(Π.Κ.Υ.Ε. 89 / 30-7-2004) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2004-2005
Στην Αθήνα σήμερα την 28 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες αφενός κ.κ.:
1) Γιάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
2) Δημ. Ασημακόπουλος και Νικ. Σκορίνης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου κ.κ,
Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟIΥΕ),
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συνομολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγεται το προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα Αναλυτές, Προγραμματιστές, Χειριστές Η/Υ που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Επιπλέον στη σύμβαση αυτή υπάγονται και οι Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί HARDWARE (μέσων σχολών) εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη της ΓΣΕΒΕΕ. Οι ρυθμίσεις που διέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών – Τεχνικών HARDWARE δεν δεσμεύουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2003 αυξάνονται ως εξής:
α. Την 1.1.2004 αυξάνονται κατά ποσοστό 4% και από 1-10-2004 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,7%.
β. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2004, με βάση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου αυξάνονται από 1.1.2005 κατά ποσοστό 2,7% και από 1-10-2005 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,6%.
Άρθρο 3
Επιστημονικό επίδομα
Το επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 17% που χορηγείται στους μισθωτούς που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του κλάδου αυτού αυξάνεται από 1-9-2004 σε ποσοστό 18%. Ομοίως το επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 12% που χορηγείται στους πτυχιούχους ΤΕΙ & ΚΑΤΕΕ του κλάδου αυτού αυξάνεται από 1-9-2004 σε 13%.
Άρθρο 4
Μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Άρθρο 5
Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού
Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
Άρθρο 6
Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του / της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.
Άρθρο 7
Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές,
Άρθρο 8
Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις Αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 9
Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.
Άρθρο 10
Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ηθικής Παρενόχλησης στους χώρους εργασίας
Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:
1. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
Άρθρο 11
Υπολογισμός Επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση την παρούσα ΣΣΕ και τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, υπολογίζονται επί των βασικών τους μισθών, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 12
Διατηρούμενες Διατάξεις
α. Διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηματική πρακτική, ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ.
Άρθρο 13
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για τέσσερα έτη και ισχύει από 1.1.2004.