Διευκρινήσεις για την νοσηλεία των ασθενών σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές.Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ.Ε.: Γ32/ 796/16-5-07

Από αναφορές – καταγγελίες ασφ/νων μας έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί ασθενείς μας , οι οποίοι νοσηλεύονται σε συμβεβλημένες Ιδιωτικές κλινικές , παρά το γεγονός ότι η νοσηλεία τους καλύπτεται με εισιτήριο –εξιτήριο ΙΚΑ, χρεώνονται με διάφορα ποσά, τα οποία οι κλινικές δικαιολογούν ως διαφορά θέσης .
Με αφορμή τα παραπάνω διευκρινίζουμε και επισημαίνουμε τα ακόλουθα σχετικά με την νοσηλεία ασθενών σε συμβεβλημένες κλινικές:

– Σε ασφ/νο του ΙΚΑ, ο οποίος νοσηλεύεται στα πλαίσια της ισχύουσας, μεταξύ ΙΚΑ και ιδιωτικής κλινικής, σύμβασης , σε συμβατικό κρεβάτι και κατά συνέπεια η νοσηλεία του καλύπτεται με εισιτήριο- εξιτήριο ΙΚΑ, το ΙΚΑ καλύπτει πλήρως τις δαπάνες νοσηλείας και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο ασθενής με επιπρόσθετες δαπάνες

– Η νοσηλεία σε βελτιωμένη θέση την οποία δικαιούται ο ασθενής, δεν δικαιολογεί την χρέωση του ασθενούς από την κλινική με διαφορά θέσης . Στις περιπτώσεις αυτές το ΙΚΑ καταβάλει στην κλινική το νοσήλιο της θέσης που δικαιούται ο ασθενής .

– Δεν δικαιολογείται χρέωση του ασθενούς με διαφορά θέσης σε περιστατικά που αφορούν Καρδιοχειρουργικές – Αρθροπλάστικές επεμβάσεις, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, οι νοσηλείες των περιστατικών αυτών πραγματοποιούνται σε κλίνες Βα΄ θέσης και άνω, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή.

– Δεν δικαιολογείται η χρέωση με διαφορά θέσης, όταν η νοσηλεία πραγματοποιείται στη ΜΕΘ.

– Η κλινική είναι υποχρεωμένη να δέχεται και να νοσηλεύει συμβατικά (χωρίς επιπλέον χρέωση στον ασθενή) τα επείγοντα περιστατικά , ακόμη και καθΆ υπέρβαση των συμβατικών κλινών , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ισχύουσες με τις κλινικές συμβάσεις.

– Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ΙΚΑ καλύπτει πλήρως τις δαπάνες (ιατροφαρμακευτική περ/ψη , ειδικά εμφυτεύσιμα υλικά κ.α.) για την νοσηλεία των ασθενών ασφ/νων του, οι οποίοι νοσηλεύονται στα παραχωρημένα από την κλινική μέσω σύμβασης κρεβάτια και δεν συμμετέχει απλώς στις δαπάνες νοσηλείας, όπως τούτο λέγεται από πολλές κλινικές, σε νοσηλευόμενους ασθενείς, με σκοπό να δικαιολογήσουν τα ποσά που χρεώνουν στους ίδιους (π.χ. αμοιβές ιατρών αναισθησιολόγων, χειρουργών, εξετάσεις κ.α. ) ως μη όφειλαν, βάζοντάς
τους να υπογράφουν Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι δέχονται οι ίδιοι να καλύψουν τις δαπάνες που δεν καλύπτει το ΙΚΑ.

– Η μη συμμόρφωση των συμβεβλημένων κλινικών στα παραπάνω αναφερόμενα συνιστά παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις προβλεπόμενες τόσο από την σύμβαση όσο και από τον Κανονισμό Νοσοκομειακής Περίθαλψης κυρώσεις.

Στο εξής και προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της επιβάρυνσης
των ασφ/νων με δαπάνες για διαφορά θέσης μόνο στις περιπτώσεις που πράγματι ο ασφ/νος επιθυμεί, αν και δεν το δικαιούται, η νοσηλεία του να γίνει σε βελτιωμένη θέση, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Για κάθε νοσηλεία η οποία πραγματοποιείται σε βελτιωμένη θέση η κλινική έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ

Ο ελεγκτής έχει την υποχρέωση να επισκέπτεται τον ασθενή προκειμένου να συμπληρώσει εις διπλούν την επισυναπτόμενη του παρόντος εγγράφου “βεβαίωση νοσηλείας σε βελτιωμένη θέση”

To έντυπο θα συμπληρώνεται πλήρως και θα υπογράφεται τόσο από τον ασθενή όσο και από τον ελεγκτή γιατρό. Το ένα αντίγραφο θα δίδεται στον νοσηλευόμενο ασθενή και το άλλο θα επιστρέφεται από τον ελεγκτή στη Μονάδα Υγείας , η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης της σύμβασης της κλινικής. Στη Μονάδα θα τηρείται φάκελος για κάθε κλινική στον οποίον θα φυλάσσονται οι ως άνω βεβαιώσεις για ένα έτος και θα ενημερώνεται η Υπηρεσία μας για τις κλινικές, οι οποίες κατά παράβαση όλων των παραπάνω αναφερομένων χρεώνουν τον ασφ/νο με δαπάνες πέραν αυτών που καταβάλει το Ίδρυμα.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών των Μονάδων Υγείας, οι οποίες διαχειρίζονται συμβάσεις κλινικών να ενημερωθούν οι γιατροί που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή , στις συμβεβλημένες με την Μονάδα τους Κλινικές .

ΒΕΒΑΙΏΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Μετά από έλεγχο των νοσηλευόμενων στην κλινική
………………………………………………………..ασθενών και μετά από
προσωπική επίσκεψη στον / στην ασθενή………………………………………….
διαπίστωσα τα παρακάτω:

Ο/Η ασθενής…………………………………………………….του……………………….
Α.Μ…………………………εισήχθη στην Ιδιωτική Κλινική………………………
………………………τμή μα…………………………………….την……………………..

Όπως προκύπτει από το Β.Υ. του είναι δικαιούχος …………θέσης.

Νοσηλεύεται σε θέση……………..

Η νοσηλεία του/ης ασθενή/νούς πραγματοποιήθηκε σε βελτιωμένη θέση διότι:
– Είναι δικαιούχος της βελτιωμένης θέσης στην οποία νοσηλεύεται.
– Κατά την ημέρα εισαγωγής του/της, δεν υπήρχε διαθέσιμο συμβατικό κρεβάτι.
– Νοσηλεύεται σε θέση ανώτερη από αυτήν που δικαιούται, με δική του/της επιθυμία
Ο ελεγκτής υπογραμμίζει ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει Ημερομηνία
Ο ΑΣΘΕΝΗΣ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