(Π .Κ . 85 /26-9-2007)
ΚΑΠΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΣυλλογική σύμβαση εργασίας των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδος (πραγματογνωμόνων – εξπερ) και των βοηθών αυτών. (Π.Κ. 85/26-9-07)
Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα, την 3η Σεπτεμβρίου 2007 στα γραφεία του «Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού» (οδός Αριστοτέλους, αριθμός 6) οι υπογεγραμμένοι αφ΄ ενός Νικόλαος Αλλαμανής, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Κωνσταντίνος Γλεούδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου αριθμός 25), και αφ΄ ετέρου Προκόπης Μαυρίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος και `Αγγελος Χαριζάνης, Γεν. Γραμματέας του αυτού Συνδέσμου, αποφασίσαμε την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, με την οποία συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τα παρακάτω:
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Τεχνικοί Υπάλληλοι Καπνού (πραγματογνώμονες-εξπέρ) των Καπνεμπορικών και καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων κατατάσσονται: (α) εις τεχνικούς υπαλλήλους καπνού (πραγματογνώμονες-εξπέρ), και (β) εις βοηθούς υπαλλήλους καπνού των ανωτέρω.
Τεχνικός υπάλληλος καπνού (πραγματογνώμονας-εξπέρ)
Καπνεμπορικής ή καπνοβιομηχανικής επιχειρήσεως είναι αυτός που γνωρίζει και κάνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τις εντολές της επιχειρήσεως, όλες τις διαδοχικές φάσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών του καπνού, οι οποίες υπάγονται στο τεχνικό τμήμα αυτού.
Ο ετήσιος κύκλος του τεχνικού σκέλους των εργασιών του καπνού περιλαμβάνει την βαθμολογία των χωρικών καπνών, την αγορά του ,την οικονομική διαχείριση της αγοράς, την διεκπεραίωση των διοικητικών διατυπώσεων αυτού, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, τις εργασίες που γίνονται στα Α.Κ.Α. (ζύγισμα καπνών κ.λ.π.), καθώς και την υπεύθυνη επίβλεψη όλων των εργασιών μεταποίησης του καπνού, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας σε μερίδες και χαρμάνια, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του εργοδότη.
Βοηθός πραγματογνώμονα-εξπέρ είναι αυτός που κάνει όλες τις παραπάνω εργασίες με την καθοδήγηση και επίβλεψη του πραγματογνώμονα-εξπέρ.
Ο προσληφθείς ως βοηθός πραγματογνώμονα γίνεται πραγματογνώμονας – εξπέρ μετά από έξι (6) χρόνια από την πρόσληψη του.
Ένα χρόνο προτού λήξει η εξαετία, η επιχείρηση πρέπει να κρίνει εάν ο βοηθός πραγματογνώμονα είναι σε θέση ή όχι να γίνει πραγματογνώμονας – εξπέρ και να κοινοποιήσει εγγράφως την σχετική κρίση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση δε αρνητικής κρίσης, τότε είτε αυτός παραμένει ως βοηθός πραγματογνώμονα με προσωπική του ευθύνη είτε η επιχείρηση τον απολύει δίδοντας σ΄ αυτόν όλες τις νόμιμες αποζημιώσεις. Κάθε βοηθός υπάλληλος που διενεργεί εργασίες καπνού χωρίς την καθοδήγηση πραγματογνώμονα-εξπέρ δικαιούται να προκαλέσει έγγραφα την παραπάνω κρίση και πριν την πάροδο της πενταετίας, υποχρεωμένης της επιχείρησης να απαντήσει σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την λήψη της αίτησης.
ΙΙ. ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των απασχολουμένων στις καπνεμπορικές και καπνοβιομηχανικές επιχειρήσεις βοηθών τεχνικών υπαλλήλων και τεχνικών πραγματογνωμόνων-εξπέρ ορίζονται από 01.01.2007 έως 31.12.2007 ως κατώθι: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Επίσης, στα έτη υπηρεσίας του τεχνικού υπαλλήλου (πραγματογνώμονα – εξπέρ) προστίθενται τα έτη υπηρεσίας του ως βοηθού πραγματογνώμονα.
2. Οι παραπάνω καθοριζόμενοι μισθοί συμφωνείται ότι δεν μεταβληθούν καθ΄ όλη την διάρκεια αυτής της συλλογικής σύμβασης.
Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή οι διορθωτικές ρυθμίσεις, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή άλλες τυχόν παροχές, που ενδεχομένως να δοθούν κατ΄ άλλο νόμιμο τρόπο.
3. Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα, που υπολογίζονται το καθένα χωριστά στους βασικούς μισθούς:
α) Επίδομα γάμου 10%, ανεξάρτητα εάν η/ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή όχι.
β) Επίδομα παιδιών 5% για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αριθμού. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για παιδιά που σπουδάζουν, το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος.
