ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 338/2021/2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 338/2021

Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας  του Μητρώου Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψη: 1. τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), όπως έχει συμπληρωθεί διά της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),

2. την ανάγκη συστάσεως Μητρώου Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ρύθμιση των θεμάτων λειτουργίας και διαχειρίσεως αυτού,

3. την από 10.8.2020 εισήγηση του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,

4. την από 26.8.2020 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και

5. την από 5.10.2021 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ψηφίζει τον υπ’ αριθ. 338/2021 Κανονισμό, έχοντα ως εξής:

Κανονισμός υπ’ αρ. 338/2021 Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας του Μητρώου Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Σε ενιαίο Μητρώο της Εκκλησίας της Ελλάδος απογράφονται ανά Ιερά Μητρόπολη και υπό τον συντονισμό και την μηχανογραφική υποστήριξη της Ιεράς Συνόδου άπαντες οι κληρικοί, ήτοι οι εφημέριοι (πρεσβύτεροι), διάκονοι και ιεροκήρυκες, οι οποίοι διακονούν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου. Ειδικότερα, υποχρέωση απογραφής υπέχουν οι τακτικοί, οι προσωρινοί, οι άμισθοι και οι έμμισθοι κληρικοί με βαθμό διακόνου ή πρεσβυτέρου (στους οποίους περιλαμβάνονται οι κληρικοί των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, οι μοναχοί που έχουν χειροτονηθεί κληρικοί ιεροδιάκονοι ή ιερομόναχοι), οι ιεροκήρυκες, καθώς και οι συνταξιούχοι κληρικοί.

2. Το Μητρώο υπόκειται σε διαρκή ενημέρωση και παρακολούθηση μεταβολών από τις Ιερές Μητροπόλεις και τηρείται σε ψηφιακή μορφή (ως βάση δεδομένων) υπό την επιμέλεια και την ευθύνη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Μητρώο, όταν εκτυπώνεται σε έντυπη μορφή, φέρει την θεώρηση του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου στο τέλος του σώματός του. Οι Ιερές Μητροπόλεις έχουν την υποχρέωση διαρκούς συμπληρώσεως με νέες εγγραφές και ενημερώσεως του περιεχομένου των υπαρχουσών καταγραφών.

3. Για τις ανάγκες του παρόντος δίδονται οι κατωτέρω ορισμοί:

α) Εκκλησία της Ελλάδος: το αυτοτελές (σε σχέση με τις Ιερές Μητροπόλεις) εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), που διοικείται από την Ιερά Σύνοδο (άρθρα 3 παρ. 1 Συντ., 1, 3, και 7 ν. 590/1977), αλλά εν ευρεία εννοία το σύνολο των εν Ελλάδι Ιερών Μητροπόλεων του ν. 590/1977 (82 κατά τον χρόνο εκδόσεως του παρόντος). Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά στις υπηρεσιακές αρμοδιότητες της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με την τήρηση του Μητρώου νοείται το ΝΠΔΔ του ως άνω πρώτου εδαφίου.

β) Εφημέριοι (πρεσβύτεροι) και διάκονοι: κληρικοί της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος εν Ελλάδι Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είναι όσοι έχουν κανονική (σύμφωνη με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού) χειροτονία ενός εκ των δύο πρώτων βαθμών της Ιερωσύνης (διακόνου, πρεσβυτέρου) και βρίσκονται σε εκκλησιαστική και μυστηριακή κοινωνία μετά του οικείου τους Ποιμενάρχη και Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (δυνάμει της άδειας και ευλογίας του οποίου τελούν τα Ιερά Μυστήρια και Ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τον οποίον μνημονεύουν κατά την τέλεσή τους) και μετά της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, την οποία διαποιμαίνει ο ανωτέρω Μητροπολίτης, όπως και της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 1 ν. 590/1977) και των λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των ευρισκομένων σε αδιατάρακτη κοινωνία μετά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (Οικουμενικού Πατριαρχείου), ασχέτως αν συνδέεται με έννομη σχέση με τους παραπάνω εκκλησιαστικούς φορείς,

γ) Ιεροκήρυκες: οι κληρικοί της ανωτέρω περιπτώσεως α, που έχουν χειροτονηθεί στον δεύτερο βαθμό Ιερωσύνης (πρεσβύτεροι) και έχουν διορισθεί με επιπλέον των ανωτέρω ειδικό καθήκον του καθεκάστη λειτουργική Σύναξη και Ιερά Ακολουθία κηρύγματος του θείου λόγου στο ποίμνιο των Ιερών Μητροπόλεων.

