(Π.Κ.Υ.Ε. 54 / 25-5-2005) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λ.π. καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Στην Αθήνα σήμερα στις 26/3/2005, παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Γιώργου Κατρούγκαλου, μεταξύ αφενός
1. των: α) της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ιορδάνη Μωϋσιάδη, Πρόεδρο και Μιχάλη Δημητρίου, Γεν. Γραμματέα,
2. και αφετέρου των α) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλειο Ρούσσο, Πρόεδρο και Γεώργιο Βλασόπουλο, Γεν. Γραμματέα
β) Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δημήτριο Ασημακόπουλο, Πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη, Γεν. Γραμματέα
γ) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αθανάσιο Χάσκο, Γεν. Γραμματέα
δ) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Βασίλειο Μηναϊδη, Πρόεδρο
ε) Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δημήτριο Μαούνη, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται α) οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα ηλεκτρολογικά καταστήματα, ηλεκτροτεχνουργεία, πλοία, οικοδομές, στα ηλεκτρομηχανολογικά κλπ τεχνικά έργα, στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της Χώρας, καθώς και στα αντίστοιχα τεχνικά γραφεία όλης της χώρας και β) οι εργαζόμενοι με τις παραπάνω ειδικότητες που εργάζονται σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2004, αυξάνονται:
α) από 1.1.2005 σε ποσοστό 2,2% και
β) όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2005, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2005 σε ποσοστό 3,3%.
Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών αναπροσαρμόζεται από 1.1.2005 σε ποσοστό 20%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια και καταβάλλεται, κατά τα λοιπά, στις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων και με τις ίδιες προϋποθέσεις των διατάξεων που το καθιέρωσαν, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που χορηγούνται σε άλλους εργαζόμενους του ίδιου με αυτούς εργοδότη, επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών με νόμο, ΣΣΕ ή ΔΑ, Υπουργική Απόφαση, Διμερή συμφωνία, απόφαση του εργοδότη, μεγαλύτερα από το ποσοστό αυτό, τότε στους Ηλεκτροτεχνίτες χορηγείται το μεγαλύτερο ( Δ.Α. 15/2002 ).
Άρθρο 4
Επίδομα Σπουδών
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση καταβάλλεται επίδομα σπουδών ύψους 13 (δεκατριών) Ευρώ για τους πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και 17 (δεκαεπτά) Ευρώ για τους πτυχιούχους ΤΕΙ.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου 2005.