(Π.Κ. 60 / 23-12-2010) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΣΕ Ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων, κλπ. όλης της χώρας (ΣΣΕ από 5-11/2010 Π.Κ. 60/23-12-2010  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κλπ. όλης της χώρας.

Στην Αθήνα σήμερα την 5 Νοεμβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Γεώργιος Δήμου, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπον­δίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας,
2. Δημήτριος Ασημακόπούλος, Πρόεδρος και  Νικόλαος Σκορίνης, Γεν.  Γραμματέας της Γενικής   Συνομοσπονδίας   Επαγγελματιών,   Βιοτεχνών,   Εμπόρων   Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),
3. Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος, Αριστοτέλης Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος και Σπυρίδων Γαλιοτσάτος,   Γενικός  Γραμματέας  της   Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ξενοδόχων (ΠΟΞ),
4. Χαράλαμπος Κωνοταντόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),
5. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, Γεώργιος Λιάνος, Γεν. Γραμματέας της Πανελλή­νιας  Ομοσπονδίας   Βιοτεχνών   Εγκαταστατών   Συντηρητών  Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ),
6. Γεώργιος Αναστασόπουλος του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια Ξενοδοχείων
2.1.  Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 βάσει της από 27 Ιουνίου 2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 66/15-7-2008) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31.12.2010
2.2.  Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2010 αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1,0%.
2.3.  Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγο­νται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2011 αυξάνονται από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1,0%.

Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων

2.4.  Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΣΕΗ όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009   βάσει της από 22 Ιουλίου 2008 ΣΣΕ μεταξύ ΟΗΕ και ΠΟΣΕΗ (Πράξη Κατάθε­σης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 90/28-7-2008) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011.
2.5.   Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται   σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΣΕΗ όπως θα έχουν διαμορ­φωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετή­σιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
2.6.  Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται   σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΣΕΗ όπως θα έχουν διαμορ­φωθεί την 30.6.2012 αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετή­σιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

Ηλεκτρολογικών Καταστημάτων κ.λπ.

2.7.     Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην πα­ρούσα και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και του Συνδέσμου Ανω­νύμων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009 βάσει της από 30 Ιουλίου 2008 ΔΑ 33/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 19/4-8-2008) εξακολουθούν να ισχύουν έως την 30.6.2011.
2.8.     Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται   σε επιχειρήσεις και μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και του Συνδέ­σμου Ανωνύμων Εταιρειών & ΑΕ και ΕΠΕ, όπως θα έχουν θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρω­παϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
2.9.     Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται   σε επιχειρήσεις και μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2012 αυξά­νονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρω­παϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ)
 
2.10.   Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην πα­ρούσα και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009 βάσει της από 30 Ιουλίου 2008 ΔΑ 33/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απα­σχόλησης   και   Κοιν.   Προστασίας:   19/4-8-2008)   εξακολουθούν  να   ισχύουν   έως  την 31.12.2010.
2.11.   Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται   σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΒΕΣΑ όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2010 αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1,0%.
2.12.   Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται   σε επιχειρήσεις και μέλη της ΠΟΒΕΣΑ όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2012   αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

Ορισμός «Ευρωπαϊκού Πληθωρισμού»

2.13.  Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 και 2.12. του πα­ρόντος άρθρου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας με­ταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοι­νώνεται από την Eurostat.
2.14. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρ­θρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατο­στό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Άρθρο 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
3.1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρί­ου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
3.2.     Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμει­βόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3.3.     Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3.4.     Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων   περιλαμβά­νονται  στο  προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτη­τικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορί­ζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 4

Επίδομα άδειας
4.1.     Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή οε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκει­ται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
4.2.     Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδο­χές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο. Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμή­ματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
4.3.     Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογι­κών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κα­νονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
4.4.     Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απαοχόλη-σιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 5

Πενθήμερη Εργασία για Συντήρηση Βλαβών Νοσοκομείων
Η βάσει της από 1.3.1988 ΣΣΕ καθιερωθείσα πενθήμερη εργασία με εβδομαδιαία απασχό­ληση 38 συνολικά ωρών εργασίος, στην περίπτωση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών σε Νοσοκομεία δεν περιορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή αλλά μπορεί να λαμβάνει χώρα Σάββατο και Κυριακή τηρουμένων των λοιπών όρων της παρούσας ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις
6.1.      Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογι­κών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) ανά κλάδο και τομέα επιχειρήσεων και εργοδοτών,   ήτοι της από 27 Ιουνίου 2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 66/15-7-2008) για τα Ξενοδοχεία, της από 22 Ιουλίου 2008 ΣΣΕ για τους Εργολήπτες Ηλε­κτρολόγους μεταξύ ΟΗΕ και ΠΟΣΕΗ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προ­στασίας: 90/28-7-2008) και της από 30 Ιουλίου 2008 ΔΑ 33/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 19/4-8-2008) για επιχειρήσεις και μέλη της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΟΒΕΣΑ, της ΠΕΔΜΗΕΔΕ και του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα.
6.2.     Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, κάθε είδους συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανο­νισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.
6.3.      Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ 2010-2012 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημά­των κλπ. όλης της χώρας»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολό­κληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστου­γέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημε­ρομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημε­ρομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι κα­ταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τα­κτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο α­ντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα , κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.