άγαμους πατέρες ή άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό θα υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται παραπάνω προσαυξημένα με το επίδομα τριετιών και δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν υπέρτερες των κατώτατων ορίων πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές.
5. Στους καλυπτόμενους από αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 13%, που προβλέπεται από την παρ. 6 της από 17.4.1985 Σ.Σ.Ε. του κλάδου, υπολογιζόμενο επίσης στα βασικά ημερομίσθια αυτής της Σ.Σ.Ε. προσαυξημένα με το επίδομα τριετιών.
6. Σαν προϋπηρεσία για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων νοείται κάθε διανυθείσα σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργοδότη.
7. Τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών διαμορφώνονται με βάση τα νέα βασικά ημερομίσθια, το επίδομα τριετιών, το επίδομα γάμου και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας της παραπάνω παρ. 5.
8. Στις συνολικές αποδοχές που διαμορφώνονται από αυτή τη Σ.Σ.Ε., συμψηφίζονται οποιεσδήποτε αυξήσεις που θα καθορίζονται από νομοθετική πράξη, υπουργική απόφαση ή Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και θα αφορούν τα έτη 2008-2009.
9. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν από τον χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων.
10. Στους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. χορηγούνται τα παρακάτω είδη:
α) Δύο ενδυμασίες, μία θερινή και μία χειμερινή, που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται μία φορά τον χρόνο.
β) Ένα ζευγάρι δερμάτινα υποδήματα τον χρόνο.
11. Στους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές, μη συμψηφιζόμενη με την ετήσια άδεια του Α.Ν.539/1945.
12. Στους υπαγόμενους σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται ένα κουτί γάλα 410 γρ. την ημέρα.
13. Συμφωνείται ότι οι ημέρες που ισχύουν εθιμικά στον κλάδο σαν αργίες, ήτοι η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, εφόσον συμπίπτουν με ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα αμείβονται στους ημερομίσθιους με το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.
Επιπλέον, συμφωνείται ως ημέρα αργίας στον κλάδο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή η ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου (2 Φεβρουαρίου), κατ’ επιλογή κάθε επιχείρησης, η οποία θα αμείβεται στους ημερομίσθιους με το εκάστοτε ημερομίσθιό τους.
Η ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που μία εκ των δύο ανωτέρω ημερών έχει καθιερωθεί ήδη ως αργία.
Στην περίπτωση που η 2α Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, οι επιχειρήσεις που έχουν καθιερώσει την εν λόγω ημέρα ως αργία, μεταφέρουν αυτήν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
14. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει είτε συνεχή υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη του κλάδου είτε υπηρεσία ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών, επιπλέον της νόμιμης, αν εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.
Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Το επίδομα της ετήσιας άδειας που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945 καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια.
15. Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται ανάλογα και στους αναδόχους γονείς.
16. α) Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1483/1984, χωρίς όμως ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
β) Για κάθε παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1483/1984, χορηγείται ετήσιο επίδομα 150,00 ευρώ.
17. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής/τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
18. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
19. Για όσους σπουδαστές δικαιούνται εκ του νόμου άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις και επιδοτούνται για τις ημέρες αυτές της άδειας από τον ΟΑΕΔ, συμφωνείται ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν τη διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων ημερομισθίων και του ποσού που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. παύει η ισχύς του από 26.6.1990 ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε υπογραφεί από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας και τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες.
20. Οι αποδοχές των μισθωτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπολείπονται στο σύνολο από το ισχύον κάθε φορά γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου. Τυχόν καταβαλλόμενες με ελεύθερη συμφωνία αποδοχές ανώτερες από αυτές που χορηγούνται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., δεν μπορούν να μειωθούν.
21. Η ισχύς αυτής της Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.