Έχετε ημερομίσθιο που δουλεύει διαφορετικό ωράριο την ημέρα. Πώς θα υπολογιστεί η κίνηση; Τι ημερομίσθιο και τι ώρες θα μπουν στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη αποδοχών;
Παράδειγμα: Ο ημερομίσθιος δουλεύει Δευτέρα έως Πέμπτη 8 ώρες και Παρασκευή 4 ώρες, οπότε είναι με Όλες τις ημέρες, Μερικό ωράριο.
Αν γνωρίζουμε ότι το ημερομίσθιο του για όλες τις ώρες είναι 35€ (χωρίς το 1,2, το οποίο θα το υπολογίσει αργότερα το πρόγραμμα στην κίνηση), και το βάλουμε στο ιστορικό, στην εξέλιξη αποδοχών τότε θα είναι:
Ώρες ιστορικού: Σύνολο ωρών που εργάζεται ανά εβδομάδα = 36 ώρες (4 ημέρες * 8 ώρες + 4 ώρες) από τις 40 που έχει μία εβδομάδα.
Άρα: 6,667 * 36/40 = 6.
Και στην κίνηση μισθοδοσίας θα είναι: μισθοδοτούμενες ημέρες έστω 21 (οι φυσικές ΔευτεροΠαρασκευές), και ημερομίσθιο: (35*1,2) *  = 42,00€
Και μικτές αποδοχές:  42,00€ * 21 = 882,00€.