Μέσα στα Στοιχεία της εταιρίας στο tab Εταιρία, γιατί υπάρχουν -3- θέσεις για τον ΚΑΔ ΤΑΞΙΣ;

Είναι ένας Κύριος κωδικός και -2- δευτερεύοντες κωδικοί.
Όταν μπαίνετε στην σελίδα για την αποστολή ζητούνται -4- ΚΑΔ. Στο πρόγραμμα βάζουμε τους -2- και τον κύριο και ενημερώνονται αυτόματα. Αν στην σπάνια περίπτωση η εταιρία έχει -4- δευτερεύοντες ΚΑΔ, τότε θα το βάλει ο χρήστης με το χέρι στην σχετική σελίδα του υπουργείου εργασίας.