δ) Κεντρικός Υπεύθυνος Μητρώου και Υπεύθυνοι Μητρώου: τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 5 και έχουν καθήκον την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου.

ε) Κανονική κατάσταση/κανονική υπαγωγή κληρικού: η εκκλησιαστική κατάσταση κληρικού (η Μητρόπολη στην οποία ανήκει, ο βαθμός Ιερωσύνης, ο Ιερός Ναός στον οποίο διακονεί, ότι δεν έχει κώλυμα ασκήσεως της Ιερωσύνης του ή βρίσκεται σε πειθαρχική κατάσταση απαγορεύσεως τελέσεως ιεροπραξιών προσωρινώς ή οριστικώς κ.λπ.).

στ) Ιεροπραξίες: τα Ιερά Μυστήρια και οι Ακολουθίες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, που ορίζονται στους Ιερούς Κανόνες, την Ιερά Παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και το Τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και τις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Άρθρο 2
Σκοποί
1. Οι εξυπηρετούμενοι εκκλησιαστικοί σκοποί της απογραφής σε κεντρική βάση δεδομένων των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος με τήρηση όλων των απολύτως αναγκαίων στοιχείων των απογραφομένων προσώπων είναι η κατοχύρωση και εποπτεία της υπηρεσιακής και εκκλησιαστικής καταστάσεως των κληρικών, η οργάνωση του ποιμαντικού έργου, η διευκόλυνση της συνεργασίας και ενημερώσεως των Ιερών Μητροπόλεων για τους κληρικούς, η ενημέρωση του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κρατικών υπηρεσιών για το προσωπικό των Ιερών Μητροπόλεων, η ασφάλεια δικαίου και η προστασία των συναλλαγών, η κεντρική εποπτεία της Ιεράς Συνόδου για την υπηρεσιακή οργάνωση κατανομή και κατάσταση του Ιερού Κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Ειδικότερα, διά της συστάσεως και λειτουργίας του Μητρώου σκοπείται:

α. Η αξιοποίηση και διαχείριση του δυναμικού των θρησκευτικών λειτουργών εντός της περιφέρειας εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β. Ο εντοπισμός των κενών οργανικών θέσεων των εφημερίων, διακόνων και ιεροκηρύκων ανά Ενορία και Ιερά Μητρόπολη και η παρακολούθηση της πληρώσεως ή μη αυτών.

γ. Η ευρετηρίαση και υπηρεσιακή απογραφή των κληρικών με βάση την Ιερά Μητρόπολη και τα στοιχεία ταυτότητας και η δυνατότητα χορηγήσεως επίσημης βεβαιώσεως από την Ιερά Σύνοδο περί των κληρικών (εμμίσθων και αμίσθων), που ανήκουν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σε δεδομένη χρονική στιγμή.

δ. Η δυνατότητα διαπιστώσεως της Ιεράς Συνόδου περί της κανονικής υπαγωγής κάθε κληρικού με βάση τα στοιχεία του και η δυνατότητα της παραπομπής πάσης φύσεως ζητημάτων (υπηρεσιακών, πειθαρχικών κ.λπ.), που τον αφορούν, στον κατά τόπον αρμόδιο Μητροπολίτη.

ε. Η δυνατότητα εξακριβώσεως από ενδιαφερομένους και κρατικές αρχές (π.χ. ληξιαρχεία, προανακριτικές και ανακριτικές αρχές, διπλωματικές αντιπροσωπείες ημεδαπές και αλλοδαπές) της αρμοδιότητας έγκυρης τελέσεως Ιερών Μυστηρίων από κληρικούς κατά το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας του Χριστού και η δυνατότητα εκτιμήσεως του κύρους ιεροπραξιών ως έγκυρων ή μη από την Εκκλησία της Ελλάδος, την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και από κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, που είναι αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με Αυτήν.

