(Π.Κ.Υ.Ε. 10 / 2-4-2008) 
ΚΑΠΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 27/3/08, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας. (Π.Κ. 10/2-4-2008)
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την 27η Μαρτίου 2008 και στα ενταύθα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. οι υπογεγραμμένοι, αφ’ ενός Νικόλαος Αλλαμανής, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Νικόλαος Τζούμας, Ταμίας και Μέλος του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ» με έδρα την Θεσσαλονίκη και αφ’ ετέρου οι κκ. Σπύρος Παπαχρήστου, Πρόεδρος, Νικόλαος Αθανασιάδης, Γενικός Γραμματέας και Μιχάλης Χαριτίδης, Μέλος του Δ.Σ. ως εκπρόσωποι της «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ» (Π.Κ.Ο.), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας:
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού όλης της χώρας, καθώς και άλλες ειδικότητες που απασχολούνται στις επιχειρήσεις καπνού και σε άλλες συναφείς με αυτές επιχειρήσεις (πλην σιγαρεττοβιομηχανίας) και είναι:
Καπνεργάτες – Καπνεργάτριες
Ξυλουργοί – Υδραυλικοί
Ηλεκτροτεχνίτες – Περιελιγκτές κ.λπ.
Πρακτικοί μηχανικοί – Θερμαστές κ.λπ.
Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
Αποθηκάριοι – Φύλακες
Άρθρο 2
Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις με την από 22-5-1998 υπογραφείσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας πραγματοποίησαν αναδιάρθρωση των ειδικοτήτων, η οποία ισχύει από 01-01-1998 και έχει ως ακολούθως:

Α) Ειδικότητα των Στοιβαδόρων, ήτοι των απασχολουμένων στην συντήρηση των καπνών.
Β) Ειδικότητα των απασχολουμένων στην επεξεργασία (μεταποίηση) του καπνού με το ξεσπάγγιασμα, την τροφοδοσία των μηχανών επεξεργασίας, με το ξεφύλλισμα, την διαλογή, την εξυπηρέτηση και τον χειρισμό των πατητικών μηχανών, το ράψιμο των δεμάτων και στα κόσκινα φυλλοτριμμάτων.
Γ) Ειδικότητα των μεταφορέων δεμάτων καπνού.
Δ) Ειδικότητα των απασχολουμένων με βοηθητικές και υπηρετικές εργασίες (όπως καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα κυλικεία, απασχολούμενοι στην μεταφορά των φύλλων του καπνού, και το αμπαλάζ των δεμάτων καπνού) και των μαθητευομένων στις εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (Β).
Άρθρο 3
Α) Τα βασικά ημερομίσθια των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις επεξεργασίας (μεταποίησης) καπνού, όπως ανά κατηγορία κατατάσσονται στο άρθρο (2), αυξάνονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1. Το βασικό ημερομίσθιο των στιβαδόρων (ειδικότητα Α), το οποίο είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2007 στα 42,90 Ευρώ, αυξάνεται από 01-01-2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 44,19 Ευρώ, και αυξάνεται περαιτέρω από 01-10-2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 45,96 Ευρώ.
2. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολουμένων στην επεξεργασία φύλλων καπνού (ειδικότητα Β), το οποίο είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2007 στα 40,10 Ευρώ, αυξάνεται από 01-01-2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 41,30 Ευρώ, και αυξάνεται περαιτέρω από 01-10-2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 42,95 Ευρώ.
3. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολουμένων και υπαγομένων στην ειδικότητα Γ, το οποίο είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2007 στα 30,53 Ευρώ, αυξάνεται από 01-01-2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 31,45 Ευρώ, και αυξάνεται περαιτέρω από 01-10-2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 32,71 Ευρώ.
4. Το βασικό ημερομίσθιο των απασχολουμένων και υπαγομένων στην ειδικότητα Δ, το οποίο είχε διαμορφωθεί στις 31-12-2007 στα 30,39 Ευρώ, αυξάνεται από 01-01-2008 κατά 3% ανερχόμενο σε 31,30 Ευρώ, και αυξάνεται περαιτέρω από 01-10-2008 κατά 4% διαμορφούμενο σε 32,55 Ευρώ.

Β) 1. Ξυλουργοί – Υδραυλικοί: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση για τους οικοδόμους μονίμων συνεργείων συντηρήσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων.
2. Ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές, μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί τεχνιτών, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση που ισχύει για τις αντίστοιχες ειδικότητες που απασχολούνται στη βιομηχανία.
3. Πρακτικοί μηχανικοί, μηχανοδηγοί, συντηρητές μηχανολογικών εγκαταστάσεων, θερμαστές, αρχιθερμαστές και κατέχοντες τα υπό του Ν. 6422/34 και του Β.Δ. της 16-05-1959 διπλώματα αδείας: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση που ισχύει για τις αντίστοιχες ειδικότητες που απασχολούνται στη βιομηχανία.
4. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική απόφαση για τους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων που απασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.
5. Νυχτοφύλακες: Εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή η Διαιτητική Απόφαση που ισχύει για τους νυχτοφύλακες που απασχολούνται στη βιομηχανία και βιοτεχνία.
Άρθρο 4
Όλα τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των καπνεργατών και καπνεργατριών προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται επ’ αυτών:

Α) Με Επίδομα Γάμου 10% υπέρ του εργαζομένου συζύγου, ανεξαρτήτως του εάν ο έτερος εξ αυτών εργάζεται ή μη, συνταξιοδοτείται ή μη. Το επίδομα αυτό δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.
Β) Όλοι οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο Άρθρο (2), εφ΄ όσον συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται, μετά τη συμπλήρωση πλήρους υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, αποκλειστικά και μόνον στην καπνεργασία, προσαύξηση στα παραπάνω βασικά ημερομίσθια 5% για κάθε τριετία και μέχρι τεσσάρων (4) τριετιών από την προσκόμιση και υποβολή αποδεικτικών αυτής πιστοποιητικών (βιβλιαρίων Ι.Κ.Α. κ.λπ.).
Τριετία θεωρείται η συμπλήρωση τουλάχιστον πεντακοσίων πενήντα (550) ημερομισθίων αποκλειστικά στην καπνεργασία.
Επίσης χορηγείται, μετά τη συμπλήρωση 4.500 ενσήμων, πέμπτη (5η) τριετία, η οποία αμείβεται με ποσοστό 5%.
Γ) Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια, χωρίς το Επίδομα Γάμου και τριετιών, προσαυξάνονται με επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας κατά ποσοστό 11%.
Δ) Κάθε εργοδότης υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλλει σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, στο όνομα της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, Ευρώ 0,03 ανά πραγματοποιούμενο ημερομίσθιο όλων των εργαζομένων που αναφέρονται στο Άρθρο (2) για τις κατασκηνώσεις των παιδιών τους.
Ε) Τα χρονικά όρια εργασίας καθορίζονται ως εξής:
Κατ’ αρχήν εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών. Μπορούν όμως οι μεταποιητικές επιχειρήσεις καπνού να εφαρμόζουν και την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 25/1983 Δ.Α. του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.
ΣΤ) Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καπνού θα συνεχίσουν τη χορήγηση δύο στολών στους άνδρες και μιας ρόμπας εργασίας στις γυναίκες.
Ζ) Συμφωνείται κάθε ένας από τους εργοδότες να παρακρατεί από κάθε καπνεργάτη ή καπνεργάτρια υπέρ της Π.Κ.Ο., ποσό ίσο με 1,5% επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών, το οποίο θα αποδίδεται από τις καπνικές επιχειρήσεις, στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην ΕΤΕ, για συνδρομή αυτών, στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις.
Η) Συμφωνείται ότι στους καπνεργάτες και τις καπνεργάτριες που εργάζονται στην καπνεργασία να καταβάλλεται με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ως επίδομα, ένα ημερομίσθιο για κάθε επτά (7) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια της χρονικής περιόδου ανάμεσα στις δύο γιορτές ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω των επτά (7) πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων και μέχρι είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για το επίδομα Χριστουγέννων και δέκα πέντε (15) ημερομίσθια για το επίδομα Πάσχα.
Ο υπολογισμός των επιδομάτων αυτών θα γίνεται με βάση το πραγματικά καταβαλλόμενο ημερομίσθιο σε κάθε τμήμα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, μέσα στην οποία θα γεννάται το δικαίωμα του επιδόματος Πάσχα και Χριστουγέννων.
Θ) Στους χώρους εργασίας πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες για την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Για την εφαρμογή αυτού του όρου ορίζεται σε επίπεδο επιχείρησης 2μελής επιτροπή, αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπο της επιχείρησης και ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων, η οποία θα ελέγχει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα αν στους χώρους εργασίας τηρούνται οι κανονισμοί και θα προτείνει τις τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας.
Άρθρο 5
Εργασιακές Σχέσεις – Λοιποί Όροι
Α) Όλοι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στη σύμβαση αυτή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα εργασιακά τους καθήκοντα ανά ειδικότητα.
Β) Όλοι οι εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί στην καπνεργασία πριν από την 01-01-1997 και είχαν συμπληρώσει 100 ημερομίσθια μέχρι την 31-12-1997 υπάγονται υποχρεωτικά στις ειδικότητες των παραγράφων (Α) και (Β) του Άρθρου (2) ανάλογα με τα εκτελούμενα μέχρι σήμερα καθήκοντα.
Γ) Υποχρεωτικά μετατάσσονται στις ειδικότητες (Α) και (Β) του Άρθρου (2) από τις ειδικότητες (Γ) και (Δ) του άρθρου (2) οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι μετά την συμπλήρωση τριακοσίων (300) και εκατόν είκοσι πέντε (125) ημερομισθίων αντίστοιχα που θα έχουν πραγματοποιήσει μετά την 01-01-2002.
Ειδικότερα για τους εργαζόμενους στα εργοστάσια επεξεργασίας απομίσχωσης καπνών τύπου Βιρτζίνια και Μπέρλευ, το δικαίωμα αυτό της μετάταξης θα αποκτάται μετά την συμπλήρωση τριών ετησίων περιόδων επεξεργασίας και τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού ημερομισθίων.
Δ) Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καπνού, υποχρεούνται, σε ετήσια βάση, να απασχολούν σε ποσοστό 60% εργαζόμενους που θα προέρχονται από τις ειδικότητες των παραγράφων (Α) και (Β) του Άρθρου (2).
Ε) Τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Καπνεργατικών Σωματείων και μέχρι τέσσερα (4) μέλη εξ αυτών, επαναπροσλαμβάνονται για εργασία, από την επιχείρηση στην οποία εργάζονταν την προηγούμενη χρονική περίοδο, κατόπιν υποβολής αιτήσεως προς την επιχείρηση μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή θα βρίσκεται στον τόπο που εδρεύει το Σωματείο.
Άρθρο 6
Αποδοχές ή επιδόματα ανώτερες στο σύνολό τους από αυτά που καθορίζει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Διαιτητικές Αποφάσεις, Νόμους, Νομοθετικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα, ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, που δεν τροποποιούνται ρητά από της διατάξεις της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν θίγονται και δεν τροποποιούνται.
Άρθρο 7
Ως έναρξη ισχύος της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ορίζεται η 01-01-2008 και η ισχύς της μονοετής, με λήξη την 31-12-2008.