(Δ.Α. 16 /2003, Π.Κ.Υ.Ε. 39 / 1-7-2004) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΚΛΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε.ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΚΛΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα την 25 Ιουνίου 2004 μεταξύ των: α) Ιωάννη Δραπανιώτη, Γεν. Δ/ντή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και β) Ιορδάνη Μωϋσιάδη, Προέδρου και Μιχάλη Δημητρίου, Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, όλων νόμιμα εξουσιοδοτημένων για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Άγγελου Ζησιμόπουλου συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές, ήτοι μαθητευόμενοι, βοηθοί, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης, καθώς και οι αδειούχοι ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ και Β’ και οι αδειούχοι ραδιοτεχνίτες και οι βοηθοί ραδιοτεχνίτες με πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα βιομηχανικά εργοστάσια όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2003, βάσει της ΔΑ 16/2003, αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4,0% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2004 κατά ποσοστό 2,5%.

2. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2004, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2005 κατά ποσοστό 4%.
Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας
Το χορηγούμενο επίδομα πολυετίας για την 4η τριετία αναπροσαρμόζεται από 6% σε 7%.
Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Άρθρο 5
Γενική Ρύθμιση
1. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η ΣΣΕ αυτή ή από αυτές που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις της Δ.Α. 16/2003 καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Ρυθμίσεων (ΣΣΕ ή ΔΑ), για τους ηλεκτροτεχνίτες – περιελιγκτές κλπ. που απασχολούνται στη βιομηχανία όλης της χώρας και δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ΣΣΕ.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η σύμβαση αυτή ισχύει από την 1-1-2004.