ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 343/2022

Τροποποίηση του Κανονισμού 319/2020 «Περί διαρθρώσεως υπηρεσιών καί θέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Α΄ 132).

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντες υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,

2) τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τις απορρέουσες εκ των Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους,

3) τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευματικές ανάγκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,

4) τις υπ’ αρ. 3948/2022/8.6.2022 και 5688/2022/ 2.9.2022 Προτάσεις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,

5) το υπ’ αρ. 6/25.8.2022 πρακτικό του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας (Α.Υ.Σ.Ε.),

6) τις υπ’ αρ. 358/22.8.2022 και 365/5.9.2022 Γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και

7) τις από 25.8.2022 καί 6.9.2022 αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού 319/2020 «περί διαρθρώσεως υπηρεσιών και θέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Α΄ 132), ως εξής:

Τροποποίηση του Κανονισμού 319/2020 «Περί διαρθρώσεως υπηρεσιών και θέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Α΄ 132)

Άρθρο 1
Τα άρθρα 2, 22 και 23 του Κανονισμού 319/2020 «Περί διαρθρώσεως υπηρεσιών και θέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Α΄ 132), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 2

Διοικητική εποπτεία Ιεραρχικός έλεγχος

1. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ασκεί το αγιαστικό, πνευματικό, σωτηριολογικό, φιλανθρωπικό και κοινωνικό της έργο διά των Ενοριών (Ενοριακών Ιερών Ναών), Ιερών Παρεκκλησίων, Εξωκκλησίων, Ιερών Μονών, Ιερών Ησυχαστηρίων, Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων, Εκκλησιαστικών Μουσείων και λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων (είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου), που υπάγονται στην πνευματική και κανονική της δικαιοδοσία και με τα οποία τη συνδέει σχέση διοικητικής εποπτείας, αλλά και διά των υπηρεσιών, των λειτουργών και του προσωπικού, που υπάγονται απευθείας στο νομικό της πρόσωπο και αποτελούν όργανά της (με την ευρεία έννοια) και υπάγονται στον ιεραρχικό έλεγχό της.

2. Για την παρακολούθηση και εποπτεία του φιλανθρωπικού, προνοιακού και κοινωνικού έργου των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των προνοιακών εν γένει δομών και δομών φροντίδας, που έχουν ιδρύσει και λειτουργούν τα πάσης φύσεως εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της πνευματικής και κανονικής της δικαιοδοσίας (Ενοριακοί Ιεροί Ναοί, Φιλόπτωχα Ταμεία, μη κερδοσκοπικά Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και εταιρίες κ.ά.), συστήνεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Εποπτείας Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και Προνοιακών Δομών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών». Η Υπηρεσία ασκεί διοικητική εποπτεία στις νομικές πράξεις και υλικές ενέργειες και στα όργανα των ως άνω εποπτευόμενων φορέων, ενημερώνεται για τον προγραμματισμό της δράσης τους και τη δραστηριότητά τους, για το σύνολο των ωφελουμένων, τα κριτήρια εισόδου εξόδου τους, για το προσωπικό και τους εθελοντές τους, παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και τη λογιστική και περιουσιακή τους διαχείριση και συντονίζει τη δράση τους. Η Υπηρεσία υπάγεται απευθείας στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, στον οποίον και αναφέρεται για κάθε θέμα που αφορά στο αντικείμενό της. Της Υπηρεσίας προΐσταται κληρικός κατηγορίας ΠΕ κλάδου Κληρικών μετακλητών που διορίζεται με απόφαση του Αρχιεπισκόπου και επικουρείται στο έργο του από έναν (1) υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου, κατηγορίας ΠΕ Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος επίσης προσλαμβάνεται με απόφαση του Αρχιεπισκόπου.

3. Οι υπηρεσίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών διαρθρώνονται ως κατωτέρω:

α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού που περιλαμβάνει τις εξής οργανικές μονάδες:

1. Γραφείο Προσωπικού Διοικητικής Μέριμνας.

2. Γραφείο Γάμων Διαζυγίων.

3. Γραφείο Γραμματείας και Πρωτοκόλλου.

4. Τμήμα Οικονομικών:

5. α. Γραφείο Λογιστηρίου. 5.β. Γραφείο Ταμείου. 5.γ. Γραφείο Προμηθειών.

6. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων.

7. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Τμήμα Προστασίας και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.

