(Π.Κ.Υ.Ε.  89/20-7-2006)
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας. (Π.Κ. 89/20-7-2006)
Σήμερα στην Αθήνα την 11-7-2006, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Λάμπρου Σέμπου,
 Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο, αφενός και
 Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Νικόλαο Γιαννέτο
 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο, αφετέρου συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες στις επιχειρήσεις:
α) Υποκαμίσων και μαγιώ, πιζάμες, ασπρορούχων, γραβατών
β) Ετοίμων και επί παραγγελία ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων και γενικά οι απασχολούμενοι στην κατασκευή παντός είδους ενδύματος
γ) Πιλοποιίας και στρωματοποιίας
δ) Εφαπλωματοποιίας
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και  ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την 20-7-2005 ΣΣΕ του ιματισμού κ.λπ., όπως αυτή συμπληρώθηκε – διορθώθηκε με την από 30-8-2005 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3,2% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,2%.
Στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας επισυνάπτονται μισθολογικοί πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα.
Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και των προηγούμενων αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
Άρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης και διατήρησης συλλογικών ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 20-7-2005 Σ.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την από 30-8-2005 Σ.Σ.Ε. καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (σ.σ.ε. ή δ.α.) κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα σ.σ.ε. ισχύει από 1-1-2006.