Επικουρική ασφάλιση ΤΕΑΥΕΚ ή ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) των απασχολουμένων α) σε εμπορικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους ή β)σε Υποκ/τά τους, εκτός των ασφαλιστικών περιοχών του ΤΕΑΥΕΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

Σχετ.: Το υπ΄αριθμ. Τ01/652/2/18.1.1996 Γενικό Εγγραφό μας.

Κοινοποιείται η υπ΄αριθμ. Φ20113/24566/1159/10.11.05 Υπουργική Απόφαση (όπως αυτή διορθώθηκε μεταγενέστερα), ΦΕΚ 1619/23.11.05 τ.Β΄, σχετικά με τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρ. 3 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) στην οποία ορίζεται ότι:

1)Ασφαλισμένοι του ΤΕΑΥΕΚ που απασχολούνται σε εμπορικές επιχειρήσεις παραμένουν στην ασφάλισή του εάν μετά την 23.11.2005 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής) μεταφερθεί η Επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ή απασχοληθούν σε Υποκ/μά της, εκτός των καθοριζομένων περιοχών ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ. Χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΕΑΥΕΚ στις ανωτέρω περιπτώσεις μέχρι την 23.11.2005 παραμένει ισχυρός.

2)Στις περιπτώσεις μη κανονικής υπαγωγής ασφαλισμένων (της περ. α΄) στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής (δηλ. μετά την 23.11.2005), ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΕΤΕΑΜ μεταφέρεται στο ΤΕΑΥΕΚ εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 1 της υπ΄αριθμ. 7/805/19.6.01 (Β΄832) Υπουργικής Απόφασης.

3)Ασφαλισμένοι οι οποίοι εξ αρχής απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις ή Υποκ/τα των επιχειρήσεων αυτών, εκτός ορίων ασφαλιστικής αρμοδιότητας του ΤΕΑΥΕΚ και για το λόγο αυτό έχουν ασφαλισθεί στο ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), ο χρόνος ασφάλισής τους παραμένει ισχυρός, σ΄αυτό, δεδομένου ότι οι διατάξεις των περ. α΄ και β΄ δεν έχουν εφαρμογή στις εν λόγω περιπτώσεις. Σημειώνουμε ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις γίνεται σαφές ότι, καταργούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονταν με το προϊσχύον νομικό καθεστώς (σχετ. η υπ΄αριθμ. 113/943/95 Υ.Α.) όπου σύμφωνα με αυτό οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΥΕΚ που απασχολούνταν σε εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες μεταφέρονταν εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ταμείου αυτού, διατηρούσαν την ασφάλισή τους στο ΤΕΑΥΕΚ μόνο εφόσον είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3000 ημέρες ασφάλισης στο Ταμείο αυτό και είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων θα δοθούν από την Υπηρεσία μας με νεώτερο έγγραφό μας, μετά την έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία και θα σας κοινοποιηθεί.

ΦΕΚ 1619/23.11.2005 τ.Β΄ Αριθμ. Φ20113/24566/1159 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εχοντας υπ΄όψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 912/1941 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της ασφαλιστικής νομοθεσίας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 59 του α.ν. της 11ης Νοεμβρίου 1935 «περί οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας» όπως αυτές ερμηνεύθηκαν αυθεντικά με το άρθρο 1 του α.ν. 694/1937 (Α΄196) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν.δ. 2520/16-21.8.1953 (Α΄220).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3.Την υπ΄αριθμ. 80015/22.4.2004 (Β΄598) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 80026/9.6.2004 (Β΄883) και 80045/23.8.2004 (Β΄1293) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

4.Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων που έχει ληφθεί στην υπ΄αριθμ. 4114/20.4.2005 συνεδρίασή του.

5.Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει ληφθεί στην 14η/27.9.2005 συνεδρίασή του.

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό του ΤΕΑΥΕΚ,

αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) όπως αυτή έχει προστεθεί με την υπουργική απόφαση 113/943/14.7.1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α. Ασφαλισμένοι του Ταμείου παραμένουν στην ασφάλισή του, εάν μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής μεταφερθεί η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται ή απασχοληθούν σε υποκατάστημά της, εκτός των καθοριζομένων περιοχών ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Ταμείου. Χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο Ταμείο στις ανωτέρω περιπτώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, παραμένει ισχυρός.

β.Στις περιπτώσεις μη κανονικής υπαγωγής ασφαλισμένων της περίπτωσης α΄στο ΕΤΕΑΜ μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΕΤΕΑΜ μεταφέρεται στο Ταμείο εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 7/805/19.6.2001 (Β΄832).

γ.Οι διατάξεις των περιπτ΄. α΄και β΄ δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι εξ αρχής απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις ή υποκαταστήματα αυτών εκτός ορίων ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Ταμείου και για το λόγο αυτό έχουν ασφαλισθεί στο ΕΤΕΑΜ.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