β. Αυτοτελή Γραφεία Υπηρεσίες:

1. Γραφείο Μακαριωτάτου.

2. Γραφείο Πρωτοσυγκελλίας.

3. Γραμματεία Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

4. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

5. Αυτοτελής Υπηρεσία Πληροφορικής, Ψηφιακών Εφαρμογών και Διαχείρισης Έργων.

6. Υπηρεσία Διασύνδεσης και Διεθνών Σχέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7. Υπηρεσία Εποπτείας Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και Προνοιακών Δομών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».

Άρθρο 22

Γραμματεία Μητροπολιτικού Συμβουλίου (Μ.Σ.)

1. Η Γραμματεία του Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την τήρηση των πρακτικών και του αρχείου θεμάτων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Ειδικότερα: τηρεί και καταχωρεί τα Πρακτικά του Μητροπολιτικού Συμβουλίου με τις αποφάσεις του σε ειδικό Βιβλίο, το οποίο αριθμείται, μονογράφεται και θεωρείται από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο/ή τον Προεδρεύοντα αυτού ή τηρεί και καταχωρεί τα Πρακτικά του Μητροπολιτικού Συμβουλίου σε ηλεκτρονικό αρχείο, εκτυπώνοντας αυτά, ανά Μητροπολιτικό Συμβούλιο, και μεριμνώντας για τη θέση των αντιστοίχων υπογραφών και σφραγίδων. Στο τέλος εκάστου έτους βιβλιοδετεί τα εκτυπωμένα Πρακτικά σε Βιβλίο και επιμελείται της τοποθετήσεως της σφραγίδας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της μονογραφής όλων των Μελών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, ανά σελίδα. Κοινοποιεί, αρμοδίως, τις αποφάσεις του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

β) Την προετοιμασία και εισήγηση επί των προς συζήτηση θεμάτων και την επεξεργασία των αποφάσεων και Πρακτικών των συνεδριάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου.

2. Η Γραμματεία στελεχώνεται ως εξής: α) δύο (2) θέσεις γραμματέων κλάδου ΠΕ Κληρικών, β) τέσσερις (4) θέσεις γραμματέων κλάδου ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Άρθρο 23

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

1. Στις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ανήκουν:

α) η επισκόπηση του Τύπου και γενικώς των Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως και Επικοινωνίας και η ενημέρωση του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των αρμοδίων υπηρεσιών για κάθε δημοσίευμα αναφερόμενο σε αυτούς,

β) η μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού περί των δραστηριοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η προβολή του έργου της, με την έκδοση ενημερωτικών δελτίων ή άλλων εντύπων και τη χρήση κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

γ) η τήρηση του αρχείου του Γραφείου.

2. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υποστηρίζεται επί θεμάτων διοικητικής μέριμνας από το Τμήμα Διοικήσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επί δε οικονομικών θεμάτων από το Τμήμα Οικονομικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

3. Στο Γραφείο υφίστανται οι εξής οργανικές θέσεις: α) μία (1) θέση Διευθυντού, κλάδου ΠΕ Κληρικών ή ΠΕ Δημοσιογράφων ή ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, β) δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού, γ) δύο (2) θέσεις γραμματέων κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

4. Στο Γραφείο ανήκει η Υπηρεσία Διοργάνωσης Μουσικών Εκδηλώσεων Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής και Ηχογραφήσεων, που είναι αρμόδια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής, επιμέλεια ηχογραφήσεων και των μουσικών εκδόσεων και ψηφιοποίηση των αρχείων βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

5. Στο ανωτέρω Γραφείο και για τις ανάγκες της ανωτέρω υπηρεσίας συνιστάται μία οργανική θέση κλάδου ΠΕ Θεολόγων. Πρόσθετα προσόντα διορισμού: δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής και πτυχίο Ευρωπαϊκής Μουσικής Ωδείου, επιπέδου Φυγής, άριστη γνώση Η/Υ.

6. Η ως άνω Υπηρεσία Διοργάνωσης Μουσικών Εκδηλώσεων, Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής και Ηχογραφήσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (εφεξής υπό τον διακριτικό τίτλο: «Υπηρεσία Μουσικής») έχει τους εξής ειδικότερους σκοπούς:

α) Την πραγματοποίηση και διοργάνωση μουσικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Βυζαντινής, Ευρωπαϊκής, Ελληνικής Παραδοσιακής, Ελληνικής Λαϊκής και Ορχηστρικής Μουσικής.

