(Π.Κ. 11 / 7-7-2006) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – Δ.Α. 21/2006  Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ. καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 11/7-7-2006)
Με την υπ’ Αριθ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 029/ 13-6-2006 Αίτηση, η Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ), ζήτησε παροχή υπηρεσιών διαιτησίας από τον Ο.ΜΕ.Δ.
Την 22-6-2006 αναδείχθηκα διαιτητής με κοινή επιλογή και ανέλαβα τα καθήκοντά μου την 26-6-2006.
Κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση στις 29-6-2006 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά τη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΟΗΕ) και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ΓΣΕΒΕΕ και ΠΟΞ. Από τις εργοδοτικές οργανώσεις, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) και ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, παρότι προσκλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν στη συνάντηση.
Κατά τη συνάντηση τα παρόντα μέρη ανέπτυξαν τις θέσεις τους, οι οποίες καταγράφτηκαν στο Πρακτικό Διαιτησίας.
Αφού έλαβα υπόψη:
α) Την από 18-1-2006 (Απ. Πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. 208/26-1-2006) Καταγγελία και Πρόσκληση της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ), με το προτεινόμενο Σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που περιλαμβάνει τα αιτήματα της Ομοσπονδίας για τη νέα ΣΣΕ 2006.
β) Την από 26-3-2005 προηγούμενη ΣΣΕ, καθώς και τις προηγούμενες 22/ 2004 ΔΑ, 19/2003 ΔΑ και 15/2002 ΔΑ.
γ) Τη νέα ΕΓΣΣΕ ετών 2006 και 2007.
δ) Την με αριθμ. πρωτ. 1226/30-5-2006 Πρόταση Μεσολάβησης.
ε) Το προβλεπόμενο ποσοστό πληθωρισμού για το 2006 (3,2%).
στ) Την ανάγκη να υπάρξει ενιαία ρύθμιση για όλους τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, σε εθνικό ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο και επομένως ότι πρέπει να ισχύσουν οι διατάξεις που περιέχονται στην από 16-6-2006 ΣΣΕ (μεταξύ ΟΗΕ και ΠΟΒΕΣΑ) και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη των 1) ΓΣΕΒΕΕ, 2) ΠΟΣΕΗ, 3) ΠΟΞ, 4) Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ και 5) ΠΕΔΜΗΕΔΕ.
η) Τέλος ότι, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από την Α.Π. 223/2001, ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος της Δ.Α., συντρέχουν ειδικοί και βάσιμοι λόγοι ώστε η έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης να είναι ίδια με εκείνη που συμφωνήθηκε με την από 16-6-2006 ΣΣΕ μεταξύ ΟΗΕ και ΠΟΒΕΣΑ, δηλαδή από 1-1-2006, τόσο για το σύνολο όσο και για τις επιμέρους διατάξεις της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται
α) οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, στα ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ. τεχνικά έργα όλης της Χώρας καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της Χώρας και
β) οι εργαζόμενοι με τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005, αυξάνονται
α) από 1-1-2006 σε ποσοστό 2,5% και
β) όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Άρθρο 3
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις της από 12-4-2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των προηγουμένων αυτής, ισχύουν και για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ήδη αντίστοιχους ευνοϊκότερους όρους προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. των εργαζομένων αυτής της ρύθμισης.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.