(Π.Κ.Υ.Ε.  38/18-5-2007)
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2007 – Π.Κ.: 38/18.5.2007
Στην Αθήνα σήμερα 8.5.2007, οι κάτωθι υπογράφοντες:
1. Θεοδώρου Δήμος, πρόεδρος και Μάμαλη Βάσω, γενική γραμματέας, της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ),
2. Γιαννέτος Νικόλαος, νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων,
3. Κιτσικόπουλος Τηλέμαχος, νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος,
για την υπογραφή της παρούσας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες στις επιχειρήσεις:
α) Υποκαμίσων και μαγιό, πιζάμας, ασπρορούχων, γραβατών.
β) Έτοιμων και επί παραγγελία ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και εσωρούχων και γενικά οι απασχολούμενοι στην κατασκευή παντός είδους ενδύματος.
γ) Πιλοποιίας και στρωματοποιίας.
δ) Εφαπλωματοποιίας.
Άρθρο 2
Οι ειδικότητες της παρούσας Σ.Σ.Ε., που στον υπολογισμό του ύψους των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων υπολείπονται αυτών που καθορίζονται σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (2006-2007), αναπροσαρμόζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006-2007.
Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί – Ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με την από 11.7.2006 Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και με το άρθρο 2 της παρούσας, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 5,1% και όπως εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 4
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.