(Δ.Α. 26 / 2007) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λπ., καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας – Δ.Α.: 26/2007
Σήμερα στις 15.6.2007, ο κατά τον Ν.1876/1990 μεσολαβητής – διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής (31.5.2007) στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών του ΟΜΕΔ, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών όλης της χώρας, ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντά μου (5.6.2007) και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση. […]
Αποφασίζω ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
α) οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι, καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν.6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, στα ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ. τεχνικά έργα όλης της χώρας, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, καθώς και τα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της χώρας και
β) οι εργαζόμενοι με τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – Ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται:
α) από 1.1.2007 σε ποσοστό 2% και
β) όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3,6%.
Άρθρο 3
Επίδομα σπουδών
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, καταβάλλεται επίδομα σπουδών ως εξής:
α) για τους πτυχιούχους μέσων τεχνικών σχολών: 14,00 ευρώ και
β) για τους πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ): 18,50 ευρώ.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, Δ.Α., καθώς και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.