(Π.Κ.Υ.Ε. 60 / 4-7-2006) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας ετών 2006 – 2007 (Π.Κ. 60/4-7-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουνίου 2006 οι υπογράφοντες, αφενός κ.κ.:
1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
2) Δημ. Ασημακόπουλος και Νικ. Σκορίνης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), και αφετέρου κ.κ.
Μεταξία Στεκουλέα και Θάνος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ),
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συνομολογούν και συναποφασίζουν την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγεται το προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικότερα Αναλυτές, Προγραμματιστές, Χειριστές Η/Υ που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Επιπλέον στη σύμβαση αυτή υπάγονται και οι Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί HARDWARE (μέσων σχολών) εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη της ΓΣΕΒΕΕ. Οι ρυθμίσεις που διέπουν του όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών – Τεχνικών HARDWARE, δεν δεσμεύουν τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 αυξάνονται ως εξής:
α. Την 1-1-2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 3% και από 1-09-2006 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3%.
β. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2006, με βάση τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3% και από 1-09-2007 αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,7%.
Άρθρο 3
Συμφωνία για την τηλεργασία
Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Άρθρο 4
Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)
Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με την μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα με τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 & 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι:
Α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε. ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%. Β) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.
Άρθρο 5
Φορολογία Αποζημίωσης Καταγγελίας
Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.
Άρθρο 6
Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης
Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:
Α) στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν. 1483/1984, όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
Β) για την προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
Άρθρο 7
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Άρθρο 8
Εκπαιδευτική Άδεια για Φοίτηση στο Κ.Α.Ν.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε.
Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους/ες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.Α.Ν.Ε.Π. – Γ.Σ.Ε.Ε.).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν ως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
Άρθρο 9
Ασφαλιστικό
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημένων πόρων, την απόδοση από το Κράτος των οφειλομένων καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμιση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
Άρθρο 10
Διατηρούμενες διατάξεις
α. Διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
β. Τυχόν ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Επιχειρησιακές ΣΣΕ, επιχειρηματική πρακτική ή εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ.
Άρθρο 11
Ισχύς
Η διάρκεια της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται για δύο έτη και ισχύει από 1-1-2006.