(Π.Κ.Y.E. 34 / 10-6-2008)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΣΣΕ 2008-2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρονικών, πτυχιούχων ανωτέρων σχολών όλης της χώρας – Π.Κ.: 34/10.6.2008
Στην Αθήνα σήμερα 26.5.2008, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Επαμεινώνδας Τζαβάρας, πρόεδρος, που εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο εργαζομένων με την ονομασία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρονικών»,
2. Διονύσιος Νικολάου, γενικός διευθυντής, που εκπροσωπεί νόμιμα τον «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ),
3. Γεώργιος Αναστασόπουλος, που εκπροσωπεί νόμιμα τον «Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ»,
4. Δημήτρης Αρμενάκης, που εκπροσωπεί νόμιμα την «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου»,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Μιλτιάδη Σταμπουλή, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών, όλης της χώρας που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη των συμβαλλόμενων στην παρούσα εργοδοτικών οργανώσεων.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,6% και, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,3%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,6%.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Το χορηγούμενο επίδομα επικίνδυνης εργασίας ορίζεται από 1.1.2008 σε ποσοστό 18%.
Αρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε., ισχύουν και οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008), στο μέτρο που τους αφορούν.
Αρθρο 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι της από 5.6.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 57/29.6.2006), καθώς και όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., Σ.Σ.Ε., εσωτερικούς κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008.