Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2007 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως & Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Γ99/1/126/30-10-2007

ΣΧΕΤ. : Γεν. Έγγραφο Γ99/1/89/4-9-07. Όπως είναι γνωστό από 1/8/2007 ο κλάδος κύριας σύνταξης του «Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.» εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα, που αφορούν την διαδικασία υποβολής των Α.Π.Δ. Γ’ τριμήνου 2007 (περίοδοι απασχόλησης 1/7/2007 – 30/9/2007) από εργοδότες οι οποίοι μέχρι 31/7/2007 ασφάλιζαν προσωπικό τους στον κλάδο κύριας σύνταξης «Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.», η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την παράταση της σχετικής προθεσμίας υποβολής τους μέχρι 31/12/2007. Η υποβολή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πραγματοποιείται, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, αποκλειστικά στα Υποκ/τα – Παρ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των εργοδοτών, με την κατάθεση αντίστοιχου μαγνητικού μέσου (δισκέτα).

Η εν λόγω παράταση αφορά και τις Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2007 που θα υποβάλλουν οι ως άνω εργοδότες, έστω και αν αυτές περιλαμβάνουν εργαζομένους τους, οι οποίοι ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και πριν την 1/8/2007.

Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των κατά περίπτωση οριζόμενων προθεσμιών.