(Π.Κ.Υ.Ε. 54 / 26-6-2006) 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται σε τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. (Π.Κ. 54/26-6-2006)
Στην Αθήνα σήμερα στις 16-6-2006, παρουσία της Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Ελένης Πάτρα, μεταξύ αφενός των:
1. α) της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ιορδάνη Μωϋσιάδη, Πρόεδρο και Μιχάλη Δημητρίου, Γεν. Γραμματέα,
και αφετέρου της
2. α) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.), που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλειο Ρούσσο, Πρόεδρο και Γεώργιο Βλασόπουλο, Γεν. Γραμματέα
συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίτες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της Χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2005 αυξάνονται
α) από 1-1-2006 σε ποσοστό 2,5% και
β) όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Άρθρο 3
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις της από 12-4-2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των προηγουμένων αυτής, ισχύουν και για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ήδη αντίστοιχους ευνοϊκότερους όρους προηγουμένων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. των εργαζομένων αυτής της ρύθμισης.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) που δεν έχουν τροποποιηθεί και δεν θίγονται με την παρούσα.
2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις καθώς και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.