στ. Η παροχή δυνατότητας πληροφορήσεως στο κοινό για τους κανονικούς κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και διακρίσεως των κληρικών των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος από θρησκευτικούς λειτουργούς άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

ζ. Η αποτροπή περιστατικών παραπληροφορήσεως μελών του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ομοδόξων Εκκλησιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη και παράνομου προσηλυτισμού ή προκλήσεως θρησκευτικής συγχύσεως σε βάρος του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ομοδόξων Εκκλησιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη από λειτουργούς άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

η. Η αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας και η εξαγωγή συμπερασμάτων, στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το δυναμικό των κληρικών, τον χρόνο διακονίας, τον μέσο όρο ηλικίας, τους βαθμούς Ιερωσύνης και λοιπά στοιχεία των κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων.

θ. Η παρακολούθηση από την Ιερά Σύνοδο των λειτουργικών αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων σε κληρικούς.

ι. Η δυνατότητα υπηρεσιακής ενημερώσεως των Ι. Μητροπόλεων για την κανονική κατάσταση κληρικού σε περίπτωση μετακινήσεώς του και υπαγωγής του σε νέα Ι. Μητρόπολη ή και την κατάσταση λαϊκού προτιθέμενου να χειροτονηθεί κληρικός.

ια. Η επικοινωνία και αρτιότερη συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και τα λοιπά Υπουργεία, τους ασφαλιστικούς φορείς των κληρικών για την κατοχύρωση και διεκδίκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των κληρικών, αλλά και την ανάπτυξη δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

ιβ. Η ασφάλεια δικαίου στις εν ζωή και αιτία θανάτου δικαιοπραξίες, που αφορούν την περιουσία των χειροτονημένων μοναχών (ιεροδιακόνων και ιερομονάχων).

ιγ. Η αρχή της δημοσιότητας του μοναχικού καθεστώτος και η προστασία των συναλλασσομένων τρίτων σε σχέση με την δικαιοπρακτική ικανότητα (ικανότητα του διατιθέναι), την ικανότητα περιουσιακής διαθέσεως και την κληρονομική διαδοχή των χειροτονημένων μοναχών (ιεροδιακόνων και ιερομονάχων).

1. Οι εξυπηρετούμενοι εκκλησιαστικοί σκοποί της απογραφής σε κεντρική βάση δεδομένων των κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος με τήρηση όλων των απολύτως αναγκαίων στοιχείων των απογραφομένων προσώπων είναι η κατοχύρωση και εποπτεία της υπηρεσιακής και εκκλησιαστικής καταστάσεως των κληρικών, η οργάνωση του ποιμαντικού έργου, η διευκόλυνση της συνεργασίας και ενημερώσεως των Ιερών Μητροπόλεων για τους κληρικούς, η ενημέρωση του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος και των κρατικών υπηρεσιών για το προσωπικό των Ιερών Μητροπόλεων, η ασφάλεια δικαίου και η προστασία των συναλλαγών, η κεντρική εποπτεία της Ιεράς Συνόδου για την υπηρεσιακή οργάνωση κατανομή και κατάσταση του Ιερού Κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

2. Ειδικότερα, διά της συστάσεως και λειτουργίας του Μητρώου σκοπείται:

α. Η αξιοποίηση και διαχείριση του δυναμικού των θρησκευτικών λειτουργών εντός της περιφέρειας εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β. Ο εντοπισμός των κενών οργανικών θέσεων των εφημερίων, διακόνων και ιεροκηρύκων ανά Ενορία και Ιερά Μητρόπολη και η παρακολούθηση της πληρώσεως ή μη αυτών.

