(Π.Κ.Y.E. 68 / 16-7-2008)
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ – ΣΣΕ για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των ιχθυολόγων (απόφοιτων των σχολών ανώτατης εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας – Π.Κ.: 68/16.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα την Πέμπτη 10.7.2008, οι υπογράφοντες, αφενός: o Ιωάννης Στεφανής, πρόεδρος του Δ.Σ., ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) και αφετέρου o Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Δ.Σ., ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ) και οι δύο νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και αποφάσισαν τα εξής:
1. Οι συμβαλλόμενοι, με αίσθημα ευθύνης για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις του κλάδου αλλά και της χώρας, διατύπωσαν την αναγκαιότητα να επιδιώξουν τη συνέχιση του έως σήμερα μεταξύ τους διαλόγου και παράλληλα να επιδιώξουν από κοινού τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές που θα επιβεβαιώνουν και θα αναβαθμίζουν τον ρόλο τους σε κοινωνία και οικονομία, με την ουσιαστική συμμετοχή στα όργανα που σχεδιάζουν και υλοποιούν την (εκάστοτε) κυβερνητική πολιτική στα θέματα που τους αφορούν.
Στο πλαίσιο και των ανωτέρω θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στο οποίο θα καθορίζονται οι τομείς στους οποίους θα ξεκινήσει άμεσα η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και θα σχεδιασθούν κοινές δράσεις επ’ ωφελεία των μελών τους.
2. Διαρκής στόχος και των δύο πλευρών, όπως συζητήθηκε και συμφωνήθηκε και στις τέσσερις (4) προηγούμενες Σ.Σ.Ε., είναι η εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στον κλάδο, η σταδιακή προσέγγιση των αποδοχών τους με τον μέσο όρο των αμοιβών των εργαζομένων των αντίστοιχων κλάδων στα δεκαπέντε (15) κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ειδικότερα της Ευρωζώνης, πριν από το τέλος της παρούσας 10ετίας.
3. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι ιχθυολόγοι, απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείμενο την ελεγχόμενη εκτροφή των θαλάσσιων υδρόβιων οργανισμών, καθώς και σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους εξαρτάται ή συνδέεται με τις ανωτέρω ή έχουν συναφές αντικείμενο.
Πτυχιούχοι ιχθυολόγοι στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χαρακτηρίζονται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιχθυοκομίας – Αλιείας και Τμημάτων Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών των ΤΕΙ της χώρας μας, καθώς και πτυχιούχοι ισότιμων και ομοταγών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως αυτό προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία και τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε.
4. Ως προϋπηρεσία των ιχθυολόγων της παρούσας Σ.Σ.Ε. θεωρείται το σύνολο της απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ίδιο ή άλλον εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).
Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις των αντίστοιχων ασφαλιστικών φορέων.
5. Τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών των πτυχιούχων ιχθυολόγων που εργάζονται στις διάφορες υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις της χώρας, αυξάνονται σύμφωνα με την διαδικασία και το ποσοστό αύξησης που καθορίζει η Γενική Σ.Σ.Ε., προσαυξημένο σε ετήσια βάση κατά 1,0% πάνω από το ποσοστό που έχει καθοριστεί με αυτήν και ως εξής:
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών αυξάνονται την 1.1.2008 κατά 3,95% και από την 1.9.2008 κατά 3,50%, σύμφωνα και με τον συνημμένο πίνακα στο τέλος της παρούσας.
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί, για το έτος 2009 αυξάνονται από την 1.5.2009 κατά 6,50% σύμφωνα και με τον συνημμένο πίνακα στο τέλος της παρούσας σύμβασης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
6. Στους ανωτέρω πτυχιούχους χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1849/1989.
7. Στους μισθωτούς που συντηρούν τέκνα, χορηγείται επίδομα τέκνων 5% για κάθε παιδί έως και τέσσερα (4) παιδιά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα τέκνα συντηρούνται από τον εργαζόμενο και είναι άγαμα. Το επίδομα αυτό χορηγείται στον μισθωτό ανεξάρτητα με το αν ο άλλος σύζυγος παίρνει τέτοιο επίδομα.
Σε περίπτωση που τα τέκνα σπουδάζουν σε κρατικές σχολές σε χώρες της Ε.Ε., το επίδομα αυτό καταβάλλεται, εφόσον το τέκνο δεν εργάζεται και είναι άγαμο, μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του, με βεβαίωση της οικείας σχολής περί φοίτησής του.
Το παραπάνω επίδομα χορηγείται απεριόριστα στις περιπτώσεις παιδιών με ειδικές ανάγκες, εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και δεν παίρνει ειδικό επίδομα από αλλού.
8. Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Masters ή διδακτορικών ή άλλων ισότιμων) ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται για το θέμα της αμοιβής τους επίδομα 12% για κάθε MSc και 15% για κάθε phD που έχουν, το οποίο θα υπολογίζεται επί των βασικών μισθών.
9. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας 6% συνολικά, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών, εφόσον η επιχείρηση που απασχολεί τους εργαζόμενους ζητά ως προϋπόθεση πρόσληψης την επαρκή γνώση μίας ή περισσότερων γλωσσών ή αν η φύση της κύριας εργασίας τους επιβάλλει τη χρησιμοποίηση ξένων γλωσσών για την εκτέλεσή της.
