Τήρηση προθεσµιών για τη διεκπεραίωση-απάντηση σε αιτήσεις πολιτών. Αποζηµίωση πολιτών για καθυστερήσεις.Σχετ.: Η εγκύκλιος 103/2004.

1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3242/04 και η σχετική µε αυτές εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται γενική προθεσµία 50 ηµερών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες σε δηµόσιες υπηρεσίες γενικά. Σύµφωνα δε µε την περίπτωση 2 της ίδιας παραγράφου του ανωτέρω άρθρου, αν µία υπόθεση δεν µπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειµενικής αδυναµίας, ειδικά αιτιολογηµένης, η αρµόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε τουλάχιστον ηµερών πριν από την εκπνοή της προθεσµίας να γνωστοποιήσει εγγράφως στους αιτούντες: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθµό τηλεφώνου του και γ) κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία.
Εξάλλου, το άρθρο 7 του ανωτέρω νόµου προσδιορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι οριζόµενες στο προηγούµενο άρθρο προθεσµίες, δηλαδή την καταβολή χρηµατικής αποζηµίωσης στους αιτούντες από τον οικείο φορέα.

2. Με το µε αρ. Σ42/3/10.3.2004 Γενικό Έγγραφο η Υπηρεσία µας επιφυλάχθηκε να δώσει οδηγίες για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων εργαζοµένων της Ολυµπιακής Αεροπορίας οι οποίοι δεν συνταξιοδοτήθηκαν µε το ειδικό καθεστώς του Ν. 1759/88 και αξιώνουν τη χορήγηση της προσαύξησης του ποσού της σύνταξής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 1902/90.
Για το θέµα αυτό καθώς και για το αν είναι επιτρεπτό οι εργαζόµενοι στις αεροπορικές επιχειρήσεις να συνταξιοδοτηθούν µε τις κοινές διατάξεις της νοµοθεσίας του Ιδρύµατος, εάν τυχόν αυτές είναι ευνοϊκότερες (π.χ., 2874/2000 ή παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 1902/90) ή να λάβουν την ανωτέρω πριµοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 1902/90, ακόµα και εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί µε τις διατάξεις του Ν. 1759/88, έχει επιληφθεί η Νοµική Διεύθυνση του Ιδρύµατος, στην οποία εκκρεµούν σχετικά ερωτήµατα της Υπηρεσίας µας.
3. Με αφορµή το γεγονός ότι υποβάλλεται στα Υποκαταστήµατα πλήθος αιτήσεων µε τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες ζητούν να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις τους σχετικά µε τα ανωτέρω θέµατα, εξαιτίας του εξαιρετικού φόρτου εργασίας που προκύπτει για τις υπηρεσίες όταν υποβάλλονται µαζικά αιτήσεις, αφενός, και αφετέρου λόγω της υφιστάµενης εκκρεµότητας στη Νοµική Διεύθυνση, υπάρχει αντικειµενική αδυναµία της Υπηρεσίας να τηρήσει τη νόµιµη προθεσµία για τη διεκπεραίωση αυτών των αιτήσεων.
Σας εφιστούµε, λοιπόν, την προσοχή στην εφαρµογή της περίπτωσης 2 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/04, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας των 50 ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος να ενηµερώσετε εγγράφως και µε απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για τους λόγους για τους οποίους υφίσταται αντικειµενική αδυναµία της υπηρεσίας να απαντήσει επί της ουσίας στην αίτησή τους εντός της νόµιµης προθεσµίας καθώς και να τους παράσχετε κάθε άλλη χρήσιµη σχετικά µε την αίτησή τους πληροφορία.

Η τήρηση αυτής της διαδικασίας είναι απολύτως απαραίτητη, έστω και αν έχει ήδη παρέλθει η προθεσµία, παρ’ όλο που στην πράξη ούτως ή άλλως επιβαρύνει τις αρµόδιες Υπηρεσίες µε το έργο της διεκπεραίωσής της, διότι, εκτός του ότι απαιτείται ευθέως από τη διάταξη, αποδυναµώνει τις ήδη προβαλλόµενες αξιώσεις των αιτούντων για την καταβολή σε αυτούς χρηµατικής αποζηµίωσης λόγω υπέρβασης των προθεσµιών.