γ. Η ευρετηρίαση και υπηρεσιακή απογραφή των κληρικών με βάση την Ιερά Μητρόπολη και τα στοιχεία ταυτότητας και η δυνατότητα χορηγήσεως επίσημης βεβαιώσεως από την Ιερά Σύνοδο περί των κληρικών (εμμίσθων και αμίσθων), που ανήκουν στις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος σε δεδομένη χρονική στιγμή.

δ. Η δυνατότητα διαπιστώσεως της Ιεράς Συνόδου περί της κανονικής υπαγωγής κάθε κληρικού με βάση τα στοιχεία του και η δυνατότητα της παραπομπής πάσης φύσεως ζητημάτων (υπηρεσιακών, πειθαρχικών κ.λπ.), που τον αφορούν, στον κατά τόπον αρμόδιο Μητροπολίτη.

ε. Η δυνατότητα εξακριβώσεως από ενδιαφερομένους και κρατικές αρχές (π.χ. ληξιαρχεία, προανακριτικές και ανακριτικές αρχές, διπλωματικές αντιπροσωπείες ημεδαπές και αλλοδαπές) της αρμοδιότητας έγκυρης τελέσεως Ιερών Μυστηρίων από κληρικούς κατά το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξου Εκκλησίας του Χριστού και η δυνατότητα εκτιμήσεως του κύρους ιεροπραξιών ως έγκυρων ή μη από την Εκκλησία της Ελλάδος, την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως (Οικουμενικό Πατριαρχείο) και από κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, που είναι αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με Αυτήν.

στ. Η παροχή δυνατότητας πληροφορήσεως στο κοινό για τους κανονικούς κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και διακρίσεως των κληρικών των Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος από θρησκευτικούς λειτουργούς άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

ζ. Η αποτροπή περιστατικών παραπληροφορήσεως μελών του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ομοδόξων Εκκλησιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη και παράνομου προσηλυτισμού ή προκλήσεως θρησκευτικής συγχύσεως σε βάρος του ποιμνίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή ομοδόξων Εκκλησιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη από λειτουργούς άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων.

η. Η αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας και η εξαγωγή συμπερασμάτων, στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το δυναμικό των κληρικών, τον χρόνο διακονίας, τον μέσο όρο ηλικίας, τους βαθμούς Ιερωσύνης και λοιπά στοιχεία των κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων.

θ. Η παρακολούθηση από την Ιερά Σύνοδο των λειτουργικών αναγκών των Ιερών Μητροπόλεων σε κληρικούς.

ι. Η δυνατότητα υπηρεσιακής ενημερώσεως των Ι. Μητροπόλεων για την κανονική κατάσταση κληρικού σε περίπτωση μετακινήσεώς του και υπαγωγής του σε νέα Ι. Μητρόπολη ή και την κατάσταση λαϊκού προτιθέμενου να χειροτονηθεί κληρικός.

ια. Η επικοινωνία και αρτιότερη συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και τα λοιπά Υπουργεία, τους ασφαλιστικούς φορείς των κληρικών για την κατοχύρωση και διεκδίκηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των κληρικών, αλλά και την ανάπτυξη δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

ιβ. Η ασφάλεια δικαίου στις εν ζωή και αιτία θανάτου δικαιοπραξίες, που αφορούν την περιουσία των χειροτονημένων μοναχών (ιεροδιακόνων και ιερομονάχων).

ιγ. Η αρχή της δημοσιότητας του μοναχικού καθεστώτος και η προστασία των συναλλασσομένων τρίτων σε σχέση με την δικαιοπρακτική ικανότητα (ικανότητα του διατιθέναι), την ικανότητα περιουσιακής διαθέσεως και την κληρονομική διαδοχή των χειροτονημένων μοναχών (ιεροδιακόνων και ιερομονάχων).

