(Π.Κ.Υ.Ε. 33 / 13-4-2005) 
ΚΑΠΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΣυλλογική σύμβαση εργασίας γ ια τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας.
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 5η Απριλίου 2005 και στα ενταύθα γραφεία του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ» οι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός Νικόλαος Αλλαμανής, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Κωνσταντίνος Γλεούδης αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ως εκπρόσωποι του “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ” με έδρα την Αθήνα και αφ΄ ετέρου η Ευαγγελία Καζαντζίδου, Πρόεδρος, και ο Νικόλαος Αθανασιάδης, Γενικός Γραμματέας ως εκπρόσωποι της «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ» (Π.Κ.Ο.), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις επεξεργασίας φύλλων καπνού όλης της χώρας, καθώς και άλλες ειδικότητες, που απασχολούνται στις επιχειρήσεις καπνού και σε άλλες συναφείς με αυτές επιχειρήσεις (πλην καπνοβιομηχανίας) και είναι:
Καπνεργάτες – Καπνεργάτριες
Ξυλουργοί – Υδραυλικοί
Ηλεκτροτεχνίτες, Περιελιγκτές κ.λ.π.
Πρακτικοί μηχανικοί θερμαστές κ.λ.π.
Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Αποθηκάριοι
Φύλακες
Άρθρο 2
Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις με την από 22.05.1998 υπογραφείσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πραγματοποίησαν αναδιάρθρωση των ειδικοτήτων, η οποία ισχύει από 01.01.1998 και έχει ως ακολούθως:
α) Ειδικότητα του Στοιβαδόρου, ήτοι του απασχολούμενου στην συντήρηση των καπνών.
β) Ειδικότητα των απασχολούμενων “στην επεξεργασία καπνού με το ξεσπάγγιασμα, την τροφοδοσία των μηχανών επεξεργασίας, με το ξεφύλλισμα, την διαλογή, την εξυπηρέτηση και τον χειρισμό των πατητικών μηχανών, το ράψιμο των δεμάτων και τα κόσκινα φυλλοτριμμάτων.
γ) Ειδικότητα του μεταφορέως δεμάτων καπνού.
δ) Ειδικότητα των ασχολουμένων με βοηθητικές και υπηρετικές εργασίες (όπως καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα κυλικεία, ασχολούμενοι με την μεταφορά των φύλλων καπνού και τα αμπαλάζ των δεμάτων καπνού) και των μαθητευομένων στις εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (β).
Άρθρο 3
Α) Τα βασικά ημερομίσθια των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις επεξεργασίας φύλλων καπνού, όπως ανά κατηγορία κατατάσσονται στο άρθρο (2) αυξάνονται από 1/1/2005 και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1. Το βασικό ημερομίσθιο του στοιβαδόρου (ειδικότητα 2α), το οποίο στις 31/12/2004 είχε διαμορφωθεί στα (36,57) ΕΥΡΩ, αυξάνεται από 01/01/2005 κατά 2,20% ανερχόμενο έτσι σε (37,37) ΕΥΡΩ και όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31/08/2005 αυξάνεται από 01/09/2005 κατά 3% ανερχόμενο έτσι σε (38,49) ΕΥΡΩ.
2. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολούμενων στην επεξεργασία φύλλων καπνού (ειδικότητα 2β), το οποίο στις 31/12/2004 είχε διαμορφωθεί στα (34,18) ΕΥΡΩ, αυξάνεται από 01/01/2005 σε ποσοστό 2,20% ανερχόμενο έτσι σε (34,93) ΕΥΡΩ και όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31/08/2005 αυξάνεται από 01/09/2005 κατά 3% ανερχόμενο έτσι σε (35,98) ΕΥΡΩ.
3. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολούμενων και υπαγομένων στην ειδικότητα (2γ), το οποίο στις 31/12/2004 είχε διαμορφωθεί στα (26,02) ΕΥΡΩ, αυξάνεται από 01/01/2005 σε ποσοστό 2,20% ανερχόμενο έτσι σε (26,59) ΕΥΡΩ και όπως θα έχει. διαμορφωθεί στις 31/08/2005 αυξάνεται από 01/09/2005 κατά 3% ανερχόμενο έτσι σε (27,39) ΕΥΡΩ.
4. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολούμενων και υπαγομένων στην ειδικότητα (2δ), το οποίο στις 31/1212004 είχε διαμορφωθεί στα (25,93) ΕΥΡΩ, αυξάνεται από 01/01/2005 σε ποσοστό 2,20% ανερχόμενο έτσι σε (26.48) ΕΥΡΩ και όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31/08/2005 αυξάνεται από 01/09/2005 κατά 3% ανερχόμενο έτη σε (27,27) ΕΥΡΩ.
Β) 1. Ξυλουργοί. Υδραυλικοί: Εφαρμόζεται. η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση για τους οικοδόμους μονίμων συνεργείων συντηρήσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων.
2. Ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές, μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί τεχνιτών, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση που ισχύει για τις αντίστοιχες ειδικότητες που απασχολούνται στη βιομηχανία.
3. Πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί, συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές και κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 και του Β.Δ. της 16/05/1959 διπλώματα αδείας. Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση που ισχύει για τις αντίστοιχες ειδικότητες για την βιομηχανία.
4. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.
5. Νυχτοφύλακες: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση που ισχύουν για τους νυχτοφύλακες στην βιομηχανία και βιοτεχνία.
Άρθρο 4
Όλα παραπάνω των καπνεργατών βασικά ημερομίσθια τα προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται επ΄ αυτών:
α) Με επίδομα Γάμου 10% υπέρ του εργαζομένου συζύγου, ανεξαρτήτως του εάν ο έτερος εξ αυτών εργάζεται ή μη, συνταξιοδοτείται ή μη. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.
