Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιημένων Διαδικασιών μέσω Τηλεφώνου και Διαδικτύου.Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
Γ.Ε.: Ε99/19/18-6-2007

ΣΧΕΤΙΚΟ:Το Ε99/4/8-3-07 Γεν. Έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε την ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/53/9660/18-04-2007 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., που μας διαβίβασε με το έγγραφό της Φ.80020/11787/1884/24-5-2007 η Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας σχετικά με την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) δηλ. τη δυνατότητα χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών στα ΚΕΠ υποβολής on line αιτήσεων Πιστοποιημένων Διαδικασιών τόσο μέσω τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (1564), όσο και των δικτυακών τόπων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., για ενημέρωσή σας και επισημαίνουμε τα εξής:

Με το παραπάνω σχετικό Γενικό Έγγραφό μας, σας γνωρίσαμε χωρίς αυτό να έχει εφαρμογή μέχρι τώρα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τη διαδικασία αυτόματης ηλεκτρονικής αποστολής αίτησης του πολίτη, από το σύστημα e-kep (μέσωFax) στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και στις περιπτώσεις, όπου αυτά (τα δικαιολογητικά) προβλέπεται να αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα.

Με το κοινοποιούμενο Γεν. Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και στα πλαίσια διευκόλυνσης των πολιτών κατά την υποβολή αιτήσεων προς τις δημόσιες υπηρεσίες καθιερώνεται η δυνατότητα υποβολής στα ΚΕΠ on line αιτήσεων Πιστοποιημένων Διαδικασιών τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (με τη χρήση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης), κατά τα οριζόμενα, τόσο ως προς τον τρόπο υποβολής όσο και ως προς τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, από αυτό.

Τέλος οι προαναφερόμενες εφαρμογές στην παρούσα φάση, δεν έχουν λειτουργικότητα στις μέχρι σήμερα Πιστοποιημένες διαδικασίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διεκπεραιώνονται και από τα ΚΕΠ. Γι΄ αυτό το λόγο, θα συνεχίζεται η χειροκίνητη αποστολή από τα ΚΕΠ προς τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι για τις διαδικασίες μας αυτές απαιτούνται δικαιολογητικά τα οποία δεν αναζητούνται αυτεπάγγελτα ή από τα ΚΕΠ.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/ 53 /9660
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή On Line Αιτήσεων Πιστοποιημένων Διαδικασιών μέσω Τηλεφώνου και Διαδικτύου»
Βασικός στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Γενική Γραμματεία Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αναφορικά με τη λήψη, διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, με τρόπο ώστε, αφενός να επιτυγχάνεται η ταχεία, αποτελεσματική και ασφαλής ολοκλήρωση των συναλλαγών τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και αφετέρου να εδραιώνεται η εμπιστοσύνη τους προς τη Δημόσια Διοίκηση.

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, εφαρμόζει μέτρα προς επίτευξη του στόχου αυτού. Υπενθυμίζουμε την πρόσφατη εγκύκλιο μας ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/2ί43/23-1-2007 «Αποστολή φακέλου/ αίτησης πολίτη, με fax, στην αρμόδια υπηρεσία» με την οποία ενημερώνονται όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου για τη λειτουργικότητα του κεντρικού “fax server” η οποία δίνει τη δυνατότητα της αυτόματης ηλεκτρονικής αποστολής της αίτησης του πολίτη, μόλις αυτή καταχωρηθεί στην εφαρμογή e-kep, στο fax της αρμόδιας για τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή έχει αντικαταστήσει το προηγούμενο σύστημα της χειροκίνητης αποστολής του εντύπου της αίτησης του πολίτη με συμβατική συσκευή fax» μειώνοντας αφενός τα λειτουργικά έξοδα των ΚΕΠ και επιταχύνοντας αφετέρου την όλη διαδικασία.