Άρθρο 3
Στοιχεία Μητρώου

1. Στο Μητρώο καταχωρίζονται ανά Ιερά Μητρόπολη και υπό αλφαβητική σειρά ονοματεπωνύμου τα κατωτέρω στοιχεία των υπόχρεων προς καταγραφή κληρικών με την ακόλουθη σειρά: α. Όνομα (όνομα χειροτονίας ή κουράς, όνομα αστυνομικής ταυτότητας και όνομα βαπτίσεως (εάν διαφοροποιούνται, αναφέρονται άπαντα), β. Επώνυμο, γ. Πατρώνυμο δ. Μητρώνυμο, ε. Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας, στ. Ιδιότητα (κληρικός άμισθος ή έμμισθος ή συνταξιούχος, ιεροκήρυκας, ιεροδιάκονος, ιερομόναχος), ζ. Διορισμός και Υπηρεσιακές μεταβολές (απόφαση διορισμού, απόσπαση και διάρκειά της, μετάταξη, απολυτήριο γράμμα), η. Εκπαιδευτική κατηγορία, θ. Βαθμός Ιερωσύνης ή/και τυχόν είδος κουράς για τους χειροτονημένους μοναχούς (εις μικρόσχημον ή μεγαλόσχημον μοναχόν), ι. Ημερομηνία γεννήσεως, η. Ημερομηνία χειροτονίας σε κάθε βαθμό Ιερωσύνης ή/και τυχόν μοναχικής κουράς, ι. Ημερομηνία και λόγος αποχωρήσεως από την Ι. Μητρόπολη (αφυπηρέτηση, απολυτήριο γράμμα, καθαίρεση, θάνατος), ια. Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος) ιβ. Πειθαρχικές ποινές (αναγραφή αδικημάτων, ημερομηνία ισχύος αυτών), ιγ. Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει και Ενορία ή Ιερό Ναό, Ιερό Προσκύνημα, που διακονεί ή/και Ιερά Μονή Ησυχαστήριο, όπου είναι εγγεγραμμένος (για διορισμένους και αδιόριστους ιεροδιακόνους και ιερομονάχους), ιδ. Ενεργό ή μη δικαίωμα τελέσεως Ιερών Μυστηρίων, ιε. Άδεια απουσίας από την Ιερά Μητρόπολη, ιστ. Λοιπές παρατηρήσεις σχετικές με τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Τα στοιχεία των κληρικών καταχωρίζονται και τηρούνται ανά εκάστη Ιερά Μητρόπολη και αλφαβητικά. Οι κληρικοί έχουν δικαίωμα ενημερώσεως και προσβάσεως με προσωπικούς κωδικούς στο Μητρώο, λήψεως βεβαιώσεως εγγραφής καταστάσεως από το Μητρώο και υποβολής αντιρρήσεων για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις του Μητρώου.

3. Η καταχώριση και η επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων/ιστοσελίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από τους Υπευθύνους Μητρώου των Ιερών Μητροπόλεων και αποστέλλεται σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην Ιερά Σύνοδο.

4. Οι Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμού ΕΕ 2016/679) και του ν. 4624/2019 και τηρούν τις εν λόγω διατάξεις και τους σκοπούς επεξεργασίας και διαδικασίες του παρόντος.

Άρθρο 4
Ενημέρωση Μητρώου

1. Εντός έξι (6) μηνών από την δημιουργία της βάσεως δεδομένων του Μητρώου από την Ιερά Σύνοδο και την σχετική ειδοποίηση προς τις Ιερές Μητροπόλεις, οι Υπεύθυνοι Μητρώου των Ιερών Μητροπόλεων υποχρεούνται να ενημερώσουν τη βάση δεδομένων της Ιεράς Συνόδου με τα κατά το άρθρο 3 στοιχεία των υπόχρεων προς απογραφή κληρικών τους, οι οποίοι ανήκουν στο δυναμικό της κάθε Ιεράς Μητροπόλεως και με τις ιδιότητες που έχουν έως τη χρονική στιγμή αποστολής των σχετικών στοιχείων. Είναι δυνατόν, για τις ανάγκες έγκυρης διασταυρώσεως με τα στοιχεία που τηρεί το Δημόσιο και επανελέγχου των στοιχείων, να ζητείται η διαβίβαση των σχετικών δεδομένων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοικήσεως και την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.

