Κ5/2701/11.1.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία K5/104224/ 02-09-2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 4634)

(ΦΕΚ Β’ 243/20.01.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές και καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), όπως το άρθρο αυτό τελικά διαμορφώθηκε με το άρθρο 181 του ν. 4972/2022 (Α’ 181),
β) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας, πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014, «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) της περ. ιδ’της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 99 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),
ε) του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ζ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων-ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation-GDPR)(L119/1),
θ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας(ΕΕ)2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ι) του ν. 3471/2006 για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/97» (Α’ 133),
ια) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),
ιβ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιγ)του Π.Δ.18/2018 «Οργανισμός Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιδ) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιε) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιστ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιζ) του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
ιη) του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιθ) του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

4. Την υπό στοιχεία K5/104224/29-08-2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Επικρατείας:
«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 4634).

5. Την υπό στοιχεία Κ1/177337/30-12-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΓΘΓ46ΜΤΛΗΗΝΖ) με θέμα «Ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

6. Την υπό στοιχεία Κ5/160259 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837).

7. Την υπό στοιχεία 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Το καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπως ισχύει, τροποποιημένο και κωδικοποιημένο με την απόφαση της από 03/08/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Πρακτικό 51) ως προς την τροποποίηση του άρθρου 5 αυτού, η οποία εγκρίθηκε με την από 10-8-2022 με αριθμό 7803/22 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, καταχωρηθείσα στο ΓΕΜΗ την 10/08/2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3001855, σύμφωνα με την από 10/08/2022 και υπ’ αρ. 2680492 ανακοίνωση καταχώρησης του ΕΒΕΑ.

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/613/141798/B1/15.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πέραν εκείνης που προβλέφθηκε κατά την ψήφιση του ν. 4972/2022,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία K5/104224/29.08.2022 (Β’ 4634) απόφασης των Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως εξής:

1. Το άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15).
Στην περίπτωση καταρτιζόμενου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που συγκατοικεί με άλλον καταρτιζόμενο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εφόσον τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. φοίτησης του καταρτιζόμενου και του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15).

2. Στο άρθρο 4 «Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος» επέρχονται οι παρακάτω αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις:

Στην παρ. 1 «Διαδικασία», διαγράφονται τα 3 τελευταία εδάφια «Τα δηλωθέντα στοιχεία … στην αίτηση» και μετά την περ. δ) προστίθενται τα ακόλουθα:

«Σε περίπτωση συγκατοίκησης συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:
ε) Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου,
ζ) Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
Τα δηλωθέντα στοιχεία των περ. α), β), γ) στ) και ζ) ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β, «Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ». Το στοιχείο ε) ελέγχεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).
Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στη γραμματεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ., ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνει την αποδοχή ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση».

3. Στο άρθρο 5 «Έλεγχος κριτηρίων Δικαιολογητικά», μετά την παρ. Β προστίθεται παρ. Γ, ως εξής:

«Γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος στις περιπτώσεις συγκατοίκησης του άρθρου 1 της παρούσας, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ορίζεται ως εξής:
α) Η ιδιότητα του συγκατοικούντος, ως ενεργού καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ).
β) Το μισθωτήριο του δικαιούχου περιλαμβάνει τον ΑΦΜ που δηλώθηκε: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).
γ) Α.Φ.Μ. προσώπου όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου: ελέγχεται σύμφωνα με το παράρτημα Α περ. (γ) με αυτόματη διασύνδεση διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α’ 159)».

4. Στο παράρτημα Α’ «Καταγραφή διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης», στην ενότητα Δημιουργία και υποβολή αίτησης, μετά την φράση «Την πόλη και το νομό της μισθωμένης κατοικίας», προστίθενται τα κάτωθι:

«Σε περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί, ο δικαιούχος δηλώνει επιπρόσθετα και τα εξής στοιχεία:
-Α.Φ.Μ. συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
-Α.Μ.Κ.Α. συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
-Α.Φ.Μ. που είναι δηλωμένο στο μισθωτήριο για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο, ο οποίος μπορεί να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
Η εφαρμογή του Στεγαστικού Επιδόματος με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου που δηλώθηκε, αντλεί τα ακόλουθα στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ):
-Ονοματεπώνυμο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
-Α.Μ.Κ.Α. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
-Δημόσιο Ι.Ε.Κ. φοίτησης του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου κατά το εκπαιδευτικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
-Πόλη φοίτησης (ο Καλλικρατικός δήμος όπου ανήκει το Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησης) και με βάση τον κωδικό μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που μισθώνει ο καταρτιζόμενος, επαληθεύεται από το πληροφοριακό σύστημα Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της ΑΑΔΕ.
-Την συμπερίληψη του Α.Φ.Μ. που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο στο μισθωτήριο».

5. Στο παράρτημα Α’, μετά την περ. (β) προστίθεται περ. γ ως εξής:

«(γ) Κριτήρια στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί:
Ο συγκατοικών καταρτιζόμενος φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον καταρτιζόμενο για τον οποίο γίνεται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος.
Ο Α.Φ.Μ. που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου καταρτιζόμενου ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου ή συμπεριλαμβάνει τον καταρτιζόμενο ως προστατευόμενο τέκνο στη δήλωσή του.
Το μισθωτήριο της αίτησης στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο».

6. Στο παράρτημα Β’«Τεχνικές Προδιαγραφές εγκεκριμένες από την ΑΑΔΕ», στο τέλος της περ. «ΕΔ7: Έλεγχος της Μισθωμένης Κατοικίας με βάση το Μισθωτήριο Συμβόλαιο» προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ακολουθείται επίσης η ίδια διαδικασία και στην περίπτωση επαλήθευσης συγκατοίκησης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία K5/104224/29-08-2022 (Β’ 4634) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