Πώς κάνω import/export κινήσεων λογιστικής;
Από την επιλογή 3.Δ.5

Με τις δύο διαθέσιμες επιλογές μεταφέρετε τις αναλυτικές κινήσεις λογιστικής.

Πριν από την εξαγωγή θα πρέπει να έχετε ταξινομήσει ημερολογιακά το σχετικό αρχείο αναλυτικών κινήσεων. Στα αναλυτικά αρχεία ΔΕΝ μπορεί να γίνει έλεγχος για ύπαρξη των κινήσεων. Ο χρήστης θα πρέπει να ξέρει σχολαστικά τι
κάνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν ζητήσετε δύο φορές μεταφορά, θα γίνουν διπλές εγγραφές.

Απαντάτε στα εξής μηνύματα…

Από – Έως Ημερομηνία….Δηλώνετε το διάστημα του οποίου θέλετε να μεταφερθούν οι κινήσεις.

Οθόνη-Εκτυπωτή-Αρχείο…Μπορείτε είτε να δείτε τις υποψήφιες εγγραφές στην Οθόνη, είτε να τις μεταφέρετε στο Αρχείο.

Άσχετα με το όνομα αρχείου που θα δώσετε τα στοιχεία καταχωρούνται για την λογιστική στα αρχεία
logm.dat και logmi.dat.

Αν κατά το import βρεθούν λογαριασμοί που δεν υπάρχουν στην νέα εταιρεία, η μεταφορά ματαιώνετε με σχετικό μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή οι κωδικού που δεν υπάρχουν γράφονται σε ένα αρχείο με όνομα logerror.dat αντίστοιχα. Θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα τους κωδικούς που λείπουν και μετά να κάνετε ξανά την μεταφορά (import).