2. Για κάθε μεταβολή, τροποποίηση, διαγραφή και διόρθωση των καταχωριζόμενων στοιχείων ή προσθήκη νέων στοιχείων, έκαστη Ιερά Μητρόπολη οφείλει να ενημερώνει την βάση δεδομένων του Μητρώου αμελλητί μετά την ημερομηνία, που έλαβε χώρα το γεγονός της μεταβολής.

3. Σε περίπτωση μη επικαιροποιήσεως ή μη εγκυρότητας των στοιχείων, ευθύνη φέρουν οι Υπεύθυνοι Μητρώου των Ιερών Μητροπόλεων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την συλλογή, επικαιροποίηση των ως άνω στοιχείων και την προσθήκη νέων στοιχείων. Η Ιερά Σύνοδος εποπτεύει την ενσωμάτωση των καταχωριζόμενων στοιχείων, είναι αρμόδια να διενεργεί ελέγχους και ειδοποιεί τις Μητροπόλεις για ανακριβή ή ανεπίκαιρα στοιχεία και την ασφαλή λειτουργία και την ψηφιακή και έντυπη διάθεση του Μητρώου.

Άρθρο 5
Υπεύθυνοι Μητρώου

1. Η συγκέντρωση, η καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 3, η επικαιροποίηση και υποβολή τους στην βάση δεδομένων της Ιεράς Συνόδου ανατίθεται από κάθε Ιερά Μητρόπολη σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται «Υπεύθυνος Μητρώου» και ορίζεται με απόφαση του επιχωρίου Μητροπολίτη, η οποία υπόκειται σε τροποποίηση ή ανάκληση.

2. Οι οριζόμενοι Υπεύθυνοι Μητρώου γνωστοποιούνται από τις Ιερές Μητροπόλεις προς την Ιερά Σύνοδο με επιμέλεια του οικείου Μητροπολίτη, μετά των στοιχείων επικοινωνίας αυτών.

3. Ο Υπεύθυνος Μητρώου οφείλει επίσης να προβαίνει σε συνεχή έλεγχο της εγκυρότητας των στοιχείων του πίνακα, που αφορούν τους κληρικούς της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, να επικοινωνεί με λοιπούς αρμόδιους φορείς και την Ιερά Σύνοδο. Ο Υπεύθυνος Μητρώου έχει πρόσβαση και δικαίωμα καταχωρίσεων και τροποποιήσεων στην υποσελίδα του Μητρώου που αφορά την Ιερά Μητρόπολή του και δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων από αυτό, έχει δε με τον ορισμό του από τον επιχώριο Μητροπολίτη πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των υπόχρεων προς ένταξη κληρικών, προκειμένου να διενεργεί την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

4. Η επιμέλεια της λειτουργίας, ο έλεγχος ενημερώσεως του Μητρώου της Ιεράς Συνόδου με τα ληφθέντα στοιχεία ανατίθεται σε πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται «Κεντρικός Υπεύθυνος Μητρώου», με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία υπόκειται σε τροποποίηση ή ανάκληση. Ο Κεντρικός Υπεύθυνος Μητρώου ελέγχει την λειτουργία του Μητρώου, ειδοποιεί τις Ιερές

Μητροπόλεις για ανεπίκαιρα ή ανακριβή στοιχεία του Μητρώου και είναι αντίκλητος της Ιεράς Συνόδου για κάθε επικοινωνία με τρίτους, που αφορά το Μητρώο.

5. Οι Υπεύθυνοι Μητρώου και ο Κεντρικός Υπεύθυνος Μητρώου δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας στην εκτέλεση των ως άνω καθηκόντων τους και είναι υπόλογοι έναντι του οικείου εκκλησιαστικού φορέα. Εφ’ όσον είναι εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, υπόκεινται και στο πειθαρχικό δίκαιο των εκκλησιαστικών υπαλλήλων για τυχόν παραπτώματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 6
Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Η τήρηση του Μητρώου από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τις Ιερές Μητροπόλεις ακολουθεί τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων του υπ’ αριθ. 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων General Data Protection Regulation, GDPR», τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και τους σχετικούς Κανονισμούς της Ιεράς Συνόδου, η δε συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του Μητρώου από την Ιερά Σύνοδο και τις Ιερές Μητροπόλεις επιτρέπεται μόνο για τους νόμιμους σκοπούς του παρόντος και ερείδεται στην νόμιμη βάση του άρθρου 6 παρ. γ΄ και ε΄ του ως άνω Κανονισμού και στο άρθρο 38 παρ. 3 του Κ.Χ.Ε.Ε..

