(Π.Κ.Υ.Ε. 87 / 14-7-2006) 
ΚΑΠΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΚΑΠΝΟΥ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας – Π.Κ.: 87/14.7.2006
 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 10.7.2006 και στα ενταύθα γραφεία του ΟΜΕΔ οι υπογεγραμμένοι, αφενός: Νικόλαος Αλλαμανής, πρόεδρος του Δ.Σ. και Κωνσταντίνος Γλεούδης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού», με έδρα την Αθήνα και αφετέρου: Ευαγγελία Καζαντζίδου, πρόεδρος και Νικόλαος Αθανασιάδης, γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωποι της «Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας» (ΠΚΟ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις επεξεργασίας φύλλων καπνού όλης της χώρας, καθώς και άλλες ειδικότητες, που απασχολούνται στις επιχειρήσεις καπνού και σε άλλες συναφείς με αυτές επιχειρήσεις (πλην καπνοβιομηχανίας) και είναι:
– Καπνεργάτες – καπνεργάτριες
– Ξυλουργοί – Υδραυλικοί
– Ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές κ.λπ.
– Πρακτικοί μηχανικοί, θερμαστές κ.λπ.
– Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
– Αποθηκάριοι
– Φύλακες
Αρθρο 2
Μισθολογικά
Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε., οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί του προσωπικού του άρθρου 1 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
1. Τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται αναδρομικά από 1.5.2006 κατά 3%.
2. Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.9.2006, αυξάνονται από 1.10.2006 κατά 2,9%.
Αρθρο 3
Θεσμικά θέματα
Υποχρεωτικά μετατάσσονται στις ειδικότητες (2α) και (2β) του άρθρου 2 οι ανειδίκευτοι εργαζόμενου μετά τη συμπλήρωση τριακοσίων εξήντα (360) ημερομισθίων για τις ειδικότητες (2α) και (2β) και εκατόν εξήντα (160) ημερομισθίων των ειδικοτήτων (2γ) και (2δ) του άρθρου 2 της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. του έτους 2005.
Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Αποδοχές ή επιδόματα ανώτερα στο σύνολό τους από αυτά που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Σ.Σ.Ε., Δ.Α., νόμους, νομοθετικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν τροποποιούνται ρητά από τις διατάξεις της παρούσας Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται και δεν τροποποιούνται.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 5.4.2005 Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 5
Ισχύς
Ως έναρξη ισχύος αυτής της Εθνικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2006 και η ισχύς της μονοετής, με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2006.