Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύνταξης Πράξεων Επιβολής και Ποινικής Δίωξης για εργοδότες, οι οποίοι έως 31/7/07 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.).ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Γ99/1/89/4-9-2007
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 56/72, 33/74 και 81/03.

Με την υπ΄ αριθμ. Φ10023/17105/1054/6-7-07 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1227 Β΄), η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3029/02 (ΦΕΚ 160 Α΄), ο κλάδος κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. εντάχθηκε από 1/8/07 στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία ο αντίστοιχος κλάδος του ανωτέρω Ταμείου καταργείται και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του περιέρχεται αυτοδικαίως στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Στον κλάδο αυτό υπάγονταν οι εργαζόμενοι των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π.) της χώρας, οι οποίοι για τους κλάδους ασθενείας (σε είδος και σε χρήμα) ασφαλίζονται ήδη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο συνεισπράττει και τις εισφορές για την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ε.Ε..

Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Στους ως άνω εργοδότες θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (υποδ. 1 εγκ. 102/01) με τη χειρόγραφη διαδικασία, μετά από αίτησή τους στο Υποκ/μα – Παρ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα τους, εφόσον, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, προσκομίσουν εν ισχύ Υπηρεσιακό Σημείωμα (συν/νο υπόδειγμα) από το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, όσον αφορά την καταβολή της εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης του Ταμείου μέχρι 31/7/07. Το προαναφερόμενο Υπηρεσιακό Σημείωμα από το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. θα εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως των εργοδοτών στην υπηρεσία εσόδων του Ταμείου (Δ/νση : Τσόχα 22 & Σούτσου 34, 11521 Αθήνα, τηλ. : 210 8705982 fax : 210 8705944).
Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής προς το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., που έχει βεβαιωθεί πριν την 1/8/07 και εξοφλείται τμηματικά, χωρίς να υφίσταται οφειλή προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η χορηγούμενη βεβαίωση θα αναγράφει τις προβλεπόμενες παρακρατήσεις κατά τα γνωστά. Εάν ο εργοδότης έχει οφειλή και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., την οποία επίσης εξοφλεί τμηματικά, στην βεβαίωση θα αναγράφεται ως ποσό παρακράτησης για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. το συνολικό ποσό που προκύπτει από τις δύο ρυθμίσεις (το τετραπλάσιο της δόσης που προβλέπεται για την εξόφληση της οφειλής προς το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και το τετραπλάσιο της δόσης που προβλέπεται για την εξόφληση της οφειλής προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ ως ποσοστό παρακράτησης για τη δανειοδότηση από Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα, όταν έχουν καθοριστεί διαφορετικά ποσοστά παρακράτησης από τις δύο ρυθμίσεις, θα αναγράφεται το μεγαλύτερο.
Εάν η οφειλή προς το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. δεν είναι ρυθμισμένη θα χορηγείται βεβαίωση οφειλής (υπόδ. 2 εγκ. 102/01) με το σύνολο της οφειλής αυτής καθώς και της τυχόν συνολικής οφειλής (ρυθμισμένης ή μη) προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων θα είναι αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη οφειλών τόσο προς το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. όσο και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., με τη ρύθμισή τους ή μη καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων του ενδιαφερόμενου εργοδότη (εγκ. 81/03, κεφ. 2).
Καταλογισμός Εισφορών και Προσθέτων Τελών περιόδων απασχόλησης έως 31/7/07.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. θα διενεργήσουν ελέγχους στους αντίστοιχους εργοδότες, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν για περιόδους απασχόλησης έως 31/7/07 κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τις εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης του Ταμείου. Για όσους δεν τις κατέβαλλαν πλήρως ή τις κατέβαλλαν εκπρόθεσμα θα συντάσσουν τις απαιτούμενες Πράξεις Επιβολής (Π.Ε.Ε. & Π.Ε.Π.Τ.), εκ των οποίων οι Π.Ε.Ε. δεν θα περιέχουν εκθέσεις ελέγχου, πλήν όμως θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και οι αποδοχές, που αντιστοιχούν στις καταλογισθείσες εισφορές. Οι πράξεις αυτές θα υπογράφονται από τον υπάλληλο που τους συντάσσει και τον Προϊστάμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δεν θα φέρουν αρίθμηση και θα αποστέλλονται στις υπηρεσίες εσόδων των κατά τόπους αρμοδίων Υποκ/των – Παρ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να συμπληρωθεί ο Α.Μ.Ε. και ο αύξων αριθμός τους από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρούν, να τεθεί η σφραγίδα του Υποκ/τος και η ένδειξη «εισφορές Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.» στο χρηματικό κατάλογο και σε όλα τα αντίγραφα, να υπογραφούν από τον Δ/ντή ή τον Προϊστάμενο Εσόδων, να επιδοθούν στους εργοδότες, να συνταχθούν μηνυτήριες αναφορές όπου απαιτείται, να καταχωρηθούν σχετικές παρατηρήσεις στα αντίστοιχα Β.Ε.Ε. και να σταλούν μαζί με τις λοιπές πράξεις επιβολής στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία κατά τα γνωστά.

Ποινική Δίωξη οφειλετών του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.
Για τις συνταχθείσες μηνυτήριες αναφορές κατά εργοδοτών για οφειλές του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., οι οποίες έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές θα πρέπει οι υπάλληλοι των υπηρεσιών του ανωτέρω Ταμείου να αποστέλλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία της δικασίμου, στα αρμόδια Υποκ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αντίγραφα των μηνύσεων με όλα τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη της οφειλής (ρύθμιση, καταβολές, πτώχευση, πλειστηριασμούς κ.λ.π.), προκειμένου οι υπάλληλοι των Υποκ/των του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που θα παρίστανται πλέον ως μάρτυρες να ενημερώνουν κατά την εκδίκαση της μήνυσης τα ποινικά δικαστήρια.

