Εργαζόμενος με χαρτόσημο ΟΓΑ όπως το έχετε δηλώσει στην καρτέλα του. Πώς υπολογίζεται το χαρόσημο;
Ενεργοποιείτε το χαρτόσημο ΟΓΑ στην καρτέλα του εργαζόμενου μόνο για το ιπτάμενο προσωπικό.
Για φόρο μέχρι 176,08€ το χαρτόσημο είναι 10%, και για το πλεονάζον ποσό είναι 15% σε κάθε μηνιαίο φόρο.

Πχ φόρος 210€ : Χαρτόσημο: 176,08€ * 10% = 17,61 € και: 210 € – 176,08€ = 33,92€ και: 33,92€ *15% = 5,1€
Σύνολο χαρτοσήμου: 17,61€ + 5,1€ = 22,71€.  (θα έχει αφαιρεθεί η έκπτωση φόρου  1,5%).