(Π.Κ.Υ.Ε. 139 / 29-10-2008) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας ετών 2008 – 2009 (Π.Κ. 139/29-10-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2008 οι υπογράφοντες, αφενός κ.κ.:
1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών
2) Δημ. Ασημακόπουλος και Νικ. Σκορίνης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), και αφετέρου κ.κ.
Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ),
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συνομολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγεται το προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα Αναλυτές, Προγραμματιστές, Χειριστές Η/Υ που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Επιπλέον στη σύμβαση αυτή υπάγονται και οι Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί HARDWARE (μέσων σχολών) εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη της ΓΣΕΒΕΕ. Οι ρυθμίσεις που διέπουν του όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών – Τεχνικών HARDWARE, δεν δεσμεύουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007 αυξάνονται ως εξής:
α. Την 1-1-2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5% και από 1-9-2008 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,5%.
β. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2008, με βάση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 2% και από 1-9-2009 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 4,1%.
Άρθρο 3
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε  εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξ (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς,  προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Άρθρο 5
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τριτέκνων και πολυτέκνων
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
Άρθρο 6
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Άρθρο 7
Προσπελασιμότητα των εργαζομένων ΑμΕΑ στη χρήση Η/Υ
Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα ΣΣΕ μέρη στο πλαίσιο των επιβεβλημένων παρεμβάσεών τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργική και παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων με αναπηρίες, τους οποίους απασχολούν. Ειδικότερα σ’ ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιμότητάς τους (π.χ. ασύρματη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιμο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστημα ελέγχουν Η/Υ με το κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευματικός διακόπτης, οθόνη και μεταφραστής Braille, αναγνώστης και μεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση ομιλίας, τραπέζι στήριξης μεταβλητού ύψους κ.ά.), ούτως ώστε ο (η) χειριστής (-τρια) ΑμΕΑ να διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ.
Άρθρο 8
Εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα ΣΣΕ μέρη αναγνωρίζουν την αξία της επένδυσης στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων μέσω της γνώσης και την ανάγκη συνεχούς εξοικείωσης των εργαζομένων, νέων ή μεγαλύτερων σε ηλικία, στα νέα δεδομένα από την διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται:
Η διευκόλυνση των εργαζομένων προκειμένου να καταρτίζονται και επιμορφώνονται στις νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να επεξεργάζονται αποτελεσματικά πληροφορίες, που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις προοπτικές της εργασίας τους.
Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους, όσον αφορά στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.
Η υποστήριξη των εργαζομένων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων τους, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (προφορική, γραπτή ή μέσω δικτύων), δεξιότητες χρήσης Η/Υ, τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, νοητικές δεξιότητες, ειδικές δεξιότητες που συνδέονται με κάποιο προσόν ή ταλέντο.
Άρθρο 9
Διατηρούμενες διατάξεις
α. Διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηματική πρακτική, ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ.
Άρθρο 10
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1-1-2008.