10. Στον εκάστοτε οριζόμενο από την επιχείρηση ιχθυολόγο ως προϊστάμενο ιχθυογεννητικού σταθμού, προϊστάμενο πάχυνσης και προϊστάμενο συσκευασίας των υποκαταστημάτων της επιχείρησης, χορηγείται μηνιαίο επίδομα υπευθυνότητας 15% πάνω στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, το οποίο επίδομα συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.
11. Στους πτυχιούχους της παρούσας Σ.Σ.Ε. που απασχολούνται κυρίως σε χώρους στους οποίους το υπόλοιπο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό λαμβάνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (όχι επαγγέλματος) και παρέχουν παρόμοια εργασία -και μέχρι να συσταθεί η ειδική επιστημονική επιτροπή που θα καθορίσει χώρους που οι ιχθυολόγοι θα λαμβάνουν αυτοτελώς επίδομα ανθυγιεινής εργασίας- θα το λαμβάνουν και αυτοί σε αντίστοιχο με τους άλλους εργαζόμενους ποσοστό και πάντως όχι κατώτερο του 7%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
12. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σπουδαιότητα τήρησης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αποτελέσματα του Προγράμματος AquaSafe (Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στις Υδατοκαλλιέργειες) και συμφωνούν για την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.
13. Στους ιχθυολόγους που καλύπτονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. και δεν διαθέτουν άδεια αυτοδύτη, απαγορεύεται κάθε είδους και μορφής υποβρύχια δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται με χρήση αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής (π.χ. φιάλες) είτε υποβοηθούμενη από την επιφάνεια (π.χ. σκάφανδρο), σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.
Για όσους διαθέτουν τέτοια άδεια και επιθυμούν να πραγματοποιούν και υποβρύχιες δραστηριότητες στον χώρο εργασίας τους, απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της κανονικής σύμβασης εργασίας και θα ορίζει ρητά τις επιπλέον εργασίες που θα πραγματοποιούνται, καθώς και την επιπλέον αμοιβή γι’ αυτές τις εργασίες από τα ποσά που προβλέπει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Οι ιχθυολόγοι που διαθέτουν τέτοια άδεια, δύνανται να καταδύονται με δική τους πρωτοβουλία στο πλαίσιο της επιστήμης τους, σύμφωνα με όσα ισχύουν διεθνώς για υποβρύχια επιστημονική έρευνα, για επιστημονικές παρατηρήσεις (όχι εργασίες) ή επίβλεψη των δυτών που κάνουν εξειδικευμένες εργασίες.
14. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή, από κοινού, ζητήματα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής συμβατότητας, που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητές τους, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
15. Ο εργοδοτικός φορέας υπογραμμίζει προς τα μέλη του τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από το νομοθετικό πλαίσιο, καθόσον αφορά την προστασία του ατόμου σχετικά με θέματα προσωπικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί στην προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων.
16. Φυσικά πρόσωπα που παρέχουν ανεξάρτητη εργασία, πρέπει να απολαμβάνουν ίση ή αναλογική, κατά περίπτωση, μεταχείριση με τους άλλους εργαζόμενους, όποτε αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών τους.
Η ισότητα της μεταχείρισης οφείλεται ιδίως στα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας, της προστασίας από κάθε μορφής διάκριση στην απασχόληση λόγω φύλου, εθνικότητας ή φυλής, των πεποιθήσεων, της ελάχιστης ηλικίας απασχόλησης, προστασίας της μητρότητας, πρόσβασης στην εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση, του σεβασμού της ελευθερίας, της συλλογικής οργάνωσης και δράσης και διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στα εθνικά ασφαλιστικά και εκπαιδευτικά συστήματα.
17. Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε., στα θέματα που αφορούν την κανονική άδεια, την άδεια γάμου και την άδεια μητρότητας, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
18. Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. ο εργοδοτικός φορέας υποχρεούται να προτρέπει τα μέλη του για την παροχή διευκολύνσεων που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους που θα υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το αντικείμενο της εργασίας τους.
Σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο εργοδοτικός φορέας πρέπει να προτρέπει επίσης τα μέλη του, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων των ιχθυολόγων που θα μετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Επίσης, ο εργοδοτικός φορέας προτρέπει τα μέλη του να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων αγοράς βιβλίων και επιμορφωτικού υλικού, έπειτα από σχετική πρόταση των ιχθυολόγων και τα οποία θα παραμένουν σε βιβλιοθήκη για κοινή χρήση όλου του επιστημονικού προσωπικού, αξίας τουλάχιστον 150,00 ευρώ ετησίως.
19. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών του ΠΑΣΤΙ και να την αποδίδουν τακτικά σε αυτόν.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη θετική δήλωση των εργαζομένων προς την επιχείρηση, με την οποία θα γνωστοποιείται το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε έτος) και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του συλλόγου (ΠΑΣΤΙ). Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
20. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καθορίζεται ότι για το έτος 2008 ισχύει η εβδομαδιαία εργασία των σαράντα (40) ωρών.
Για το 2009 οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας δεν μπορεί να είναι περισσότερες αυτών που θα καθορίζει η Γενική Σ.Σ.Ε.
21. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. ή με ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., δικαστικές αποφάσεις, Δ.Α., συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
22. Εφόσον την 1.1.2009 οι παραπάνω μηνιαίοι μισθοί, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης που να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα την επίσημη τιμή του μέσου ετήσιου πληθωρισμού του έτους 2008, θα αναπροσαρμοστούν, από την 1.1.2009, έτσι ώστε η συνολική αύξησή τους για το έτος 2008 να υπερβαίνει, κατ’ αυτό το ποσοστό, τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό.
23. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.