Είσαστε στις Κύριες εργασίες > Κινήσεις. Στο πεδίο Α/Α κάνετε κλικ στα κιάλια ή με F3 για αναζήτηση κινήσεων.
Εμφανίζεται το παράθυρο Διαχείριση κινήσεων εσόδων – εξόδων. Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχουν τα πεδία αναζήτησης Έτος, Μήνας, Ημέρα. Πώς δουλεύει αυτή η αναζήτηση; Σας δείχνει τις κινήσεις της συγκεκριμένης ημέρας;

Θα σας εμφανίσει τις κινήσεις από την ημέρα που επιλέγετε και πέρα από αυτήν.

Παράδειγμα:
Έχετε κάνει κινήσεις στις 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 και 06/06. Αν επιλέξετε ως ημέρα το 01 τότε θα σας φέρει όλες τις κινήσεις. Αν επιλέξετε το 02 θα σας φέρει τις κινήσεις από την 02/06 και μετά.