Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.- Κοινοποίηση του άρθρου 47 του Ν.2676/99, της Γ1/1701/6-2-02 Υπουργικής Απόφασης καθώς και της Φ10021/10045/685/21-6-07 τροποποιητικής αυτής.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Σ40/91/19-09-2007

Με το παρόν έγγραφο σας κοινοποιούμε:
α) το άρθρο 47 του Ν.2676/99 που αφορά τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλιστικοί φορείς υποχρεούνται να προβαίνουν στον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης μετά από σχετική αίτηση των ασφαλισμένων.
β) την Γ1/1701/6-2-02 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία εκδόθηκε μετά την 45/6/22-2-01 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της προαναφερθείσας διάταξης (υποβολή αίτησης- δικαιολογητικά –έκδοση βεβαίωσης- επίδοση –ένσταση –αρμόδιο όργανο) και
γ) την Φ10021/10045/685/2007 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ1083/2-7-07 τ.Β.) με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 1 της προαναφερόμενης απόφασης ώστε η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης να χορηγείται πλέον και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν εξαιρεθεί με την προηγούμενη Υπουργική απόφαση (35ετία, μητέρες με ανήλικα τέκνα, μειωμένη σύνταξη) και ορίστηκε ότι η βεβαίωση θα χορηγείται και για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ καθώς και στο ΕΤΕΑΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αθήνα 21-6-2007
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρθ.Πρωτ.: Φ10021/10045/685
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ
ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Γ1/1701/6-2-2002 ( B 196) απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 47 του Ν. 2676/1999 (Α 1) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 33 του Ν. 3518/2006 (Α 272) «Αναδιάρθρωση των Κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
3. Το Π. Δ/μα 77/2007 (Α 92) «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας»,
4. Την Γ1/1701/6-2-2002 (Β 196) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΙΚΑ» ,
5. Τις Φ.20021/12403/579/6-6-2003 (Β 772) και Φ.20021/8228/372/27-4-2005
( Β 616) υπουργικές αποφάσεις,
6. Την 34/6/8-3-2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (A 98) και το γεγονός όχι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνησε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε το άρθρο 1 της Φ.10021/Γ1/1701/6-2-2002 (Β 196) απόφασης ως εξής:

Aρθρο 1
Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικά

Η Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρο 47 του Ν.2676/1999 χορηγείται ύστερα από αίτηση-του ασφαλισμένου.
Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μία φορά μέσα στα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από το όριο συνταξιοδότησής τους.

Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καθώς και στα Παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με τη χορήγηση των Βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ.

Στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν προσδιορίζονται τυχόν πλασματικοί χρόνοι που κατά τα άλλα έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι.

Με την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου του, εφόσον ο αιτών είναι κάτοικος εξωτερικού ή αλλοδαπός και
β) όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία του, καθώς και πράξεις αναγνώρισης ημερών ασφάλισης από ΠΕΕ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθ. Γ 1/1701
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του Ι. Κ. Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛ1ΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2676/99 (1/Α) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
2. To Π.Δ/γμα 372/95 (201/Α) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
3. Την 80088/31.10.2001 (1485/8) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων»
4. Το άρθρο 12 του A.N. 1846/51 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
5. Την 45/6/22.2.2001 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Aρθρο 1
Υποβολή αίτησης – Δικαιολογητικά
Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση που προβλέπεται οπό τις διατάξεις του άρθρου 47του Ν. 2676/99 χορηγείται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

Το δικαίωμα αυτό των ασφαλισμένων ασκείται μια φορά (άπαξ) μέσα στα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν το όριο συνταξιοδότησης τους, που είναι για όσους υπάγονται στη ΜΙΚΤΗ ασφάλιση το 66ο έτος για τους άνδρες και το 60ο για τις γυναίκες και για όσους υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε.το 60ο για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες.

Η αίτηση για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης κατατίθεται στα Περ/κά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ καθώς και στα Παραρτήματα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Με τη χορήγηση των βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης θα προσδιορίζεται ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε κλάδους ασφάλισης Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ.

Δεν χορηγούνται από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις
α) της 35ετίας

β) των μητέρων με ανήλικα τέκνα και γ) της μειωμένης σύνταξης, ούτε επίσης προσδιορίζονται
τυχόν πλασματικοί χρόνοι που κατά τα άλλα έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.
Με την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:

α) επικυρωμένα φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας του αιτούντος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου ταυ, εφόσον ο αιτών είναι κάτοικος εξωτερικού

β) όλα τα Δ.Α.Τ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα οποία υπάρχουν επικολλημένα ένσημα ή αναγνώριση ημερών ασφάλισης από Π.Ε.Ε.

Aρθρο 2
Έκδοση βεβαίωσης – Επίδοση
Αρμόδια όργανα ναι την εξέταση των αιτημάτων και την έκδοση της βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την απονομή συντάξεων.

Στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα, η ημερομηνία και ο τόπος έκδοσης της βεβαίωσης καθώς και ο αύξοντος αριθμός αυτής.

Η βεβαίωση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν και για την επίδοση των λοιπών συνταξιοδοτικών αποφάσεων του Ιδρύματος.
Aρθρο 3 Ένσταση – Αρμόδιο Όργανο
Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος αμφισβητεί τον βεβαιούμενο χρόνο ασφάλισης μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της βεβαίω-σης, στην Τ .Δ. Ε. του Υποκ/τος ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του.

Η ένσταση εξετάζεται από την Τ.Δ.Ε. του Υποκ/τος ΙΚΑ το οποίο εξέδωσε τη βεβαίωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.