Κοινοποίηση Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τα FAX του δημοσίου.Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ∆ΙΑΔ/ΣΙΩΝ

Γ.Ε.: Γ99/31/9-10-2006

Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 18343/16-8-2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. , η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ.αρ. Φ.80020/22678/4381/27-9-06 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και αφορά την απόδειξη αποστολής εγγράφων με FAX και άρση φραγής στο Connection ID των FAX του ∆ημοσίου για ενημέρωση και τυχόν εφαρμογή της.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 27.9.06

Αριθ. Πρωτ. Φ.80020/22678/4381

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Θέμα: «Κοινοποίηση Εγκυκλίου του ΥΙΙ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σχετικά με τα Fax τον Δημοσίου».

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 18343/16-8-2006 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της προαναφερόμενης εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, η οποία αφορά στην απόδειξη αποστολής εγγράφων με Fax και άρση φραγής στο Connection ID των Fax του ∆ημοσίου και παρακαλούμε για την ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2006 Αρ.πρωτ: 18343

ΘΕΜΑ: Απόδειξη αποστολής εγγραφών με FAX και άρση φραγής στο Connection ID των FAX του ∆ημοσίου Από πολίτες και επιχειρήσεις έχει καταγγελθεί ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν προβεί σε φραγή της ένδειξης CONNECTION ID του FAX το οποίο διαθέτουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις να μην έχουν απόδειξη αποστολής στη συγκεκριμένη υπηρεσία στην οποία απέστειλαν το FAX.

Σχετικά με το θέμα αυτό σας γνωστοποιούμε τα εξής: Με το άρθρο 14 του ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α’) θεσμοθετήθηκε η διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία, τόσο των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, όσο και μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών.

Με το ίδιο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία, όπως το είδος εγγράφων που επιτρέπεται να διακινούνται μέσων τηλεομοιοτυπίας, τις προϋποθέσεις εξασφάλισης εγκυρότητας διακίνησης των εγγράφων κλπ.

Το μοναδικό αποδεικτικό υποβολής ενός εγγράφου που έχει διακινηθεί με τηλεομοιτυπία είναι το transmission paper (έντυπο διαβίβασης) που εκτυπώνεται από το Fax του αποστολέα. Το συγκεκριμένο έντυπο μας πληροφορεί για το αν ήταν επιτυχής η αποστολή του FAX, για την ημερομηνία και την ώρα που εστάλη, καθώς και για τα στοιχεία του παραλήπτη (δηλαδή της υπηρεσίας στην οποία εστάλη το FAX).

To ανωτέρω έντυπο είναι η πιστοποίηση ή απόδειξη που παρέχεται στους πολίτες που αποστέλλουν μία αίτηση με FAX, ώστε να μπορούν να αποδείξουν την υποβολή της, καθώς και να πληροφορηθούν και για την πορεία της υπόθεσής τους.
Με βάση τα παραπάνω, οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προβεί σε φραγή του αριθμού FAX τους στην ένδειξη Connection ID, παρακαλούνται να φροντίσουν για την άμεση άρση της φραγής αυτής, προκειμένου να είναι πλήρης εκ μέρους των πολιτών ή επιχειρήσεων που αποστέλλουν FAX, η απόδειξη αποστολής των εγγράφων που διακινούνται με τηλεομοιοτυπία.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλες τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που εποπτεύετε για το περιεχόμενο της εγκυκλίου και την πιστή εφαρμογή της.

Ο Υφυπουργός

Απόστολος Ανδρεουλάκος