β) Όλοι οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο άρθρο (2), εφ΄ όσον συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται μετά την συμπλήρωση πλήρους υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο στην καπνεργασία, προσαύξηση στα παραπάνω βασικά ημερομίσθια 5% για κάθε τριετία και μέχρι τεσσάρων (4) τριετιών από την προσκόμιση και υποβολή αποδεικτικών αυτής πιστοποιητικών (βιβλιαρίων Ι.Κ.Α. κλπ).
Τριετία θεωρείται η συμπλήρωση τουλάχιστον πεντακοσίων πενήντα (550) ημερομισθίων αποκλειστικά στην καπνεργασία.
Επίσης, χορηγείται μετά την συμπλήρωση 4.500 ενσήμων, πέμπτη (5η) τριετία, η οποία αμοίβεται με ποσοστό 5%.
γ) Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια χωρίς το Επίδομα Γάμου και τριετιών προσαυξάνονται με επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 11 %.
δ) Κάθε εργοδότης υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλλει σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα της Πανελλαδικής Καπνεργατικής – Ομοσπονδίας 0,030 λεπτά του ΕΥΡΩ (ανά πραγματοποιούμενο ημερομίσθιο όλων των εργαζομένων που αναφέρονται στο άρθρο (2), για τις κατασκηνώσεις των παιδιών τους.
ε) Τα χρονικά όρια εργασίας καθορίζονται ως εξής:
Κατ΄ αρχήν εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.
Μπορούν όμως οι Καπνεμπορικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν και την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμόν 25/1983 Δ.Α. του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.
στ) Οι καπνεμπορικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν την χορήγηση δύο στολών στους άνδρες και μιας ρόμπας εργασίας στις γυναίκες.
ζ) Συμφωνείται κάθε ένας από τους εργοδότες να παρακρατεί από κάθε καπνεργάτη ή καπνεργάτρια υπέρ της Π.Κ.Ο., ποσό ίσο με 1,5% επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών, το οποίο θα αποδίδεται από τις καπνικές επιχειρήσεις, στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, στον ειδικό λογαριασμό που υπάρχει στην Ε.Τ.Ε., για συνδρομή αυτών, στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
η) Συμφωνείται στους καπνεργάτες και καπνεργάτριες που εργάζονται στην καπνεργασία, να καταβάλλεται με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ως επίδομα ένα ημερομίσθιο για κάθε επτά (7) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια της χρονικής περιόδου ανάμεσα στις δύο γιορτές ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω των επτά (7) πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων και μέχρι είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για το επίδομα Χριστουγέννων και δέκα πέντε (15) ημερομίσθια για το επίδομα Πάσχα.
Ο υπολογισμός των επιδομάτων αυτών θα γίνεται με βάση το πραγματικά καταβαλλόμενο ημερομίσθιο σε κάθε τμήμα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου μέσα στην οποία θα γεννάται το δικαίωμα του επιδόματος Πάσχα και Χριστουγέννων.
θ) Στους χώρους εργασίας πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες για την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Για την εφαρμογή αυτού του όρου ορίζεται σε επίπεδο επιχείρησης 2μελής επιτροπή, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπο της επιχείρησης και από ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων, η οποία θα ελέγχει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα στους χώρους δουλειάς αν τηρούνται οι κανονισμοί και θα προτείνει τις τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας.
Άρθρο 5
Εργασιακές Σχέσεις – Λοιποί Όροι
α) Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην σύμβαση αυτή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εργασιακά τους καθήκοντα ανά ειδικότητα.
β) Όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί στην καπνεργασία πριν την 01/01/1997 και είχαν συμπληρώσει 100 ημερομίσθια μέχρι 31/12/1997 υπάγονται υποχρεωτικά στις ειδικότητες των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου (2) ανάλογα με τα εκτελούμενα μέχρι σήμερα καθήκοντα.
γ) Δικαίωμα μετάταξης στις ειδικότητες (2α) και (2β) από τις ειδικότητες (2γ) και (2δ) έχουν οι εργαζόμενοι μετά την συμπλήρωση τριακοσίων ογδόντα (380) και εκατόν ογδόντα (180) ημερομισθίων αντίστοιχα, που θα έχουν πραγματοποιήσει μετά την 01/01/2002.
Ειδικότερα για τους εργαζόμενους στα εργοστάσια επεξεργασίας απομίσχωσης καπνών τύπου Βιρτζίνια και Μπέρλεϋ, το δικαίωμα αυτό θα αποκτάται μετά την συμπλήρωση τριών περιόδων επεξεργασίας και συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού ημερομισθίων.
δ) Οι επιχειρήσεις επεξεργασίας φύλλων καπνού, υποχρεούνται, σε ετήσια βάση, να απασχολούν σε ποσοστό 60% εργαζομένους, που θα προέρχονται από τις ειδικότητες των παραγράφων (2α) και (2β).
ε) Τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Καπνεργατικών Σωματείων και μέχρι τέσσερα (4) μέλη εξ αυτών, επαναπροσλαμβάνονται για εργασία από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν την προηγούμενη χρονική περίοδο, κατόπιν υποβολής αιτήσεως προς την επιχείρηση μέχρι 15 Φεβρουαρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, υπό την προϋπ6θεση ότι η επιχείρηση αυτή βρίσκεται στον τόπο, που εδρεύει το Σωματείο.
Άρθρο 6
Αποδοχές ανώτερες απ΄ αυτές, που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, σ.σ.ε. ή δ.α., έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει την 01/01/2005 και λήγει την 31/12/2005.