(Π.Κ. 90 / 28-7-2008 & Π.Κ. 66 / 15-7-2008) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται σε εργοδότες μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης (Π.Κ. 90/28-7-2008)
Στην Αθήνα σήμερα, 22 Ιουλίου 2008 οι παρακάτω αναφερόμενοι:
1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, και
2. Αθανάσιος Χάσκος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),
όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία της Διαιτητού Ελένης Κουτσιμπού, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε όλη τη χώρα, σε εργοδότες που είναι μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια
1. Για το έτος 2008, οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007 αυξάνονται από 1,1.2008 σε ποσοστό 4,5 % και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 4,1%.
2. Για το έτος 2009, οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 αυξάνονται από 1.1.2009 σε ποσοστό 3% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνονται από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9%.
Αρθρο 3
Συγκρότηση κοινής επιτροπής
Το Σεπτέμβριο 2008 η Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιών Ελλάδας, και η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) θα συγκροτήσουν, με εκπροσώπους τους, κοινή επιτροπή που θα επεξεργασθεί όλα τα θέματα που αφορούν την παρούσα σσε, συμπεριλαμβανομένων των όρων των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε.. και Δ.Α.) που εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 27/2007 Δ.Α. και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε.. και Δ.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, κάθε είδους συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Π.Κ.: 66/15.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα, στις 27.6.2008, οι παρακάτω αναφερόμενοι: 1. Αλέξανδρος Φλέγγας, πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας και 2. Ανδρεάδης Ανδρέας, πρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιατσάτος, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, με την παρουσία του κατά το άρθρο 15 του Ν.1876/1990 Μεσολαβητή Ιωάννη Ληξουριώτη, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
Οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν.6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί – Ημερομίσθια
1. Για το έτος 2008, οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007 αυξάνονται από 1.1.2008 σε ποσοστό 3,5% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008, κατά ποσοστό 3,1%.
2. Για το έτος 2009, οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 αυξάνονται από 1.1.2009 σε ποσοστό 2% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνονται από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9%.
Αρθρο 3
Επίδομα σπουδών
Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, το ήδη χορηγούμενο μηνιαίο επίδομα σπουδών αυξάνεται ως εξής:
α) για τους πτυχιούχους μέσων τεχνικών σχολών: από 14,00 ευρώ σε 15,00 ευρώ και
β) για τους πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ): από 18,50 ευρώ σε 20,00 ευρώ.
Αρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, κάθε είδους συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.