(Π.Κ.Y.E. 57 / 29-6-2006)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Σ.Σ.Ε. 2006-2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας. (Π.Κ. 57/29-6-2006)
Στην Αθήνα σήμερα 5 Ιουνίου 2006, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Επαμεινώνδας Τζαβάρας, Πρόεδρος, που εκπροσωπεί νόμιμα το Σωματείο εργαζομένων με την ονομασία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών» και
2. Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, που εκπροσωπεί νόμιμα το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
3. Γεώργιος Αναστασόπουλος, που εκπροσωπεί νόμιμα το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε., που εκπροσωπεί νόμιμα την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, παρουσία του Διαιτητή του Ο.ΜΕ.Δ. Άγγελου Ζησιμόπουλου, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας, που εργάζονται σε επιχειρήσεις, μέλη, των συμβαλλομένων στην παρούσα εργοδοτικών οργανώσεων.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3,1% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3,1%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30-4-2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1-5-2007 κατά ποσοστό 5,2%.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Το χορηγούμενο επίδομα επικίνδυνης εργασίας, ορίζεται από 1-1-2006 σε ποσοστό 17%.
Άρθρο 4
Λοιπές Ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007, στο μέτρο που τους αφορούν.
Άρθρο 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της από 6-6-2003 Σ.Σ.Ε., καθώς και όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, ΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1-1-2006.