(Π.Κ.Υ.Ε.  33/ 24-6-2009)
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιϊας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το έτος 2009» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 33/24-6-2009)
Στην Αθήνα σήμερα την 11-6-2009 μεταξύ:
Της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δήμο Θεόδωρου, Πρόεδρο και την κα Βάσω Μάμαλη, Γεν. Γραμματέα και Του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Νικόλαο Γιαννέτο, Πρόεδρο, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο, Πρόεδρο και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βασίλη Θωμαϊδη, Πρόεδρο,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες – τριες στις επιχειρήσεις:
α)   Υποκαμίσων, μαγιό, πιζάμας, ασπρορούχων, γραβατών
β) Ετοίμων και επί παραγγελία ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων και γενικά οι απασχολούμενοι στην κατασκευή παντός είδους ενδύματος.
γ)   Πιλοποιίας και στρωματοποιίας
δ)   Εφαπλωματοποιίας.
Άρθρο 2 Βασικοί Μισθοί – Ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζόμενων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30.04.2009 με την από 15.5.2008 Σ.Σ.Ε αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5% όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 3
Τα μέρη συμφωνούν ότι ο σχεδιαστής ενδυμάτων – μοντελίστ, όπως η ειδικότητα αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 της από 28.5.1992 ΣΣΕ ιματισμού όλης της χώρας, θα λαμβάνει σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής του υπαλληλική αποζημίωση του Ν. 2112/1920. Εντός τριών μηνών από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τα μέρη συμφωνούν να συγκροτήσουν ισομερή επιτροπή που θα προσδιορίσει τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι μισθωτοί που θα λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση υπαλλήλου αντί του εργάτη.
Άρθρο 4
Με βάση την κοινή διαπίστωση ότι
Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η επαγγελματική κατάρτιση συνιστούν ουσιαστικούς παράγοντες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και η αναποτελεσματικότητα του συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης όπως και η εξαιρετικά χαμηλή αξιοποίηση διαθέσιμων για τους ανωτέρω σκοπούς εθνικών πόρων στη χώρα και ειδικά των πόρων ΛΑΕΚ (0,45%) καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατάργηση των κλαδικών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ συνιστούν σοβαρό λόγο για αναθεώρηση της πολιτικής για την εκπαίδευση.
Τα μέρη συμφωνούν από το τρέχον έτος:
α) Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί νέο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα παρέχεται η ευχέρεια δημιουργίας κλαδικής δομής διαχείρισης της εισφοράς 0,45% για την επαγγελματική κατάρτιση σε κλαδικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομάδας συναφών κλάδων
β) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων (Υπ. Απασχόλησης – ΟΑΕΔ κ.λ.π.) για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους με στόχο την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης σε κλαδικό επίπεδο και μέσω φορέων επαγγελματικής κατάρτισης που θα αποφασίζουν τα μέρη.
γ) Να εξετάσουν τις προϋποθέσεις για σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με βασικό στόχο τη διαχείριση της εισφοράς 0,45% για την επαγγελματική κατάρτιση σε κλαδικό επίπεδο καθώς και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την υποστήριξη για ανάπτυξη – βελτίωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, την υλοποίηση κοινωνικών μελετών κ.λ.π.
Άρθρο 5
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις ΕΓΣΕΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας συλλογικής ρύθμισης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009.