β) Την ανάληψη συνεργασίας με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστήμια, Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, το Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Ωδείο αυτού, Κέντρα Νεότητος, Κατασκηνώσεις, Συνεταιρισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Ιδιωτικούς Φορείς, για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων.

γ) Τον σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση δράσεων Πολιτισμού, ειδικότερα στη Μουσική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και με Υπηρεσίες και Διευθύνσεις αυτών και άλλων αρμοδίων αρχών και φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής κοινωνικά ευάλωτων ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και την υποστήριξη αυτών μέσω μουσικών, εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δράσεων.

ε) Τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση δράσεων ανάδειξης της μουσικής και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συνεργασίας με Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς και Ιδιωτικούς Συλλόγους.

στ) Την ανάληψη εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων εκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενοι με δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς).

ζ) Τη διαφύλαξη των πολιτιστικών, ιστορικών, παραδοσιακών θεσμών και εθίμων της ελληνικής κοινωνίας και την μετάδοσή τους ευρύτερα και δη στη νέα γενιά.

η) Την παρουσίαση δράσεων λαογραφικών και πολιτιστικών ιστορικών (στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή).

θ) Την εποπτεία, επιμέλεια και πραγματοποίηση εικονοληψίας και ηχογράφησης μουσικών, θεατρικών, καλλιτεχνικών παραστάσεων, μουσικών εκδόσεων. Την συλλογή, καταγραφή και ψηφιοποίηση αρχείων βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, εντύπων, δίσκων βινυλίου, μαγνητικών μέσων αποθήκευσης (κασετών), ψηφιακών δίσκων (CD).

ι) Την επιστημονική κατάρτιση, εκπαίδευση, επιμόρφωση κληρικών και λαϊκών, στελεχών και υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε άλλες Ιερές Μητροπόλεις (κατόπιν της σύμφωνης συνεργασίας αυτών).

ια) Την έκδοση εντύπων, βιβλίων, λευκωμάτων και περιοδικών (τυπογραφημένα ή ψηφιακά).

ιβ) Τη λειτουργία Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με την επωνυμία «ΚΑΝΩΝ», η οποία θα στοχεύει στη συνεργασία με φορείς και Ιδρύματα της Εκκλησίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδιωτικούς Συλλόγους και Φυσικά Πρόσωπα. Περαιτέρω δε την κατάρτιση και αξιοποίηση νέων ανθρώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και εξασκούν κάποιο μουσικό όργανο και ανήκουν σε κατηχητικά Σχολεία, Συνάξεις και ευρύτερα στο δυναμικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και λοιπών Ιερών Μητροπόλεων.

ιγ) Τον σχεδιασμό, μελέτη, εκπόνηση και παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων σε σχολεία, εκπαιδευτήρια και άλλες δομές με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και μελέτη της μουσικής μας παράδοσης.

7. Διοικητική διάρθρωση Η Υπηρεσία υπάγεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και λαμβάνει εντολές υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και του Πρωτοσυγκέλλου αυτής, ενώ οι δράσεις της, ο προγραμματισμός της και ο σχεδιασμός αυτής προσδιορίζεται υπό του ως άνω Υπευθύνου υπαλλήλου αυτής, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» που προβλέπεται στην ως άνω παράγραφο 6.».

Άρθρο 2
Προστίθεται άρθρο 32Α στον Κανονισμό 319/2020

«Περί διαρθρώσεως υπηρεσιών και θέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» (Α΄ 132), ως εξής:

«Άρθρο 32Α Ψάλτες και Νεωκόροι μη ενοριακών Ναών Κοιμητηρίων

Το μεταφερόμενο δυνάμει του άρθρου 56 του ν. 4735/ 2020 προσωπικό (ψάλτες και νεωκόροι) των μη ενοριακών Ναών των Κοιμητηρίων, που περιήλθε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών από τη δημοσίευση αυτού, καταλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις:

Μη ενοριακοί Ιεροί Ναοί Κοιμητηρίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Έξι (6) θέσεις Κλάδου ΔΕ Ιεροψαλτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Τέσσερις (4) θέσεις Κλάδου ΥΕ Νεωκόρων».

Άρθρο 3
1. Εκ της παρούσης αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύεται και στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφον Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Ωρεών Φιλόθεος