(Π .Κ . 124 /5-10-2006 ) 
ΚΑΠΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΚΑΠΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΣΕ των βασικών μισθών των τεχνικών υπαλλήλων καπνού Ελλάδας (πραγματογνωμόνων – εξπέρ ) και των βοηθών αυτών – Π.Κ.: 124/5.10.2006
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 11.8.2006, στα γραφεία του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού» (οδός Αριστοτέλους 6), οι υπογεγραμμένοι αφενός: Νικόλαος Αλλαμανής, πρόεδρος του Δ.Σ. και Κωνσταντίνος Γλεούδης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου 25) και αφετέρου: Προκόπης Μαυρίδης, πρόεδρος του «Συνδέσμου Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδας» και Αγγελος Χαριζάνης, γενικός γραμματέας του αυτού συνδέσμου, αποφασίσαμε την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε., με την οποία συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τα παρακάτω:
I. Γενικοί όροι
Οι τεχνικοί υπάλληλοι καπνού (πραγματογνώμονες – εξπέρ) των καπνεμπορικών και καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων κατατάσσονται:
α) σε τεχνικούς υπαλλήλους καπνού (πραγματογνώμονες – εξπέρ) και
β) σε βοηθούς υπαλλήλους καπνού των ανωτέρω.
Τεχνικός υπάλληλος καπνού (πραγματογνώμονας – εξπέρ) καπνεμπορικής ή καπνοβιομηχανικής επιχείρησης είναι αυτός που γνωρίζει και κάνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τις εντολές της επιχείρησης, όλες τις διαδοχικές φάσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών του καπνού, οι οποίες υπάγονται στο τεχνικό τμήμα αυτού.
Ο ετήσιος κύκλος του τεχνικού σκέλους των εργασιών του καπνού περιλαμβάνει τη βαθμολογία των χωρικών καπνών, την αγορά του, την οικονομική διαχείριση της αγοράς, τη διεκπεραίωση των διοικητικών διατυπώσεων αυτού, την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, τις εργασίες που γίνονται στα ΑΚΑ (ζύγισμα καπνών κ.λπ.), καθώς και την υπεύθυνη επίβλεψη όλων των εργασιών μεταποίησης του καπνού, συμπεριλαμβανομένης και της επεξεργασίας σε μερίδες και χαρμάνια, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του εργοδότη.
Βοηθός πραγματογνώμονα – εξπέρ είναι αυτός που κάνει όλες τις παραπάνω εργασίες με την καθοδήγηση και επίβλεψη του πραγματογνώμονα – εξπέρ.
Ο προσληφθείς ως βοηθός πραγματογνώμονα γίνεται πραγματογνώμονας – εξπέρ μετά από έξι (6) χρόνια από την πρόσληψή του.
Ένα (1) χρόνο προτού λήξει η εξαετία, η επιχείρηση πρέπει να κρίνει αν ο βοηθός πραγματογνώμονα είναι σε θέση ή όχι να γίνει πραγματογνώμονας – εξπέρ και να κοινοποιήσει εγγράφως τη σχετική κρίση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση δε αρνητικής κρίσης, τότε είτε αυτός παραμένει ως βοηθός πραγματογνώμονα με προσωπική του ευθύνη είτε η επιχείρηση τον απολύει δίνοντας σε αυτόν όλες τις νόμιμες αποζημιώσεις. Κάθε βοηθός υπάλληλος που διενεργεί εργασίες καπνού χωρίς την καθοδήγηση πραγματογνώμονα – εξπέρ, δικαιούται να προκαλέσει έγγραφα την παραπάνω κρίση και πριν την πάροδο της πενταετίας, υποχρεωμένης της επιχείρησης να απαντήσει σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης.
II. Όροι αμοιβών
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των απασχολούμενων στις καπνεμπορικές και καπνοβιομηχανικές επιχειρήσεις βοηθών τεχνικών υπαλλήλων και τεχνικών πραγματογνωμόνων – εξπέρ ορίζονται από 1.1.2006 έως 31.12.2006 ως κάτωθι:
Α. Βοηθοί τεχνικοί υπάλληλοι καπνού (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας, προστίθενται 12,12 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας και μέχρι τα τριάντα πέντε (35) χρόνια.
Β. Τεχνικοί υπάλληλοι καπνού (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Μετά τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας, προστίθενται 17,39 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας και μέχρι τα τριάντα πέντε (35) χρόνια.
Επίσης, στα έτη υπηρεσίας του τεχνικού υπαλλήλου (πραγματογνώμονα – εξπέρ) προστίθενται τα έτη υπηρεσίας του ως βοηθού πραγματογνώμονα.
2. Οι παραπάνω καθοριζόμενοι μισθοί συμφωνείται ότι δεν θα μεταβληθούν καθ’όλη τη διάρκεια αυτής της συλλογικής σύμβασης.
Επίσης, δεν έχουν εφαρμογή οι διορθωτικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Εθνική Σ.Σ.Ε. ή άλλες τυχόν παροχές που ενδεχομένως να δοθούν κατ’άλλον νόμιμο τρόπο.
3. Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα, που υπολογίζονται το καθένα χωριστά στους βασικούς μισθούς:
α) Επίδομα γάμου 10%, ανεξάρτητα εάν η/ο σύζυγος εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή όχι.
β) Επίδομα παιδιών 5% για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως αριθμού. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για παιδιά που σπουδάζουν, το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος.
γ) Επίδομα ειδικών συνθηκών10%: Το επίδομα αυτό χορηγείται λόγω του είδους της εργασίας των τεχνικών καπνού και των βοηθών τους, που είναι υποχρεωμένοι να περιέρχονται στην ύπαιθρο χωρίς να παρακολουθούν ωράριο εργασίας, πολλές φορές μάλιστα με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Το επίδομα αυτό καμία σχέση δεν έχει με τα τροφεία, έξοδα μετάβασης και διαμονής, καθώς και την εκτός έδρας οφειλόμενη κατά νόμο αποζημίωση. Ως εκτός έδρας υπηρεσία θεωρείται αυτή που παρέχεται σε Νομό διάφορο της έδρας της επιχείρησης, ακόμη και όμορο.
δ) Επίδομα διαχειριστικό 5%: Για τους τεχνικούς καπνού που ασκούν οικονομική διαχείριση στις αγοραπωλησίες καπνών κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου έως την 31η Μαΐου κάθε χρόνο.
ε) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 9%.
στ) Επιστημονικό επίδομα 17% χορηγείται στους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών και 10% στους απόφοιτους των ΤΕΙ, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο των απόφοιτων ΤΕΙ θα έχει σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους.
III. Λοιποί όροι
1. Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτή που πραγματοποιήθηκε στην ειδικότητα του τεχνικού και του βοηθού, αντίστοιχα, σε οποιαδήποτε καπνεμπορική και καπνοβιομηχανική επιχείρηση.
Η προϋπηρεσία των νεοπροσληφθέντων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση αυτών, η οποία κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους, συνοδεύεται δε, μέσα σε ένα τρίμηνο από την πρόσληψη, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών που εργάστηκαν, με ποινή απαραδέκτου, εκτός της περίπτωσης που επιδιώκεται η λήψη των πιστοποιητικών τούτων δικαστικά, οπότε η προθεσμία κατάθεσης αυτών θα παρατείνεται μέχρι την τελεσίδικη απόφαση. Σε περίπτωση που τελικά δεν προσκομιστούν τα πιστοποιητικά, η δηλωθείσα προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί και από τον Σύνδεσμο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού, βάσει μαρτυρίας δύο (2) συναδέλφων και υπέχει θέση βεβαίωσης εργοδότη, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του ΠΑΣΥΒΙΜΕΚ, που βεβαιώνει την προϋπηρεσία ως τεχνικού και βοηθού, αντίστοιχα, οποιουδήποτε που στο παρελθόν έχει εργαστεί σε καπνεμπορική ή καπνοβιομηχανική επιχείρηση η οποία έχει σταματήσει τη δραστηριότητά της.
Αν από τα πιστοποιητικά που θα προσκομιστούν, αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στη δήλωση, τότε ισχύει η προϋπηρεσία της δήλωσης, αν δε αποδεικνύεται μικρότερη της δήλωσης, τότε ισχύει η αναφερόμενη στα πιστοποιητικά, οπότε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα για απόληψη μισθού βάσει της προϋπηρεσίας αρχίζει από την κατάθεση των πιστοποιητικών τούτων, με επιφύλαξη της ως άνω τρίμηνης προθεσμίας.
Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.
2. Στους ως άνω μισθωτούς χορηγείται, σε περίπτωση γάμου, εξαήμερη άδεια, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι ιδιαίτερη και δεν συμψηφίζεται στην κατ’έτος χορηγούμενη άδεια σύμφωνα με τον Ν.539/1945.
3. Οι καπνεμπορικές και καπνοβιομηχανικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ασφαλίζουν για προσωπικά ατυχήματα τους τεχνικούς και βοηθούς αυτών που κινούνται με αυτοκίνητα των επιχειρήσεων ή δικά τους, με ποσό 35.547,70 ευρώ, καταθέτοντας αντίγραφα των ασφαλιστηρίων στον Σύνδεσμο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδας.
Το ως άνω ασφαλιζόμενο ποσό θα αυξάνει κάθε έτος κατά το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης των μισθών.
4. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τη μισθοδοσία των ως άνω μισθωτών 3,00 ευρώ μηνιαίως, τα οποία θα καταθέτουν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα 214 και στον υπ’αριθ. 480109-14 λογαριασμό) υπέρ του Συνδέσμου Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδας.
Επίσης, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντάσσουν κατάσταση με τα ονόματα των υπαλλήλων και τα παρακρατηθέντα ποσά, την οποία ανά εξάμηνο θα στέλνουν στον Σύνδεσμο Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδας με fax στο 2310-704.979.
5. Τυχόν καταβαλλόμενοι μισθοί ανώτεροι από αυτούς που ορίζει η παρούσα σύμβαση, δεν μπορούν να μειωθούν ούτε και μπορούν να μεταβληθούν ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας.
6. Η παρούσα ισχύει για όλη την επικράτεια.
7. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.