2. Η Ιερά Σύνοδος και οι Ιερές Μητροπόλεις λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, διαγράφουν τα υφιστάμενα αντίγραφα, αξιοποιούν τα εργαλεία πληροφορικής και τεχνολογίας (Firewalls/AVs, CRMs, Cloud, κωδικούς στα αρχεία κ.λπ.) και παρέχουν επιμόρφωση στον Κεντρικό Υπεύθυνο Μητρώου και στους Υπεύθυνους Μητρώου, προκειμένου να επιτύχουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του Μητρώου και την τήρηση των σχετικών με την προστασία τους διατάξεων.

Άρθρο 7
Δικαίωμα προσβάσεως

1. Το Μητρώο είναι πλήρως προσβάσιμο διαδικτυακώς στην Εκκλησία της Ελλάδος και στις Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, ως προς τις Ιερές Μητροπόλεις δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του άρθρου 3 ο οικείος Μητροπολίτης και ο Υπεύθυνος Μητρώου έκαστης Ιεράς Μητροπόλεως. Ως προς την Εκκλησία της Ελλάδος δικαίωμα προσβάσεως έχει ο Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου και ο Κεντρικός Υπεύθυνος Μητρώου.

2. Το Μητρώο είναι μερικώς προσβάσιμο ως προς τα στοιχεία α, β, γ, δ, στ, θ, ιγ, ιδ του άρθρου 3 του παρόντος, μέσω αναρτήσεώς τους σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, από τις κρατικές και αυτοδιοικητικές και εν γένει δημόσιες αρχές, τις ορθόδοξες εκκλησιαστικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και το κοινό, ενώ δύναται να εκδίδει αυτοματοποιημένως βεβαιώσεις σχετικά με τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της δημοσιότητας, διαφάνειας και διασταυρώσεως από κάθε ενδιαφερόμενο, που έχει αρμοδιότητα ή εύλογο ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική ιδιότητα και κανονική υπαγωγή ορισμένου προσώπου ως ορθοδόξου κληρικού που διακονεί σε Ιερό Ναό ορισμένης Ιεράς Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και για το δικαίωμά του να τελεί εγκύρως Ιερά Μυστήρια της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού με έννομες συνέπειες και για τις ανάγκες της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας των τρίτων σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα και την ικανότητα διαθέσεως μοναχών που έχουν χειροτονηθεί.

3. Σε περίπτωση ασκήσεως δικαιώματος προσβάσεως από τρίτο στα δεδομένα της παρ. 2, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται από την βάση δεδομένων για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

4. Ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου δύναται να εκδίδει εγγράφως ή ψηφιακώς επίσημες βεβαιώσεις για τα στοιχεία του Μητρώου σε κρατικές, αυτοδιοικητικές και εν γένει δημόσιες αρχές, ορθόδοξες εκκλησιαστικές αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής και τρίτους και ως προς τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα κατά την παρ. 2 και για τους σκοπούς της παρ. 2.

Άρθρο 8
Μεταβολές Μητρώου
Για κάθε μεταβολή, διόρθωση στοιχείων ή προσθήκη νέων στοιχείων του Μητρώου, οι Υπεύθυνοι Μητρώου προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για άμεση και έγκυρη καταχώρηση στην βάση δεδομένων.

Άρθρο 9
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός αυτός δημοσιεύεται και στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ο παρών Κανονισμός δεν προκαλεί καμία δαπάνη στο νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα οποία αφορά ή στο Δημόσιο.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνησι, τη 5η Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Αθήναι, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Ωρεών Φιλόθεος