(Π.Κ.Υ.Ε. 99 / 29-7-2008) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτων – περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λ.π., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας (Π.Κ. 99/29-7-2008).
Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουλίου 2008 μεταξύ:
1. Του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αριθ. 5 και εκπροσωπείται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο κ. Διονύση Νικολάου, Γενικό Διευθυντή, και
2. Της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αριθ. 65 και εκπροσωπείται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους κ.κ. Αλέξανδρο Φλέγγα Πρόεδρο και Ευάγγελο Σκουρογιόννη, Γεν. Γραμματέα, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας ΣΣΕ υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, ήτοι μαθητευόμενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες με πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, βάσει της από 30.5.06 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης 45/14-6-2006) αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,35% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,65%.
Αρθρο 3
Επίδομα Υπευθυνότητας
Σε όσους από τους εργαζόμενους έχουν ανατεθεί από τον εργοδότη καθήκοντα υπευθύνου βάρδιας ή υπευθύνου ηλεκτρολογικού τμήματος και οι οποίοι κατέχουν απαραίτητα άδεια άσκησης επαγγέλματος πτυχιούχου συντηρητή επίβλεψης ή επαγγελματική άδεια εργοδηγού, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 10%.
Αρθρο 4
Τεχνικό Επίδομα
Στους εργαζόμενους που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια προγραμματισμένων ελεγκτών PLC-βιομηχανικών αυτοματισμών και έχουν πάρει πιστοποιητικό από ιδιωτικό ή δημόσιο Κέντρο Τεχνικής Επιμόρφωσης, χορηγείται από 1/1/2008 τεχνικό επίδομα σε ποσοστό 2% υπολογιζόμενο επί των εκάστοτε βασικών μισθών και ημερομισθίων της παρούσας
Αρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008 – 2009 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Αρθρο 6
Γενική ρύθμιση
1. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή από αυτές που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις της από 30.5.2006 ΣΣΕ (ΠΑ 45/14-6-2006), καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ), για τους ηλεκτροτεχνίτες περιελιγκτές ραδιοηλεκτρολόγους ραδιοτεχνίτες κ.λ.π., που απασχολούνται στην βιομηχανία όλης της χώρας και δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ΣΣΕ.
Αρθρο 7
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2008 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.