Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/112/18-10-2007

ΣΧΕΤ. : Το υπ’ αριθμ. Γ99/1/150/02, Γ99/1/318/03, Γ99/1/153/04 και Γ99/1/137/05, Γ99/1/154/06 Γεν. Έγγραφά μας.

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. Β130251/20-9-2007 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται και για το έτος 2007 τα έντυπα ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωσή τους από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Ημερομηνία: 02/10/2002
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ.Πρωτ.: Β121588

ΘΕΜΑ: Απόδειξη ασφάλισης στο ΙΚΑ από 1-1-2002 για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης Ο.Α.Ε.Α.

Όπως γνωρίζετε, από_ 1-1-2002 καταργήθηκαν τα ένσημα και στο ΙΚΑ εφαρμόζεται νέο σύστημα, ασφάλισης μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α Π Δ). Η ασφαλιστική ιστορία κάθε ασφαλισμένου τηρείται ηλεκτρονικά και ενημερώνεται με τις ήμερες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης μετά. την μηχανογραφική επεξεργασία των Α Π Δ και απεικονίζεται, στο «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης».

Στίς περιπτώσεις καθυστέρησης της ασφαλιστικής κατάστασης ή αποστολής των «Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης», ως αποδεικτικό ασφάλισης έχει θεσμοθετηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» ( άρθρ. 32 Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ). Η Βεβαίωση Εργοδότη είναι ένα ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις εγγραφές της αντίστοιχης ΑΠΔ και χρησιμοποιείται από τους ασφαλισμένους για τις συναλλαγές τους με τις διάφορες Υπηρεσίες (φωτοτυπία του σχεδίου βεβαίωσης επισυνάπτεται στο έγγραφο).
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή το ΙΚΑ βρίσκεται στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του νέου συστήματος και δεν έχουν αποσταλεί ακόμη τα «Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» στους ασφαλισμένους, σας γνωρίζουμε ότι οι Υπηρεσίες μας μπορούν να κάνουν χρήση των προαναφερομένων «Βεβαίωση Εργοδότη για τη χορήγηση παροχών ασφάλισης (τακτικά επιδόματα ανεργίας, βοηθήματα, παροχές μητρότητας κ.λ.π.). Οι βεβαιώσεις αυτές θα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη και θα πρέπει να είναι επικυρωμένες από το αρμόδιο Υποκ/μα του ΙΚΑ με την ένδειξη « ακριβές αντίγραφο εκ του κατατεθέντος στην Υπηρεσία μας πρωτοτύπου».
Κατ’ εξαίρεση, για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας στους εποχιακά απασχολούμενους τη χρονική περίοδο από 1-1-2002, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου διμήνου πριν τη λύση της εργασιακής σχέσης οι προαναφερόμενες βεβαιώσεις θα υποβάλλονται απευθείας στις Υπηρεσίες του Οργανισμού χωρίς επικύρωση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ,Α,. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται επιπλέον από Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 3 παρ. 5 Ν. 2690/99) του ασφαλισμένου με το εξής περιεχόμενο :
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο των βεβαιώσεων εργοδότη που καταθέτω στην Υπηρεσία σας για την απασχόλησή μου κατά το έτος 2002 ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μόλις μου παραδοθούν από το ΙΚΑ τα ελλείποντα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, θα τα προσκομίσω έγκαιρα στην Υπηρεσία».
Η εξαίρεση αυτή θα ισχύσει μόνον για το έτος 2002.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία 20/09/2007 Αριθ.Πρωτ.: Β130251

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προκαταβολής επιδόματος και έναρξη επιδότησης ανεργίας στους απασχολούμενους σε ξενοδοχειακές, τουριστικές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά (άρθρο 3 του Ν. 3302/04)
Με αφορμή τη μεγάλη προσέλευση των απολυμένων μισθωτών από ξενοδοχειακές, τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, σας υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3302/04 και της αριθμ. 31206/9-8-05 Υ.Α., όπως έχουν ερμηνευτεί με τα με αριθμ. Β127391/16-8-05, Β130121/16-9-05 και 1325/5.10.05 γενικά έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης.
Ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:
1. Το επίδομα ανεργίας στους δικαιούχους της παραπάνω κατηγορίας καταβάλλεται από την επόμενη ημέρα του εξαημέρου χρόνου αναμονής (με εξαίρεση τους δικαιούχους συνέχισης στους οποίους δεν υπολογίζεται το 6ήμερο) εφόσον η σχετική με την επιδότηση αίτηση υποβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της εργασιακής σχέσης.
2. Το έντυπο «Δήλωση Εποχιακά Απασχολούμενων» θα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και καθημερινά, λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου, όλες οι δηλώσεις θα αποστέλλονται από τις Υπηρεσίες Παροχών στα αντίστοιχα ΚΠΑ για την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθμ. 1325/5.10.05 εγκυκλίου μας.
3. Σε εμφανές σημείο της Υπηρεσίας να υπάρχει γραπτή σχετική πληροφόρηση, ευανάγνωστη και κατανοητή από τους ασφαλισμένους.
Τέλος , σας. ενημερώνουμε ότι, οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την με αριθμ. B121588/2.10.02 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης, σχετικά με τη’ μη επικύρωση από τα αρμόδια.Υποκ/τα ΙΚΑ των «Βεβαιώσεων Εργοδότη» των εποχιακά απασχολουμένων, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και για τη χρονική περίοδο έτους 2007.