(Π.Κ.Υ.Ε. 45 / 14-6-2006) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας. (Π.Κ. 45/14-6-2006)
Στην Αθήνα σήμερα την 30 Μαϊου 2006 μεταξύ:
1. Του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αριθ. 5 και εκπροσωπείται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο κ. Διονύσιο Νικολάου, Γενικό Διευθυντή.
Και
2. Της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αριθ. 65 και εκπροσωπείται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους κ.κ. Ιορδάνη Μωυσιάδη, Πρόεδρο και Μιχάλη Δημητρίου, Γεν. Γραμματέα,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, ήτοι μαθητευόμενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες με πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2005, βάσει της από 25-6-2004 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης 39/1-7-2004), αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και περαιτέρω, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2006, αυξάνονται από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-4-2007, αυξάνονται από 1-5-2007 κατά ποσοστό 5,1%.
Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα πολυετίας για την 4η τριετία αναπροσαρμόζεται από 7% σε 8%.
Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Άρθρο 5
Γενική Ρύθμιση
1. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή από αυτές που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις της από 25-6-2004 ΣΣΕ (ΠΑ 39/1-7-2004), καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ), για τους ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές, ραδιοηλεκτρολόγους, ραδιοτεχνίτες κ.λπ., που απασχολούνται στην βιομηχανία όλης της χώρας και δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ΣΣΕ.
Άρθρο 6
Διάρκεια Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2007.