Συνεχίζοντας τη λήψη μέτρων για την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών κατά την υποβολή αιτήσεων τους προς τις δημόσιες υπηρεσίες, καθιερώνεται, με τις διατάξεις του άρθρου 32 τον Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/), η δυνατότητα των πολιτών υποβολής on line αιτήσεων Πιστοποιημένων Διαδικασιών τόσο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (1564) όσο και των δικτυακών τόπων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (www.ken.pov.grV
Με βάση τα ανωτέρω ο πολίτης έχει τη δυνατότητα μέσω κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο 1564 ή με επίσκεψη του στην ιστοσελίδα των ΚΕΠ να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε πιστοποιημένη διαδικασία για την οποία δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών ή για οποιαδήποτε πιστοποιημένη διαδικασία για την οποία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της διοικητικής πράξης μπορούν να αναζητηθούν είτε από τα Κ.Ε.Π. είτε αυτεπαγγέλτως από τους δημόσιους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να τα εκδώσουν.
Για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου έχουν προβλεφθεί τα ακόλουθα:

–Για την περίπτωση όπου η αίτηση υποβάλλεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (1564) ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας γίνεται κατά την παραλαβή του εκάστοτε πιστοποιητικού από το ΚΕΠ της επιλογής του ενδιαφερόμενου, με έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α’).

–Για την περίπτωση όπου η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΣΔΔΑ ο ενδιαφερόμενος εφοδιάζεται, αρχικά, με προσωπικό κωδικό αναγνώρισης (Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης) ο οποίος του αποδίδεται με ασφαλή τρόπο (https – SSL) κατά την εγγραφή του πολίτη στο διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ. Στη συνέχεια με χρήση αυτού του προσωπικού κωδικού αναγνώρισης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του με εξίσου ασφαλή τρόπο (https – SSL) και να επιλέξει το ΚΕΠ από το οποίο θα παραλάβει το πιστοποιητικό του, Δεδομένου ότι για λόγους ευχρηστίας η όλη διαδικασία (εγγραφή του χρήστη και υποβολή αίτησης) γίνεται χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στα ΚΕΠ ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου πρέπει να πραγματοποιείται κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ που έχει επιλεγεί. Το ΥΠΕΣΔΔΑ στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σχεδιάζει νέους τρόπους δράσης για τους εργαζόμενους των ΚΕΠ και τους πολίτες που θα είναι κάτοχοι ηλεκτρονικών υπογραφών, για τους οποίους όταν ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής κατά τις συναλλαγές με το Δημόσιο δεν θα απαιτείται ο έλεγχος των σχετικών στοιχείων κατά την παραλαβή. Αναφορικά με τις νέες αυτές δράσεις θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο μας όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Μέχρι τότε συνιστούμε στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, κατά την παραλαβή των πιστοποιητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν προσεκτικά αν το πιστοποιητικό είναι αποτέλεσμα τηλεφωνικής αίτησης ή αίτησης από το διαδίκτυο. Στην περίπτωση αυτή τα πιστοποιητικά πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστό μέρος από τα άλλα πιστοποιητικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός της ταυτοποίησης κατά την παραλαβή θα είναι εξαιρετικά προσεκτικός σε σχέση με τα πιστοποιητικά που έχουν προέλθει από αίτηση με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς του δημοσίου τομέα, που εποπτεύουν (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α’ και β! βαθμού της περιοχής της Περιφέρειας.
Η Διεύθυνση Οργάνωσης κατ Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) παραμένει στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΛΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 24.05.2007
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Φ.80020/Π787/1884
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή On Line Αιτήσεων Πιστοποιημένων διαδικασιών μέσω Τηλεφώνου και Διαδικτύιου.
ΣXET: To AΠ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/53/9660/18-04-2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/2143/23-01-2007 «Αποστολή φακέλου/αίτησης πολίτη με fax, στην αρμόδια υπηρεσία» εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Δ.Α, σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούνται οι Δ/νσης Διοικητικού των Ασφαλιστικών Οργανισμών να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) στο τηλ. 210339324 για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Όσον αφορά τη ΓΓΚΑ, η Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης στην οποία αποστέλλεται το παρόν έγγραφο» παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες» σχετικά με τη δυνατότητα των πολιτών υποβολής on line αιτήσεων Πιστοποιημένων Διαδικασιών, τόσο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (1564), όσο και των δικτυακών τόπων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Μ. Κωνσταντινοπούλου