ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΕΞΕΥΡΕΣΗ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ

Άρθρο 18

«1. Εάν για την παροχή εργασίας συμφωνηθεί η καταβολή μηνιαίου μισθού ως ημερήσιος μισθός του ασφαλισμένου λογίζεται το εικοστό πέμπτο (1/25) του μηνιαίου μισθού, εκτός εάν ο ασφαλισμένος δεν απασχοληθεί για όλο τον μήνα και δεν δικαιούται για τις ημέρες που δεν εργάσθηκε μισθό, οπότε ο αριθμός είκοσι πέντε (25) μειώνεται κατά τον αριθμό των ημερών που δεν καταβλήθηκε μισθός (η παρ. 1 του Άρθρου 18 του Κ. Α. τίθεται, όπως αντικαταστάθηκε με την Α Υ Κ Υ , 21/21/320/11-2-75 ΦΕΚ 200 τ.Β’).

Εάν όμως στη ανωτέρω περιπτώσει ο ασφαλισμένος, εκ των ειδικών συνθηκών του επαγγέλματός του, απασχολείται συνήθως για κάποιες ημέρες του μήνα, κατά τις υπόλοιπες όμως είναι πάντα στην διάθεση του εργοδότου του, ο ημερήσιος μισθός αυτού βρίσκεται αν διαιρέσουμε τον μηνιαίο μισθό δι’ είκοσι πέντε (25)».

«2. Εάν για την παροχή εργασίας συμφωνηθεί η καταβολή αποδοχών υπολογιζόμενων ανά ημέρα, εβδομάδα, δεκαήμερο, εικοσαήμερο Κ.λ.π. ο ημερήσιος μισθός του ασφαλισμένου βρίσκεται αν διαιρέσουμε το λαμβανόμενο από αυτόν, για κάθε μισθοδοτική περίοδο ποσού δια του αριθμού των ημερών που παρείχαν αυτοί εργασία ή για αυτές που δικαιούται αποδοχές για όλες ή εν μέρει.

Ο ημερήσιος μισθός ασφαλισμένων απασχολουμένων με το σύστημα παροχής εργασίας πέντε ημερών την εβδομάδα βρίσκεται ως ακολούθως, εφ’ όσον οι οικείοι εργοδότες έχουν προηγουμένως δηλώσει εις το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ, ότι το προσωπικό αυτών απασχολείται με το σύστημα αυτό:

Προκειμένου περί απασχοληθέντων ανελλιπώς κατά τη διάρκεια μηνός ή εβδομάδας δια διαιρέσεως των αποδοχών του μήνα ή τις εβδομάδας που πείρε δια του αριθμού 25 ή 6 αντιστοίχως.

Εάν όμως οι ανωτέρω ασφαλισμένοι δεν απασχολήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια του μηνός ή της εβδομάδος, ο ημερήσιος μισθός βρίσκεται δια της διαιρέσεως των αντιστοίχων αποδοχών δια του αριθμού των πραγματικών ημερών απασχολήσεως προσαυξημένου:

α) Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, κατά μία μονάδα για κάθε εβδομάδα πλήρους απασxόλησης, ως και για κάθε εβδομάδα μη πλήρους απασχόλησης εντός του μηνός, εφ’ όσον όμως υπήρξε απασχόλησης κατά την εβδομάδα αυτή, τουλάχιστον τριών ημερών.(Δηλ. για κάθε μέρα εργασίας από τις τρις έως τις πέντε προσθέτουμε μία ασφαλιστική )

β) Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο κατά μία μονάδα εβδομαδιαίως εφ’ όσον κατά την εβδομάδα είχαν πλήρη απασχόληση, και εργασία τουλάχιστον τριών ημερών». (Τα εδ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του Άρθρου 18 του Κ.Α. τίθενται, όπως προστέθηκαν με την Α ΥΚΥ ΒΙ/21/6/1488/1-7-81, ΦΕΚ 407 τ.Β’).

Ειδικά για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, που απασχολούνται με σύστημα της 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και καταλαμβάνονται από τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόμων, καθώς και αυτές περί καταβολής Δωροσήμων, ο κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου αριθμός ημερών εργασίας λογίζεται προσαυξημένος κατά 20%, μη δυνάμενος όμως να υπερβεί τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου. Η ανωτέρω προσαύξηση των ημερών εργασίας ενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος». (Το εδ. δ’ της παρ. 2 του Άρθρου 18 του Κ.Α. τίθεται, όπως προστέθηκε με την Α ΥΚΥ ΒΙ/21/11/1575/11-7-84, ΦΕΚ 507 τ.Β’).

«3. Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος Άρθρου ο εβρισκόμενος ημερήσιος μισθός υπολείπεται του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η.) τις εκάστοτε ισχύουσας πρώτης (1) ασφαλιστικής κλάσεως λόγω παροχής εργασίας ημερησίως χρόνου λιγότερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχολήσεως του ισχύοντος για κάθε κατηγορία απασχολουμένων, οι ασφαλιζόμενες ημέρες εργασίας κατά μήνα βρίσκονται δια της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τούτων δια του ποσού του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως.

Αυτό που θα προκύψει από την διαίρεση κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας για την οποία ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως».

«4. Εάν για την παρεχόμενη εργασία ο συμφωνημένος μισθός δεν είναι ολόκληρος ή εν μέρει από σταθερό εκ των προτέρων καθορισμένο ποσό (επί ποσοστών, κατ’ αποκοπή, κατά τεμάχιο, με προμήθεια, δια φιλοδωρημάτων κ.λ.π. αμειβόμενοι), όπως και αν δεν συμφωνηθεί το ποσόν της αμοιβής, αλλά η εργασία παρέχεται με σκοπώ αποζημίωσης μεταγενέστερης κατά την φύση της εργασίας και τα κρατούντα στις συναλλαγές . Ο ημερήσιος μισθός του ασφαλισμένου βρίσκεται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα βάσει του εκ της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας πιθανού για κάθε μισθολογική περίοδο μισθού του ασφαλισμένου, υπολογιζόμενου κατά την παρ. 2 και 3 του Άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού οριζόμενα, ασχέτως διαρκείας της ημερησίας απασχολήσεώς του».

«5. Προς απλούστευση της εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου γίνεται ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων μισθωτών από αυτούς που αναφέρονται να κατατάσσονται δι’ αποφάσεως του Δ.Σ., λαμβανομένης εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους μετά γνώμη των οικείων ΤΔΕ σε ορισμένες κλάσεις ημερησίων μισθών για το επόμενο ημερολογιακό έτος, βάσει του μέσου όρου των τεκμαιρομένων μηνιαίων αποδοχών των, εφαρμοζομένων αναλόγως, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζομένων.

Νέα κατά την διάρκεια του, για όσο ισχύει ,έτος κατάταξη επιτρέπεται μόνο στην περιπτώσει αύξησης των γενικών κατωτάτων ημερομισθίων ή μισθών».

«6. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν έχει εφαρμογή προκειμένου περί προσώπου, όπου ο συμφωνημένος μισθός συνιστάται εν μέρει από σταθερό καθορισμένο χρηματικό ποσό ανώτερου του υπό του Δ.Σ. καθωριζμένου τεκμαρτού αυτού της κατηγορίας στην οποία ανήκει οπότε ως ημερήσιος μισθός αυτού λογίζεται ο βάσει του σταθερώς καθορισμένου ποσού εβρισκόμενος».