ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 349/2023/2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 349/2023

Τροποποίηση του Κανονισμού υπ’ αρ. 325/2020 «Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α´ 252).

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπόψη: 1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 και το άρθρο 13 του Συντάγματος. 2. Την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α´ 146), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α´ 32).

3. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της από 11.5.1988 «Σύμβασης παραχώρησης στο Δημόσιο της δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που συμβάλλονται στη σύμβαση αυτή» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1811/1988 (Α’ 231).

4. Την υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α´ 32).

5. Την υπό στοιχεία Ζ´/ΕΗΔV/11.7.2023 εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) και

6. Την από 25.8.2023 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 9 του Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αρ. 325/2020 (Α’ 252) προστίθεται παρ. 10 που έχει ως εξής:

«10. Επιτρέπεται η υποκατάσταση του μισθωτή σε ενεργό σύμβαση μισθώσεως μετά από αίτημά του και δήλωση αποδοχής της προτεινόμενης υποκαταστάσεως από τον νέο μισθωτή, για την αποδοχή ή απόρριψη των οποίων έχει διακριτική ευχέρεια η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεχομένου σε περίπτωση υποκαταστάσεως του αρχικού μισθωτή εις ολόκληρον με τον νέο μισθωτή μέχρι λήξεως της μισθώσεως ή έως του χρονικού σημείου που ορίζει η Εκκλησία της Ελλάδος με την απόφαση εγκρίσεως του αιτήματος υποκαταστάσεως».

Εγκεκριμένες υποκαταστάσεις σε συμβάσεις μισθώσεως, που πληρούν τους ανωτέρω όρους και έχουν εγκριθεί από την Εκκλησία της Ελλάδος μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες και δεσμευτικές για την Εκκλησία της Ελλάδος».

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

1. Ο παρών Κανονισμός δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται και στο επίσημο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2023

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