Παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Γ99/1/28/19-3-2007
Λόγω των αργιών ενόψει των εορτών του Πάσχα η ∆ιοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση μέχρι 13/4/2007 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.), που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από εργοδότες :

α) Κοινών επιχ/σεων Α΄ τριμήνου 2007, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΕ λήγει σε 1, 2, 3 και 4.

β) Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός Μαρτίου 2007.

Για τους λοιπούς εργοδότες εξακολουθούν να ισχύουν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. του εν λόγω τριμήνου, οι οποίες σας γνωστοποιήθηκαν με το υπ΄ αριθμ. Ε40/14/18-1-2007 Γενικό Έγγραφό μας.