Επισημαίνουμε ότι, για τις οφειλές προς το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. που αφορούν Υποκ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. περιοχής Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκης, τα οποία υπάγονται στα αντίστοιχα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, Πειραιά και Θεσ/νίκης, θα συνεχίσουν να παρίστανται ως μάρτυρες στα ποινικά δικαστήρια οι υπάλληλοι του Ταμείου μέχρι την πλήρη συγχώνευσή του με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Για την ρύθμιση των λοιπών θεμάτων θα ακολουθήσει εγκύκλιος διαταγή από την υπηρεσία μας.

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες για ΤΣΕΑΠΓΣΟ
Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου :
Ταχ. Διεύθυνση : Τσόχα 22 & Σούτσου 34
115 21 Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου :
FAX :
Αθήνα, ……/……/200….
Αριθμ. Πρωτ.
ΠΡΟΣ:
Το ……………………………..
…………………………………
Τμήμα Εσόδων
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι ο κατωτέρω εργοδότης :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ………………………………………………………………
……………………….ΑΦΜ : ………………………………ΥΠΟΚ/ΜΑ : …………………
Δ/ΝΣΗ : ………………………………………………………….. ΤΗΛ. : …………………
1. Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές, αλλά επιφυλασσόμεθα στην περίπτωση από μελλοντικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι οφείλονται εισφορές να αναζητήσουμε αυτές
2. Έχει ρυθμίσει την οφειλή του συνολικού ποσού ……………………………….………..
…………………………………………………………………………(………………,….)
Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.………….. με μηνιαία δόση ……………………………………………(……………,….) Ευρώ & με παρακρατήσεις :
α) ποσού ……………………………………………………………………………………….
………………….(……………,…)Ευρώ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο κ.λ.π. &
β) ποσοστού …………………..(……) % για δανειοδότηση από Τράπεζες κ.λ.π. και έχει καταβάλλει τις απαιτητές δόσεις.
3. Δεν έχει ρυθμίσει την οφειλή του, συνολικού ποσού……………………………………
……………………………………………………………………. (……………,….) Ευρώ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………,………/……/200………………..
(ημερομηνία ολογράφως) (ημερομηνία αριθμητικά)
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Εάν συντρέχει η περίπτωση 1 να σημειωθεί Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο.
2. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για τη μεταξύ τους ενημέρωση.

Ν. 3029/2002 ( φεκ 160 Α΄)
Αρθρο 5

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. – Εντασσόμενοι κλάδοι

1. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ιδρύθηκε με το Ν. 6298/1934 (ΦΕΚ346 Α’), όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.).

2. Οι κλάδοι σύνταξης των ταμείων Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.ΒΑ, Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και Τ.Α.Π.Α.Ε.-Εθνική έως 1.1.2008 εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων και εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης που προκηρύσσεται και ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Οι αντίστοιχοι κλάδοι των ανωτέρω ταμείων καταργούνται από της εντάξεως και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως καθολικό διάδοχο, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλων προσώπων. Εφόσον η περιουσία των ανωτέρω ταμείων είναι ενιαία και όχι χωριστή κατά κλάδους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη του Δ.Σ.του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των Διοικητικών Συμβαυλίων των εντασσόμενων ταμείων, το σύνολο της περιουσίας, κινητής και ακίνητης, κατανέμεται μεταξύ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των ως άνω ταμείων κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών που παρακρατείται υπέρ εκάστου των εντασσόμενων κλάδων.

4.Για τη μεταβίβαση των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία.

5.Εκκρεμείς δίκες με διαδίκους τους εντασσόμενους κλάδους συνεχίζονται από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς διακοπή.

6. Από της εντάξεως οι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι ασφαλίζονταν οτους κλάδους σύνταξης των ανωτέρω ταμείων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από τη νομοθεσία του. Από της εντάξεως οι ήδη ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων κλάδων ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων κλάδων, όπως ισχύει μετά το Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’) και τις διατάξεις του παρόντος.

7. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ως συντάξιμος στους καταργούμενους κλάδους και ο χρόνος που διανύεται ή αναγνωρίζεται έως την ένταξη στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

8. Οι μέχριτην ένταξη συνταξιούχοι των εντασσόμενων κλάδων καθίστανται συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, το οποίο στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξης τους.

9. Οι συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του I.K.A.- Ε.Τ.Α.Μ..

10. Καμία σύνταξη δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα εκάστοτε καταβαλλόμενα κατώτατα όρια των συντάξεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

11. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών του κλάδου σύνταξης των ανωτέρω ταμείων και ειδικότερα η διαδικασία σύγκλισης των εισφορών αυτών προς τις αντίστοιχες που ισχύουν
στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ,, καθώς και η χρονική διάρκεια ισχύος της υποχρέωσης για κάλυψη των ετήσιων οργανικών ελλειμμάτων, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’).

12.Οι αποδόσεις του Ειδικού Κεφαλαίου που προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 2εδ. ζ’του καταστατικού της Εταιρείας Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΕΔΕΚΤ- Ο.Τ.Ε- Α.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) καταβάλλονται από την ένταξη του Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε. στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

13.Ο Διοικητής του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α,Μ. διορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, μετά από διαβούλευση με τους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας.

14.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.