γ) Επίδομα ειδικών συνθηκών 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται λόγω του είδους της εργασίας των τεχνικών καπνού και των βοηθών τους, που είναι υποχρεωμένοι να περιέρχονται στην ύπαιθρο χωρίς να παρακολουθούν ωράριο εργασίας, πολλές φορές μάλιστα με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Το επίδομα αυτό καμία σχέση δεν έχει με τα τροφεία, έξοδα μετάβασης και διαμονής, καθώς και την έκτος έδρας οφειλόμενη κατά ,νόμο αποζημίωση
Ως εκτός έδρας υπηρεσία θεωρείται αυτή που παρέχεται σε νομό διάφορο της έδρας της επιχείρησης, ακόμη και όμορο.
δ) Επίδομα διαχειριστικό 5%. Για τους τεχνικούς καπνού που ασκούν οικονομική διαχείριση στις αγοραπωλησίες καπνών κατά την χρονική περίοδο από 01/12 έως 31/05 κάθε χρόνο.
ε) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 9%.
στ) Επιστημονικό επίδομα 17% χορηγείται στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών και 10% στους αποφοίτους των ΤΕΙ υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο των αποφοίτων ΤΕΙ θα έχει σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψιν μόνον αυτή, που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του τεχνικού και του βοηθού αντίστοιχα, σε οποιαδήποτε καπνεμπορική και καπνοβιομηχανική επιχείρηση.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσληφθέντων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψη τους, συνοδεύεται δε μέσα σε ένα τρίμηνο από την πρόσληψη, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών που εργάσθηκαν με ποινή απαραδέκτου, εκτός της περιπτώσεως που επιδιώκεται η λήψις των πιστοποιητικών τούτων δικαστικώς, οπότε η προθεσμία καταθέσεως αυτών θα παρατείνεται μέχρι την τελεσίδικη απόφαση. Σε περίπτωση που τελικώς δεν προσκομισθούν τα πιστοποιητικά, η δηλωθείσα προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψιν. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί και από τον Σύνδεσμο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού, βάσει μαρτυρίας δύο (2) συναδέλφων και υπέχει θέση βεβαίωσης εργοδότη συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του ΠΑ.ΣΥ.ΒΙ.ΜΕ.Κ., που βεβαιώνει την προϋπηρεσία ΄ως τεχνικού και βοηθού αντίστοιχα οποιουδήποτε που στο παρελθόν έχει εργαστεί σε καπνεμπορική ή καπνοβιομηχανική επιχείρηση η οποία έχει σταματήσει την δραστηριότητα της.
Αν από τα πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλυτέρα από αυτήν που αναφέρεται στην δήλωση, τότε ισχύει η προϋπηρεσία της δηλώσεως, αν δε αποδεικνύεται μικροτέρα της δηλώσεως τότε ισχύει η αναφερόμενη στα πιστοποιητικά, οπότε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα για απόληψη μισθού βάσει της προϋπηρεσίας. .αρχίζει από της καταθέσεως των πιστοποιητικών τούτων, με επιφύλαξη της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
2. Εις τους ως άνω μισθωτούς χορηγείται σε περίπτωση γάμου εξαήμερος άδεια μετά πλήρων αποδοχών. Ή άδεια αυτή είναι ιδιαίτερη και δεν συμψηφίζεται στην κατ΄ έτος χορηγούμενη άδεια σύμφωνα με το Ν. 539/1945.
3. Οι καπνεμπορικές και καπνοβιομηχανικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ασφαλίζουν για προσωπικά ατυχήματα τους τεχνικούς και βοηθούς αυτών που κινούνται με αυτοκίνητα των επιχειρήσεων ή δικά τους, με ποσό 36.969,61 ευρώ, καταθέτοντας αντίγραφα των ασφαλιστηρίων στον Σύνδεσμο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος.
Το ως άνω ασφαλιζόμενο ποσό θα αυξάνει κάθε έτος κατά το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης των μισθών.
4. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν από την μισθοδοσία των ως άνω μισθωτών τρία (3) ευρώ μηνιαίως, τα οποία θα καταθέτουν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα 214 και στον υπ. αριθμ. 480109-14 λογαριασμό) υπέρ του Συνδέσμου Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Σ.Τ.Υ.Κ.Ε.).
Επίσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντάσσουν κατάσταση με τα ονόματα των υπαλλήλων και τα παρακρατηθέντα ποσά, την οποία ανά εξάμηνο θα στέλνουν στον Σ.Τ.Υ.Κ.Ε. με FAX στο 2310 704979.
5. Τυχόν καταβαλλόμενοι μισθοί ανώτεροι απ΄ αυτούς που ορίζει η παρούσα σύμβαση δεν μπορούν να μειωθούν, ούτε και μπορούν να μεταβληθούν ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας.
6. Η παρούσα ισχύει για όλη την επικράτεια.
7. Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007.