(Π.Κ.Υ.Ε. 15 / 21-3-2011) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ Ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, ραδιοηλεκτρολόγοι, ραδιοτεχνίτες κλπ. που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (ΣΣΕ από 21.2.2011 Π.Κ. 15/21.3.2011)
Δευτέρα, Φεβρουαρίου 21, 2011, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λ.π., που απασχoλoύνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας”.

Στην Αθήνα σήμερα την 21 Φεβρουαρίου 2011 μεταξύ:

Του ΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αριθ. 5 και εκπροσωπείται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο κ. Διονύση Νικολάου, Γενικό Διευθυντή.
και
Της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αριθ. 65 και εκπροσωπείται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους κ.κ. Αλέξανδρο Φλέγγα Πρόεδρο και Δήμου Γεώργιο, Γεν. Γραμματέα,
ενώπιον του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ κ. Χρήστου Α. Ιωάννου συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, ήτοι μαθητευόμενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β΄ και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες με πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

2.1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, βάσει της από 1.7.2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης ΠΚ 99/29.7.2008) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011.
2.2. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
2.3. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 2.2. του παρόντος άρθρου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
2.4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Άρθρο 3
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

3.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3.2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3.3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3.4. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 4
Επίδομα άδειας

4.1. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπό που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
4.2. Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψης της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
4.3. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
4.4. Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2010-2012 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.

Άρθρο 6
Γενική Ρύθμιση
6.1. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή από αυτές που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
6.2. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις της από 1.7.2008 ΣΣΕ (ΠΚ 99/29-7-2008), καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ), για τους ηλεκτροτεχνίτες, περιελιγκτές, ραδιοηλεκτρολόγους, ραδιοτεχνίτες κ.λ.π., που απασχολούνται στην βιομηχανία όλης της χώρας και δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ΣΣΕ.

Άρθρο 7

Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ 2010-2011 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λ.π., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας», και αποτελεί ανα­πόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό­τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι­σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ­βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτι­κή νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι δια­τάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο κα­ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.