(Π.Κ.Υ.Ε.  32/ 9-6-2008)
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ Σ.Σ.Ε. 15/5/2008, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2008. (Π.Κ. 32/9-6-2008)
Στην Αθήνα σήμερα, 15 Μαϊου 2008, οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Θεοδώρου Δήμος, Πρόεδρος και Μάμαλη Βάσω, Γεν. Γραμματέας της  Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ)
2. Γιαννέτος Νικόλαος, νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων
3. Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος, νόμιμος εκπρόσωπος του συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος, για την υπογραφή της παρούσας,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες στις επιχειρήσεις:
α) Υποκαμίσων και μαγιό, πιζάμας, ασπρορούχων, γραβατών.
β) Ετοίμων και επί παραγγελία ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων και γενικά οι απασχολούμενοι στην κατασκευή παντός είδους ενδύματος .
γ) Πιλοποιίας και στρωματοποιίας .
δ) Εφαπλωματοποιίας.
Άρθρο 2
Οι ειδικότητες της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που στον υπολογισμό του ύψους των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων υπολείπονται αυτών που καθορίζονται σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ 2008-2009), αναπροσαρμόζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ 2008-2009.
Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007 με την από 8 Μαΐου 2007 ΣΣΕ καθώς επίσης και με το άρθρο 2 της παρούσας, αυξάνονται από 1-3-2008 κατά ποσοστό 6,5% όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΣΕ.
Άρθρο 4
Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες
Στους εργατοτεχνίτες (-τριες) που συμπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα στον κλάδο, χορηγείται από 1ης-3-2008 και έκτη τριετία ως εξής: από 1ης-3-2008 σε ποσοστό 2,5% και από 1ης/1/2009 σε ποσοστό 2,5%, ώστε το ποσοστό την 1/1/2009 να ανέλθει συνολικά στο 5%.
Άρθρο 5
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 (και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων) όπως:
η προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία,
οι άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού,
η προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων,
η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων.
Άρθρο 6
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς, Έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από 1-1-2008, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.